Yêu cầu và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

08/12/2017 677 34 4 Trang doc

huyenhd
Yêu cầu và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định
kết quả bán hàng.
Để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và công tác quản lý tốt hơn thì cần chú ý đến
những yêu cầu dủ là nhỏ nhất rất quan trọng. Bài viết sau đây, Kế toán Đức Minh
sẽ nói về yêu cầu và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác
định kết quả hoạt động bán hàng.
Hiện nay, chế thị trường đã mang lại sự bình đẳng cho tất cả các thành
phần kinh tế, nhưng cũng đồng thời tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt bắt
buộc các doanh nghiệp phải độc lập, tự chủ trong quá trình hoạt động. Muốn tồn tại
và phát triển được trong một môi trường đầy khó khăn và phức tạp như vậy đòi hỏi
các doanh nghiệp luôn phải cố gắng tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của
mình. Đồng thời nắm bắt được các quy luật kinh tế thi trường như quy luật cung
cầu, quy luật giá trị,… để phục vụ cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người
tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, mà hơn hết nhằm đạt mục tiêu
tối đa hóa lợi nhuận. Muốn vậy, các nhà quản lý phải nắm bắt sử dụng đồng
thời nhiều công cụ quản lý khác nhau sao cho hợp lý nhất.
Kế toán một công cụ quản kinh tế, tài chính, không chỉ đơn thuần
công việc ghi chép, tính toán về vốn sự vận động của vốn trong quá trình kinh
doanh của đơn vị còn bộ phận chủ yếu trong hệ thống thông tin kinh tế
hội , là công cụ thiết yếu để quản lý tài chính, giúp cho các nhà quản lý có thể phân
tích, nắm bắt được các hoạt động kinh tế đưa ra các quyết định đúng đắnn kịp thời,
hiệu quả. Ta thấy, tiêu thụ sản phẩm một khâu vai trò quan trọng đối với
mỗi doanh nghiệp. Việc tiêu thụ diễn ra càng nhanh thì vốn được thu hồi cành
nhanh, từ đó thể tạo điều kiện tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng. Kế
toán bán hàng một công cụ không thể thiếu trong hệ thống công cụ quản kinh
tế của một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thương mại. Nó là bộ phận cung
cấp thông tin về công tác bán hàng kết quả tiêu thụ, giúp nhà quản đánh giá
được các điểm mạnh trong hoạt động kinh doanh. vậy, hoàn thiện công tác kế
toán nói chung công tác kế toán bán hàng xác định kết quả hoạt động bán
hàng nói riêng là vấn đề cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.
Yếu tố thị trường chế quản ảnh hưởng rất lớn tới tổ chức công tác
kế toán trong doanh nghiệp, do vậy để hoàn thiện tốt công tác kế toán, đáp ứng
được các yêu cầu của nhà quản doanh nghiệp thực tiễn đặt ra, cần nắm
được những yếu tố bên trong cũng như bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng không những
việc nâng cao hiệu quả công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng
còn giúp hiệu quả của công tác kế toán nói chung của công ty được nâng
cao. Để đảm bảo tính chính xác, tính khoa học, việc hoàn thiện công tác kế toán
bán hàng và xác định kết quả bán hàng cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Phải tuân thủ theo đúng chế độ tài chính và chế độ kế toán hiện hành.
Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải chịu sự quản
lý, điều hành, kiểm soát của Nhà nước bằng pháp luật, các biện pháp hành chính
các công cụ quản kinh tế. vậy, các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác t
chức kế toán phải dựa trên chế độ quản tài chính chế độ kế toán hiện hành.
Việc tuân thủ chế độ kế toán hiện hành thể hiện từ việc tuân thủ các tài khoản sử
dụng, chuẩn mực, phương pháp trình tự kế toán đến việc sử dụng hệ thống sổ
sách kế toán hay lập báo cáo.
2. Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh, hệ thống quản lý của công ty.

Yêu cầu và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác địnhkết quả bán hàng.Để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và công tác quản lý tốt hơn thì cần chú ý đếnnhững yêu cầu dủ là nhỏ nhất rất quan trọng. Bài viết sau đây, Kế toán Đức Minh sẽ nói về yêu cầu và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xácđịnh kết quả hoạt động bán hàng.Hiện nay, cơ chế thị trường đã mang lại sự bình đẳng cho tất cả các thànhphần kinh tế, nhưng cũng đồng thời tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt bắtbuộc các doanh nghiệp phải độc lập, tự chủ trong quá trình hoạt động. Muốn tồn tạivà phát triển được trong một môi trường đầy khó khăn và phức tạp như vậy đòi hỏicác doanh nghiệp luôn phải cố gắng tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh củamình. Đồng thời nắm bắt được các quy luật kinh tế thi trường như quy luật cungcầu, quy luật giá trị,… để phục vụ cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu của ngườitiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, mà hơn hết là nhằm đạt mục tiêutối đa hóa lợi nhuận. Muốn vậy, các nhà quản lý phải nắm bắt và sử dụng đồngthời nhiều công cụ quản lý khác nhau sao cho hợp lý nhất.Kế toán là một công cụ quản lý kinh tế, tài chính, nó không chỉ đơn thuần làcông việc ghi chép, tính toán về vốn và sự vận động của vốn trong quá trình kinhdoanh của đơn vị mà còn là bộ phận chủ yếu trong hệ thống thông tin kinh tế xãhội , là công cụ thiết yếu để quản lý tài chính, giúp cho các nhà quản lý có thể phântích, nắm bắt được các hoạt động kinh tế đưa ra các quyết định đúng đắnn kịp thời,có hiệu quả. Ta thấy, tiêu thụ sản phẩm là một khâu có vai trò quan trọng đối vớimỗi doanh nghiệp. Việc tiêu thụ diễn ra càng nhanh thì vốn được thu hồi cành nhanh, từ đó có thể tạo điều kiện tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng. Kếtoán bán hàng là một công cụ không thể thiếu trong hệ thống công cụ quản lý kinhtế của một doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thương mại. Nó là bộ phận cungcấp thông tin về công tác bán hàng và kết quả tiêu thụ, giúp nhà quản lý đánh giáđược các điểm mạnh trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, hoàn thiện công tác kếtoán nói chung và công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động bánhàng nói riêng là vấn đề cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào.Yếu tố thị trường và cơ chế quản lý ảnh hưởng rất lớn tới tổ chức công táckế toán trong doanh nghiệp, do vậy để hoàn thiện tốt công tác kế toán, đáp ứngđược các yêu cầu của nhà quản lý doanh nghiệp mà thực tiễn đặt ra, cần nắm rõđược những yếu tố bên trong cũng như bên ngoài ảnh hưởng đến doanh nghiệp.Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng không nhữnglà việc nâng cao hiệu quả công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàngmà nó còn giúp hiệu quả của công tác kế toán nói chung của công ty được nângcao. Để đảm bảo tính chính xác, tính khoa học, việc hoàn thiện công tác kế toánbán hàng và xác định kết quả bán hàng cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:1. Phải tuân thủ theo đúng chế độ tài chính và chế độ kế toán hiện hành.Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải chịu sự quảnlý, điều hành, kiểm soát của Nhà nước bằng pháp luật, các biện pháp hành chính vàcác công cụ quản lý kinh tế. Vì vậy, các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổchức kế toán phải dựa trên chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán hiện hành.Việc tuân thủ chế độ kế toán hiện hành thể hiện từ việc tuân thủ các tài khoản sửdụng, chuẩn mực, phương pháp và trình tự kế toán đến việc sử dụng hệ thống sổsách kế toán hay lập báo cáo.2. Phải phù hợp với đặc điểm kinh doanh, hệ thống quản lý của công ty. Một doanh nghiệp thuộc một loại hình cụ thể, mang những đặc điểm hoạtđộng quản lý, tổ chức kinh tế riêng và có những yêu cầu quản lý riêng nên khi vậndụng chế độ kế toán phải đảm bảo sao cho phù hợp với chế độ kế toán hiện hànhđồng thời cũng phải phù hợp với chính bản thân doanh nghiệp. Các quy định chínhsách của Nhà nước là hướng dẫn chung cho tất cả các doanh nghiệp, mỗi doanhnghiệp phải biết vận dụng một cách phù hợp với đặc điểm cụ thể của công ty vềcác mặt như: tổ chức quản lý sản xuất, quản lý kinh doanh và đặc điểm của tổ chứcbộ máy kế toán, cơ sở trình độ của đội ngũ kế toán viên hiện có,… Việc vận dụngphù hợp cũng cần phải đảm bảo sự thống nhất về phương pháp đánh giá, về việc sửdụng chứng từ, tài khoản cũng như hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo.3. Phải đáp ứng việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.Công tác kế toán thực tế có nhiệm vụ cơ bản là cung cấp các thông tin kinhtế cho các nhà lãnh đạo để từ đó có thể ra các quyết định cho sự hoạt động và pháttriển của DN. Chính vì vậy, thông tin cung cấp không những phải hợp lý, rõ ràng,dễ hiểu, đảm bảo luân chuyển số liệu giữa các phần hành của kế toán có sự liênkết, dễ dàng, tiện lợi cho việc kiểm tra mà còn đòi hỏi phải có trình độ chính xáccao, có tính cập nhật, nhanh chóng, kịp thời phục vụ tốt cho muc đích quản lý côngtác kế toán trong công ty. Đặc biệt là trong điều kiện hiện nay khi nền kinh tế vớisự bùng nổ thông tin và sự cạnh tranh gay gắt thì yêu cầu này ngày càng trở nênquan trọng hơn bao giờ hết.4. Tổ chức công tác kế toán phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.Tối đa hóa giá trị vốn chủ sở hữu là mục tiêu cuối cùng của các doanhnghiệp. Mỗi doanh nghiệp khi bỏ vốn ra kinh doanh, hoạt động đều mong muốn sẽthu được hiệu quả cao nhất bằng việc sử dụng đồng vốn một cách tiết kiệm nhất,đạt được lợi nhuận cao nhất và chi phí là thấp nhất. Vì vậy không thể thực hiện

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động