Đề tài thực tập - Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp”

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/11/2017 66 13 74 Trang doc

Khoa kk
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.................................................................3
CHƯƠNG I....................................................................4
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN............4
NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.....4
1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT..................................................................4
1.1.1. V trí của nguyên vật liệu đối với quá tnh sản xuất :....4
1.1.2 Vai t của kế tn nguyên vật liệu:..............................5
1.1.3 Pn loại và đánh giá vật liệu:......................................7
1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN
VẬT LIỆU:...........................................................................................11
1.2.1 Chứng tkế tn:.......................................................11
1.2.2 Các pơng pp kế tn nguyên vật liệu:..................12
1.2.3. Kế tn tổng hợp vật liệu...........................................13
CHƯƠNG 2..................................................................18
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN................................18
NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY ĐỒNG THÁP...................18
2.1. MỘT SỐ ĐIỂM KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐỒNG THÁP...........18
2.1.1. lược về quá trình nh thành phát triển của ng
ty Đồng Tp......................................................................18
2.1.2 Thực trng ng c sn xut kinh doanh của ng ty
Đồng Tháp trong 3 m trlại đây......................................20
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và mặt hàng sản xuất kinh doanh
chyếu của ng ty Đồng Tháp..........................................22
2.1.4. Mặt ng sản xuất kinh doanh...................................22
2.1.5 Nguồn nn lực ng ty :............................................23
2.1.6. cấu tchc sản xuất.............................................24
2.1.7. hình quản và tchức quản ............................25
2.1.8. Tổ chức công c kế toán Công ty Đồng Tp ..........29
2.1.9. Đặc điểm tổ chức công c kế tn.............................29
2.2. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY
ĐỒNG THÁP.......................................................................................32
2.2.1. Đặc điểm vật liệu và phân loại vật liệu.......................32
1
2.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu Công ty Đồng Tháp...........36
2.2.3. Phương thc hạch tn tình hình nhp - xut ngun vật
liu.....................................................................................37
TH KHO.............................................................................45
T các phiếu nhập kho trong tháng 10 vào bảng kê nhập
nguyên vật liệu...................................................................48
BNG KÊ NHẬP NGUYÊN VẬT LIỆU.......................................48
TK152...................................................................51
Có TK 111 2.747.220..................................................55
Ngày 10 tháng 10 năm 2004.....................................................55
Thủ trưởng Kế tn trưng Người nhận phiếu Người nhn Th
quỹ.....................................................................................55
Căn cứ vào phiếu chi số 1220 ngày 10 tháng 10 năm
2004 kế toán phản ánh vào sổ chi tiết tiền mặt.............55
Công ty Đồng tháp..............................................................56
S CHI TIẾT TK 111 - TIỀN MẶT............................................56
Tng 10 năm 2004............................................................56
Tháng 10 năm 2004.................................................57
Ngày.....................................................................57
TK331-tháng 10 năm 2004...................................59
Tên người bán: Công ty TM Việt Anh.....................59
Ngày 31 tháng 10 năm 2004..........................59
CHƯƠNG 3..................................................................64
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
.................................................................................64
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY ĐỒNG THÁP.....64
3.1.SỰ CẦN THIẾT.......................................................................64
3.2. NHỮNG ƯU, NHƯỢC ĐIỂM..................................................64
3.3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY ĐỒNG THÁP:.....................................67
KẾT LUẬN...................................................................72
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................74
2
LỜI MỞ ĐẦU
chế thị trường quy luật khắt khe của buộc các doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh muốn tồn tại phát triển phải không ngừng đổi mới hoàn
thiện công tác kế toán. Trong đó việc xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao cho
kết quả đầu ra cao nhất với giá cả chất lượng sản phẩm sức hút đối với
người tiêu dùng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý.
Một doanh nghiệp sản xuất nhất thiết phải nguyên vật liệu, chi phí
nguyên vật liệu luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó
một trong những mối quan tâm của doanh nghiệp sản xuất công tác tổ chức
ghi chép, phản ánh chi tiết, tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển,
nhập, xuất tồn kho vật liệu, tính toán giá thành thực tế của vật liệu thu mua
tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng vật liệu cả về số lượng, chất lượng về mặt
hàng. Với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của con người ngày càng tăng, chủng
loại hàng hoá phong phú đa dạng thì vai trò của nguyên vật liệu rất lớn
trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu,
được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Quốc Trung cũng như sự
giúp đỡ của các cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ tại Công ty Đồng Tháp thuộc Sở
công nghiệp Nội em đã mạnh dạn chọn đề tài:Hoàn thiện công tác kế toán
nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp
Chuyên đề tốt nghiệp ngoài phần mở đầu kết luận gồm ba chương
chính sau:
Chương 1: sở luận chung của công tác kế toán nguyên vật liệu
trong doanh nghiệp sản xuất
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty
Đồng Tháp.
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên
vật liệu ở Công ty Đồng Tháp
3

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU.................................................................3CHƯƠNG I....................................................................4CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN............4NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.....41.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT..................................................................41.1.1. Vị trí của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất :....41.1.2 Vai trò của kế toán nguyên vật liệu:..............................51.1.3 Phân loại và đánh giá vật liệu:......................................71.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU:...........................................................................................111.2.1 Chứng từ kế toán:.......................................................111.2.2 Các phương pháp kế toán nguyên vật liệu:..................121.2.3. Kế toán tổng hợp vật liệu...........................................13CHƯƠNG 2..................................................................18THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN................................18NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY ĐỒNG THÁP...................182.1. MỘT SỐ ĐIỂM KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐỒNG THÁP...........182.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Côngty Đồng Tháp......................................................................182.1.2 Thực trạng công tác sản xuất kinh doanh của Công tyĐồng Tháp trong 3 năm trở lại đây......................................202.1.3. Chức năng, nhiệm vụ và mặt hàng sản xuất kinh doanhchủ yếu của Công ty Đồng Tháp..........................................222.1.4. Mặt hàng sản xuất kinh doanh...................................222.1.5 Nguồn nhân lực công ty :............................................232.1.6. Cơ cấu tổ chức sản xuất.............................................242.1.7. Mô hình quản lý và tổ chức quản lý............................252.1.8. Tổ chức công tác kế toán ở Công ty Đồng Tháp ..........292.1.9. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.............................292.2. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TYĐỒNG THÁP.......................................................................................322.2.1. Đặc điểm vật liệu và phân loại vật liệu.......................321 2.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp...........362.2.3. Phương thức hạch toán tình hình nhập - xuất nguyên vậtliệu.....................................................................................37THẺ KHO.............................................................................45Từ các phiếu nhập kho trong tháng 10 vào bảng kê nhậpnguyên vật liệu...................................................................48BẢNG KÊ NHẬP NGUYÊN VẬT LIỆU.......................................48TK152...................................................................51 Có TK 111 2.747.220..................................................55 Ngày 10 tháng 10 năm 2004.....................................................55Thủ trưởng Kế toán trưởng Người nhận phiếu Người nhận Thủquỹ.....................................................................................55Căn cứ vào phiếu chi số 1220 ngày 10 tháng 10 năm 2004 kế toán phản ánh vào sổ chi tiết tiền mặt.............55Công ty Đồng tháp..............................................................56SỔ CHI TIẾT TK 111 - TIỀN MẶT............................................56Tháng 10 năm 2004............................................................56Tháng 10 năm 2004.................................................57Ngày.....................................................................57TK331-tháng 10 năm 2004...................................59Tên người bán: Công ty TM Việt Anh.....................59Ngày 31 tháng 10 năm 2004..........................59CHƯƠNG 3..................................................................64MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC.................................................................................64KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY ĐỒNG THÁP.....643.1.SỰ CẦN THIẾT.......................................................................643.2. NHỮNG ƯU, NHƯỢC ĐIỂM..................................................643.3. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY ĐỒNG THÁP:.....................................67KẾT LUẬN...................................................................72TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................742 LỜI MỞ ĐẦUCơ chế thị trường và quy luật khắt khe của nó buộc các doanh nghiệp sảnxuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới và hoànthiện công tác kế toán. Trong đó việc xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao chokết quả đầu ra cao nhất với giá cả và chất lượng sản phẩm có sức hút đối vớingười tiêu dùng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý.Một doanh nghiệp sản xuất nhất thiết phải có nguyên vật liệu, chi phínguyên vật liệu luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do đómột trong những mối quan tâm của doanh nghiệp sản xuất là công tác tổ chứcghi chép, phản ánh chi tiết, tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển,nhập, xuất và tồn kho vật liệu, tính toán giá thành thực tế của vật liệu thu muatình hình thực hiện kế hoạch cung ứng vật liệu cả về số lượng, chất lượng về mặthàng. Với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của con người ngày càng tăng, chủngloại hàng hoá phong phú và đa dạng thì vai trò của nguyên vật liệu là rất lớntrong việc đáp ứng nhu cầu của thị trườngNhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu,được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Quốc Trung cũng như sựgiúp đỡ của các cán bộ phòng Kế toán - Tài vụ tại Công ty Đồng Tháp thuộc Sởcông nghiệp Hà Nội em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toánnguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp”Chuyên đề tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có ba chươngchính sau: Chương 1: Cơ sở lý luận chung của công tác kế toán nguyên vật liệutrong doanh nghiệp sản xuất  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công tyĐồng Tháp. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyênvật liệu ở Công ty Đồng Tháp3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động