Đề tài thực tập kế toán - CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG THÀNH

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

15/11/2017 529 60 3 Trang doc

Khoa kk
MỤC LỤC
LỜI NÓ ĐẦU........................................................................................................................3
CHƯƠNG I. LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN
XUẤT
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương trong doanh nghiệp sản xuất........................................................................4
1.1.1. Ý nghĩa của việc quản lao động tiền lương các khoản trích theo
lương.…………………..………………………...................................................4
1.1.2. Khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương ……......5
1.1.3 Quỹ tiền lương, Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, Quỹ KPCĐ...............................8
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.................9
1.1.5 Các nhân ảnh hưởng tới tiền lương và các khoản trích theo lương..............9
1.2. Các hình thức trả lương.................................................................................11
1.2.1 Trả lương theo thời gian..............................................................................12
1.2.2. Trả lương theo sản phẩm............................................................................13
1.3. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương… ............................. 15
1.3.1.Khái niệm....................................................................................................15
1.3.2. Nội dung kế toán và phương pháp kế toán ……… …………..................16
1.3.3. Hình thức sổ sách kế toán tiền lương …….........................………..........25
CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNG
THÀNH
2.1. Tình hình đặc điểm chung của công ty TNHH Tân Trường Thành..............26
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty...........................................26
2.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất..........................................................29
2.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý.......................................................................29
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất......................................................................31
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Tân Trường Thành.............32
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán ...…………………………………….............32
2.1.3.2. tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản....................................…..............34
2.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán.........................………………….............34
2.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán..................................................……............36
2.1.3.5. Điều kiện máy móc thiết bị ....................................................................36
2.1.3.6. Hạch toán hàng tồn kho..........................................................................36
1
2.1.3.7. Chế độ kế toán vận dụng.........................................................................37
2.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo
lương ở công ty TNHH Tân Trường Thành.........................................................37
2.2.1. Tình hình chung về quản lý lao động ........................................................37
2.2.2. Đặc điểm tiền lương và quản lý tiền lương ở công ty................................38
2.2.3. Các hình thức trả lương cho cán bộ công nhân..........................................39
2.2.3.1. Lương khoán sản phẩm...........................................................................40
2.2.3.2. Lương thời gian.......................................................................................41
2.2.4. tổ chức chứng từ hạch toán ban đầu...........................................................43
2.2.5. Kế toán chi tiết tiền lương..........................................................................49
2.2.5.1. Lương khoán sản phẩm tập thể...............................................................49
2.2.5.2. Lương thời gian.......................................................................................51
2.2.5.3. Chi trả lương cho cán bộ Công ty...........................................................56
2.2.6. Kế toán tổng hợp tiền lương.......................................................................58
2.2.7. Tổ chức kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ....................................................65
2.2.7.1. Đặc điểm phương pháp của các khoản trích...........................................65
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
TNHH TÂN TRƯỜNG THÀNH
3.1 Nhn t chung vng c kế tn tin lương và c khoản trích tại công ty....70
3.1.1. Nhận xét về công tác quản lý và sử dụng lao động....................................70
3.1.2.Tình hình tổ chức công tác kế toán tiền lương của công ty........................71
3.1.2.1. Ưu điểm...................................................................................................71
3.1.2.2. Nhược điểm.............................................................................................73
3.2. Lý do phải hoàn thiện ...................................................................................73
3.3. Ý kiến đề xuất hoàn thiện............................................................................ .74
3.4. Điều kiện thực hiện.......................................................................................74
3.4.1. Quản lý lao động .......................................................................................74
3.4.2. Tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương.....................................74
3.4.3. Hệ thống tin học hoá ứng dụng trong kế toán tiền lương..........................75
KẾT LUẬN........................................................................................................77
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................78
2
LỜI NÓI ĐẦU
Lao động yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp. Nâng
cao năng suất lao động con đường bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh,
tạo uy tín khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh ngày
càng khốc liệt.
Tiền lương một phạm trù kinh tế hội đặc biệt quan trọng liên quan
trực tiếp tới lợi ích kinh tế của người lao động. Lợi ích kinh tế động lực thúc
đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn tiền lương với kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và việc
phát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc
lực cho mục đích cuối cùng là con người thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế, làm
sở để từng nâng cao đời sống lao động cao hơn hoàn thiện hội loài
người.
Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản doanh
nghiệp em đã chọn đề tài: Kế toan tiềnơng các khoản trích theo lương tại
Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trường Thành làm khoá luận tốt nghiệp.”
Khoá luận ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
Chương I: luận chung về kế toán tiền lương các khoản trích theo lương
trong các doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công
ty TNHH Tân Trường Thành .
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương
và các khoản trích theo lương tại Công ty Tân Trường Thành.
Hà nội, ngày 13 tháng 8 năm 2005
Sinh viên
Nguyễn Văn Chiến
3

MỤC LỤCLỜI NÓ ĐẦU........................................................................................................................3CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀCÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢNXUẤT1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theolương trong doanh nghiệp sản xuất........................................................................41.1.1. Ý nghĩa của việc quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theolương.…………………..………………………...................................................41.1.2. Khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương ……......51.1.3 Quỹ tiền lương, Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, Quỹ KPCĐ...............................81.1.4. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.................91.1.5 Các nhân ảnh hưởng tới tiền lương và các khoản trích theo lương..............91.2. Các hình thức trả lương.................................................................................111.2.1 Trả lương theo thời gian..............................................................................121.2.2. Trả lương theo sản phẩm............................................................................131.3. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương… ............................. 15 1.3.1.Khái niệm....................................................................................................151.3.2. Nội dung kế toán và phương pháp kế toán ……… …………..................161.3.3. Hình thức sổ sách kế toán tiền lương …….........................………..........25CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGVÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TÂN TRƯỜNGTHÀNH2.1. Tình hình đặc điểm chung của công ty TNHH Tân Trường Thành..............262.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty...........................................262.1.2. Tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất..........................................................292.1.2.1. Tổ chức phân cấp quản lý.......................................................................292.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất......................................................................312.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Tân Trường Thành.............32 2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán ...…………………………………….............322.1.3.2. tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản....................................…..............342.1.3.3. Hình thức kế toán, sổ kế toán.........................………………….............342.1.3.4. Hệ thống chứng từ kế toán..................................................……............362.1.3.5. Điều kiện máy móc thiết bị ....................................................................362.1.3.6. Hạch toán hàng tồn kho..........................................................................361 2.1.3.7. Chế độ kế toán vận dụng.........................................................................372.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theolương ở công ty TNHH Tân Trường Thành.........................................................372.2.1. Tình hình chung về quản lý lao động ........................................................372.2.2. Đặc điểm tiền lương và quản lý tiền lương ở công ty................................382.2.3. Các hình thức trả lương cho cán bộ công nhân..........................................392.2.3.1. Lương khoán sản phẩm...........................................................................402.2.3.2. Lương thời gian.......................................................................................412.2.4. tổ chức chứng từ hạch toán ban đầu...........................................................432.2.5. Kế toán chi tiết tiền lương..........................................................................492.2.5.1. Lương khoán sản phẩm tập thể...............................................................492.2.5.2. Lương thời gian.......................................................................................512.2.5.3. Chi trả lương cho cán bộ Công ty...........................................................562.2.6. Kế toán tổng hợp tiền lương.......................................................................582.2.7. Tổ chức kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ....................................................652.2.7.1. Đặc điểm phương pháp của các khoản trích...........................................65CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾTOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TYTNHH TÂN TRƯỜNG THÀNH3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích tại công ty....703.1.1. Nhận xét về công tác quản lý và sử dụng lao động....................................703.1.2.Tình hình tổ chức công tác kế toán tiền lương của công ty........................713.1.2.1. Ưu điểm...................................................................................................713.1.2.2. Nhược điểm.............................................................................................733.2. Lý do phải hoàn thiện ...................................................................................733.3. Ý kiến đề xuất hoàn thiện............................................................................ .743.4. Điều kiện thực hiện.......................................................................................743.4.1. Quản lý lao động .......................................................................................743.4.2. Tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương.....................................743.4.3. Hệ thống tin học hoá ứng dụng trong kế toán tiền lương..........................75KẾT LUẬN........................................................................................................77TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................782 LỜI NÓI ĐẦULao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp. Nângcao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh,tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh ngàycàng khốc liệt. Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quantrực tiếp tới lợi ích kinh tế của người lao động. Lợi ích kinh tế là động lực thúcđẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn tiền lương với kếtquả hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và việcphát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ đắclực cho mục đích cuối cùng là con người thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế, làmcơ sở để từng nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện xã hội loàingười. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanhnghiệp em đã chọn đề tài: “Kế toan tiền lương và các khoản trích theo lương tạiCông ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trường Thành làm khoá luận tốt nghiệp.”Khoá luận ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương:Chương I: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngtrong các doanh nghiệp.Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Côngty TNHH Tân Trường Thành .Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lươngvà các khoản trích theo lương tại Công ty Tân Trường Thành.Hà nội, ngày 13 tháng 8 năm 2005 Sinh viên Nguyễn Văn Chiến 3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động