Vai trò của kế toán ngân hàng

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/07/2018 551 77 2 Trang doc

ngocanh
Vai trò của kế toán ngân hàng trong nền kinh tế hiện nay
Kế toán ngân hàng là một bộ phận trong hệ thống kế toán của nền kinh tế nên
cũng phát huy vai trò của kế toán nói chung. Tuy nhiên, xuất phát từ những đặc
điểm của hoạt động ngân hàng nên vai trò của kế toán ngân hàng có khác với vai
trò của các ngành khác. Vậy kế toán ngân hàng có những vai trò gì? Nó tác động
đến nền kinh tế ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau của Kế toán Đức
Minh nhé
1. Kế toán ngân hàng cung cấp thông tin tổng hợp để phục vụ quản lý nền kinh tế
Kế toán ngân hàng có quan hệ mật thiết với hoạt động của nền kinh tế. Mọi hoạt
động về kinh tế, tài chính của doanh nghiệp đều được phản ánh thông qua các tài
khoản mở tại ngân hàng. Vì vậy số liệu ghi chép của kế toán vừa phản ánh được
hoạt động nghiệp vụ của ngành, vừa phản ánh được hoạt động của các ngành khác
về tình hình kinh tế, tài chính, sự biến động của vật tư, lao động, tiền vốn,thu nhập,
chi phí, lợi nhuận…từ đó các đơn vị có đầy đủ thông tin để ra quyết định điều hành
kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quẩn xuất kinh doanh.
Mặt khác, các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kê
cũng cần được cung cấp thông tin kế toán ngân hàng để xây dựng các chỉ tiêu kế
hoạch, xây dựng chế độ quản lý tài chính.
2. Kế toán ngân hàng bảo vệ an toàn tài sản
Bảo vệ tài sản là trách nhiệm chung của kế toán bất kỳ ngành nào, song kế toán
ngân hàng có vai trò quan trọng hơn vì ngoại việc bảo vệ an toàn tài sản của bản
thân ngân hàng còn phải bảo vệ tài sản của Nhà nước, của khách hàng gửi tại ngân
hàng.
3. Đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị ngân hàng
Vai trò của kế toán ngân hàng trong nền kinh tế hiện nayKế toán ngân hàng là một bộ phận trong hệ thống kế toán của nền kinh tế nên nó cũng phát huy vai trò của kế toán nói chung. Tuy nhiên, xuất phát từ những đặc điểm của hoạt động ngân hàng nên vai trò của kế toán ngân hàng có khác với vai trò của các ngành khác. Vậy kế toán ngân hàng có những vai trò gì? Nó tác động đến nền kinh tế ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau của Kế toán Đức Minh nhé1. Kế toán ngân hàng cung cấp thông tin tổng hợp để phục vụ quản lý nền kinh tếKế toán ngân hàng có quan hệ mật thiết với hoạt động của nền kinh tế. Mọi hoạt động về kinh tế, tài chính của doanh nghiệp đều được phản ánh thông qua các tài khoản mở tại ngân hàng. Vì vậy số liệu ghi chép của kế toán vừa phản ánh được hoạt động nghiệp vụ của ngành, vừa phản ánh được hoạt động của các ngành khác về tình hình kinh tế, tài chính, sự biến động của vật tư, lao động, tiền vốn,thu nhập,chi phí, lợi nhuận…từ đó các đơn vị có đầy đủ thông tin để ra quyết định điều hànhkịp thời, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quẩn xuất kinh doanh.Mặt khác, các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kêcũng cần được cung cấp thông tin kế toán ngân hàng để xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, xây dựng chế độ quản lý tài chính.2. Kế toán ngân hàng bảo vệ an toàn tài sảnBảo vệ tài sản là trách nhiệm chung của kế toán bất kỳ ngành nào, song kế toán ngân hàng có vai trò quan trọng hơn vì ngoại việc bảo vệ an toàn tài sản của bản thân ngân hàng còn phải bảo vệ tài sản của Nhà nước, của khách hàng gửi tại ngân hàng.3. Đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị ngân hàng Kế toán ngân hàng được tiến hành trên cơ sở hoạt động của các mặt nghiệp vụ như:nghiệp vụ tiền tệ, tín dụng, thanh toán…do vậy số liệu của kế toán đã phản ánh được kết quả các mặt hoạt động nghiệp vụ của từng đơn vị cũng như của toàn ngành ngân hàng. Qua hệ thống số liệu này có thể chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những tồn tại trong quá trình hoạt động, từ đó các nhà lãnh đạo sử dụng nó như là một công cụ hữu hiệu để chỉ đạo, điều hành, quản trị ngân hàng có hiệu quả.=> Như vậy, vai trò to lớn của kế toán ngân hàng là không thể phủ nhận được. Thông qua các hoạt động của mình, kế toán ngân hàng giúp cho các giao dịch trong nền kinh tế được tiến hành một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời hơn.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động