Đề tài thực tập - hạch toán nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

17/11/2017 11 6 3 Trang doc

Khoa kk
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu.......................................................................................................4
Phần I : sở luận về hách toán nguyên, vật liệu trong các doanh
nghiệp................................................................................................................6
I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu.............................6
1.Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu..........................6
2.Phân loại vật liệu ..............................................................................6
3.Tính giá vật liệu.................................................................................7
4.Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán vật liệu............................................9
II.Hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu theo phương pháp khai thường
xuyên...............................................................................................................10
1.Khái niệm và tài khoản hạch toán...................................................10
2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ tăng, giảm vật liệu trong các
doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ............................10
3.Đặc điểm hạch toán nghiệp vụ tăng, giảm vật liệu trong các doanh
nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.......................................15
III.Đặc điểm hạch toán nguyên, vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ.16
1. Khái niệm và tài khoản sử dụng..................................................16
2. Phương pháp hạch toán...............................................................17
IV. Hạch toán chi tiết vật liệu..........................................................................18
1. Phương pháp thẻ song song.........................................................19
2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.......................................19
3. Phương pháp sổ số dư.................................................................20
Phần II: Thực trạng hạch toán nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD và sửa chữa
công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị ..............................21
I.Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất –
kinh doanh của ĐỘI XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở
& khu đô thị.....................................................................................................21
1. Lịch sử hình thành và phát triển.................................................21
a. Một số nét khái quát giới thiệu về Công ty Dịch vụ nhà ở & khu
đô thị................................................................................................21
b. Quá trình hình thành và phát triển của ĐỘI XD và sửa chữa công
trình..................................................................................................23
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản hoạt động sản xuất kinh
doanh...........................................................................................24
a. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty...........................24
b. Tổ chức bộ máy quản lý của ĐỘI XD và sửa chữa công trình....27
II.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại ĐỘI XD và sửa chữa
công trình.........................................................................................................29
1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty ..........................29
2. hình tổ chức bộ sổ kế toán của ĐỘI XD sửa chữa công
trình............................................................................................30
III.Hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD sửa chữa công trình,
trình bày hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu kho và tại phòng kế toán...........31
IV. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD
sửa chữa công trình..........................................................................................45
Phần III:Phương hướng hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại ĐỘI
XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị. .56
I. Đánh giá tình hình hạch toán nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD và sửa chữa công
trình..................................................................................................................56
II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD
và sửa chữa công trình.....................................................................................58
Kết luận..........................................................................................................61
Nhận xét của đơn vị thực tập
Nhận xét của giáo viên thực tập
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm qua, đất nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn
diện về cơ chế quản lý kinh tế cũng như đường lối chính sách XH. Hiện nay
với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, hệ thống kế toán VN
đã những bước đổi mới tiến bộ về chất lượng để phù hợp với sự phát
triển chung của đất nước.
Trong quá trình nh thành chế quản lý mới, kế toán đã khẳng định
được vai trò của của mình trong công tác quản tài chính của các đơn vị
cũng như quản lý vĩ mô của nền kinh tế.
Xây dựng bản ngành sản xuất tạo ra sở vật chất kỹ thuật cho
nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm của ngành xây dựng thường những công
trình giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài ý nghĩa quan trọng về

MỤC LỤCTrangLời nói đầu.......................................................................................................4Phần I : Cơ sở lý luận về hách toán nguyên, vật liệu trong các doanhnghiệp................................................................................................................6I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu.............................61.Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu..........................62.Phân loại vật liệu ..............................................................................63.Tính giá vật liệu.................................................................................74.Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán vật liệu............................................9II.Hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu theo phương pháp kê khai thườngxuyên...............................................................................................................10 1.Khái niệm và tài khoản hạch toán...................................................10 2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ tăng, giảm vật liệu trong cácdoanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ............................10 3.Đặc điểm hạch toán nghiệp vụ tăng, giảm vật liệu trong các doanhnghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.......................................15III.Đặc điểm hạch toán nguyên, vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ.161. Khái niệm và tài khoản sử dụng..................................................162. Phương pháp hạch toán...............................................................17IV. Hạch toán chi tiết vật liệu..........................................................................181. Phương pháp thẻ song song.........................................................192. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.......................................193. Phương pháp sổ số dư.................................................................20 Phần II: Thực trạng hạch toán nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị ..............................21I.Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của ĐỘI XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị.....................................................................................................211. Lịch sử hình thành và phát triển.................................................21a. Một số nét khái quát giới thiệu về Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị................................................................................................21b. Quá trình hình thành và phát triển của ĐỘI XD và sửa chữa công trình..................................................................................................232. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinhdoanh...........................................................................................24a. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty...........................24b. Tổ chức bộ máy quản lý của ĐỘI XD và sửa chữa công trình....27II.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại ĐỘI XD và sửa chữa công trình.........................................................................................................291. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty ..........................292. Mô hình tổ chức bộ sổ kế toán của ĐỘI XD và sửa chữa côngtrình............................................................................................30III.Hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD và sửa chữa công trình,trình bày hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu kho và tại phòng kế toán...........31IV. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD vàsửa chữa công trình..........................................................................................45Phần III:Phương hướng hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại ĐỘI XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị. .56I. Đánh giá tình hình hạch toán nguyên, vật liệu tại ĐỘI XD và sửa chữa côngtrình..................................................................................................................56 II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên, vật liệu tại ĐỘI XDvà sửa chữa công trình.....................................................................................58Kết luận..........................................................................................................61Nhận xét của đơn vị thực tậpNhận xét của giáo viên thực tập LỜI NÓI ĐẦUTrong những năm qua, đất nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàndiện về cơ chế quản lý kinh tế cũng như đường lối chính sách XH. Hiện nayvới nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, hệ thống kế toán VNđã có những bước đổi mới và tiến bộ về chất lượng để phù hợp với sự pháttriển chung của đất nước.Trong quá trình hình thành cơ chế quản lý mới, kế toán đã khẳng địnhđược vai trò của của mình trong công tác quản lý tài chính của các đơn vịcũng như quản lý vĩ mô của nền kinh tế.Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật chonền kinh tế quốc dân. Sản phẩm của ngành xây dựng thường là những côngtrình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài và có ý nghĩa quan trọng về

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động