Tiểu luận kinh tế chính trị - Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

27/11/2017 5.814 225 21 Trang doc

TieuPhong

Thể loại : Kinh tế chính trị

LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta đang xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng
hội chủ nghĩa, do đó những kiến thức,khái niệm ,phạm trù ,quy luật ..của kinh tế
chính rị đưa ra cực kỳ cần thiết cho việc quản sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư.
một sinh viên được học tập rèn luyện dưới mái trường Kinh tế được
các thầy cô dạy bảo truyền đạt những kiến thức cơ bản về bộ môn kinh tế chính
trị. Nhưng để có cơ sở lý luận và phương pháp luận nhằm học tập tốt các môn kinh
tế khoa học khác các môn này đều phải dựa vào các kiến thức, các phạm trù
kinh tế các quy luật kinh tế chính trị Mac-Lênin đưa ra thì nhất thiết phải
làm tiểu luận môn kinh tế chính trị,mặt khác còn giúp em nhận thức sâu sắc
hơn về những vấn đề kinh tế ,đời sống xã hội….
Quy luật giá trị là một quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Ở
đâu sản xuất trao đổi hàng hoá thì đó sự tồn tại phát phát huy tác
dụng của quy luật giá trị .Vì vậy qua tìm hiểu chung về tình hình thực tế của nền
kinh tế thị trường và em quyết định lựa chọn chuyên đề:
Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở nước
ta” Vì nó là một quy luật giúp điều tiết và lưu thông hàng hoá ,kích thích cải tiến kĩ
thuật hợp hoá sản xuất ,th hiện sự lựa chọn tự nhiên phân hoá kẻ giàu người
nghèo .
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ ,hướng dẫn tận tình của
thầy giáo bộ môn kinh tế chính trị đã giúp em hoàn thiện bài tiểu luận này
Em xin chân thành cảm ơn.
Lª thÞ quyªn -1-

LỜI MỞ ĐẦUNước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xãhội chủ nghĩa, do đó những kiến thức,khái niệm ,phạm trù ,quy luật ..của kinh tếchính rị đưa ra là cực kỳ cần thiết cho việc quản lý sản xuất kinh doanh của cácdoanh nghiệp và các tầng lớp dân cư.Là một sinh viên được học tập và rèn luyện dưới mái trường Kinh tế đượccác thầy cô dạy bảo và truyền đạt những kiến thức cơ bản về bộ môn kinh tế chínhtrị. Nhưng để có cơ sở lý luận và phương pháp luận nhằm học tập tốt các môn kinhtế khoa học khác vì các môn này đều phải dựa vào các kiến thức, các phạm trùkinh tế và các quy luật mà kinh tế chính trị Mac-Lênin đưa ra thì nhất thiết phảilàm tiểu luận môn kinh tế chính trị,mặt khác nó còn giúp em nhận thức sâu sắchơn về những vấn đề kinh tế ,đời sống xã hội….Quy luật giá trị là một quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Ởđâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát phát huy tácdụng của quy luật giá trị .Vì vậy qua tìm hiểu chung về tình hình thực tế của nềnkinh tế thị trường và em quyết định lựa chọn chuyên đề:“Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở nướcta” Vì nó là một quy luật giúp điều tiết và lưu thông hàng hoá ,kích thích cải tiến kĩthuật hợp lý hoá sản xuất ,th hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá kẻ giàu ngườinghèo . Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ ,hướng dẫn tận tình củathầy giáo bộ môn kinh tế chính trị đã giúp em hoàn thiện bài tiểu luận nàyEm xin chân thành cảm ơn. Lª thÞ quyªn -1- CHƯƠNG 1NHỮNG VẤN LÝ LUẬN VỀ QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓTRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG1.1 Nội dung của quy luật giá trị1.1.1 Các quan điểm về giá trị : -Theo Adam Smith lý luận giá trị :Ông phân biệt được giá trị sử dụng ,giá trịtrao đổi cho giá trị hàng hoá là do hao phí lao động để sản xuất ra nó quyết định,xong ông lại không nhất quán .Có lúc lại đưa ra định nghĩa sai lầm về giá trị bỏmất bộ phận tư bản bất biến (C) chỉ còn (v+m )nên bị bế tắc khi phân tích tái sảnxuất.-Theo Thomas Robert Malthus:Ông đã sử dụng nghĩa thứ hai của A.Smith vềgiá trị và bổ sung định nghĩa này .Điều đó làm cho quan điểm về giá trị củaThomas Robert Malthus xa rời quan điểm giá trị –lao động.Thomas Rober Malthusủng hộ định nghĩa cho rằng :“Giá trị hàng hoá do lao động mà người ta có thể mua được bằng hàng hoánày quyết định” Ông bổ sung thêm:“Lao động mà bằng hàng hoá này có thể mua được bằng những chi phí để sảnxuất ra nó .Các chi phí này bao gồm :Chi phí về lao động sống ,lao động vật hoácộng với lợi nhuận tư bản ứng trước”Như vậy nguồn gốc của giá trị theo Thomas Rober Malthus là các chi phí vềlao động sống ,lao động vật hoá và lợi nhuận tư bản ứng trước .ở đây ông coi lợinhuận là khoản dôi ra từ lao động sống .Điều đó thể hiện ông xa rời lý thuyết giátrị lao động.Lª thÞ quyªn -2- -Theo J.b.Say:Đặc điểm nổi bật trong lý thuyết giá trị là ông xa rời lý thuyếtgiá trị lao động ,ủng hộ lý thuyết giá trị lợi ích hay giá trị lợi ích- chủ quan.Tưtưởng về lợi ích có từ lâu kể từ thời cổ đại .Tiếp tục tư tưởng này Say viết :“Sản xuất tạo ra ích lợi (tức giá trị sử dụng ),còn ích lợi làm cho vật có giátrị’’Ông chỉ ra là :“Giá cả là thước đo của giá trị ,còn giá trị là thước đo của lợi ích .ích lợi củasản phẩm càng nhiều thì giá trị sản phẩm càng cao’.Theo trường phái thành Viene :Lý thuyết giá trị của phái thành Viên có nétkhác biệt.Bằng cách kết hợp phạm trù kinh tế và phạm trù toán học họ đưa ra phạmtrù “ích lợi giới hạn’’và “giá trị ích lợi giới hạn’’: +Ích lợi giới hạn :Karl Menger chỉ ra rằng cùng với đà tăng lên của vật phẩmtăng lên ,thoả mãn nhu cầu về sau có ích lợi ít hơn vật trước .Với một lượng vậtphẩm cuối cùng là “vật phẩm giới hạn’’ích lợi của nó là ích lợi giới hạn.Nó quyếtđịnh ích lợi chung của tất cả các vật phẩm khác nhau.Như vậy ích lợi giới hạn là ích lợi của vật cuối cùng đua ra thoả mãn nhu cầu,ích lợi đó là nhỏ nhất ,nó quyết dịnh tất cả các vật phẩm khác. +Giá trị trao đổi :Nếu A.Smith cho rằng giá trị trao đổi là khách quan thìM.Menger cho rằng giá trị trao đổi là chủ quan .Theo M.Menger ,sở dĩ hai ngườitrao đổi sản phẩm cho nhau chỉ vì cả hai tin rằng sản phẩm mà mình bỏ ra đối vớimình ìt hơn mà sản phẩm mình thu về .Như vậy khi trao đổi các cá nhân tính toáncăn cứ vào nhu cầu ,tức là so sánh giữa sản phẩm sẽ có sau khi trao đổi với nhu cầucủa bản thân .Nếu có lợi anh ta mới trao đổi .Quan điểm giá trị của K.Menger đuợc Bohm Bwerk tiếp tục phân tích ,ông đãphân loại các hình thức giá trị thành giá trị khách quan và giá trị chủ quan và từ đóBohm Bwerk phân chia giá trị sử dụng và giá trị trao đổi thành bốn loại giá trị :+Giá trị sử dụng chủ quan +Giá trị trao đổi chủ quan Lª thÞ quyªn -3-

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động