Đề tài thực tập kế toán - KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ QUANG TRUNG

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

16/11/2017 39 5 42 Trang doc

Khoa kk
LuËn v¨n tèt nghiÖp §oµn TiÕn Bé
Lêi më ®Çu
Doanh nghiÖp s¶n xuÊt mét ®¬n kinh së,
bµo cña nÒn kinh quèc d©n, n¬i trùc tiÕp s¶n xuÊt
ra s¶n phÈm phôc nhu cÇu cña héi. Trong ®iÒu kiÖn
kinh thÞ trêng, ho¹t ®éng cña bÊt doanh nghiÖp nµo
còng g¾n liÒn víi thÞ trêng. ph¸t triÓn v÷ng m¹nh cña
doanh nghiÖp phô thuéc vµo rÊt nhiÒu nh©n trong ®ã
kh¶ n¨ng ¸p dông gi¸ linh ho¹t, biÕt tÝnh to¸n chi phÝ, khai
th¸c c¸c tiÒm n¨ng s½n cã, gi¶m chi phÝ møc thÊp nhÊt ®Ó
®¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a.
Th«ng tin chi phÝ s¶n xuÊt gi¸ thµnh ý nghÜa
rÊt quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®Ó nh÷ng
nhµ qu¶n doanh nghiÖp ho¹ch ®Þnh ho¹ch s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, xuÊt
ph¸t thùc víi mong muèn ®îc hoµn thiÖn kiÕn thøc. Sau
qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng §¹i häc Qu¶n Kinh doanh
Néi. §îc ph©n c«ng cho phÐp cña nhµ trêng em ®· liªn
thùc tËp t¹inghiÖp khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia
Léc - H¶i D¬ng. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®îc híng dÉn
cña thÇy víi ®ång ý cña Ban l·nh ®¹o nghiÖp em ®·
m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Mét gi¶i ph¸p nh»m gi¶m chi
phÝ s¶n xuÊt ®Ó gi¸ thµnh s¶n phÈm cña nghiÖp
khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia Léc - H¶i D¬ng"
®Ó viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp.
Néi dung luËn v¨n gåm 3 ch¬ng:
Ch ¬ng I : Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸
thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
Khoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh
LuËn v¨n tèt nghiÖp §oµn TiÕn Bé
Ch ¬ng II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt
tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tíi tiªu t¹i nghiÖp Khai
th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia Léc - H¶i D¬ng.
Ch ¬ng III: Mét gi¶i ph¸p nh»m gi¶m chi phÝ s¶n
xuÊt ®Ó gi¸ thµnh s¶n phÈm cña nghiÖp khai
th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia Léc - H¶i D¬ng.
Do cßn h¹n chÕ thêi gian còng nh kiÕn thøc nªn
bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong
nhËn ®îc ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c¸n trong
nghiÖp ®Ó rót ra ®îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cho c«ng
viÖc sau nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o trêng §¹i
häc Qu¶n Kinh doanh Néi cïng toµn thÓ c¸n
nghiÖp khai th¸c c«ng tr×nh thuû i huyÖn Gia Léc - H¶i D-
¬ng ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh bµi luËn v¨n
nµy.
Khoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh
LuËn v¨n tèt nghiÖp §oµn TiÕn Bé
Néi dung
Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh
s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt
I. Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm trong doanh nghiÖp
1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt
Chi phÝ s¶n xuÊtbiÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn hao
phÝ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇn
thiÕt mµ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng
s¶n xuÊt trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh.
2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt
Tuú theo viÖc xem xÐt chi phÝ ë gãc ®é kh¸c nhau, môc
®Ých qu¶n chi phÝ kh¸c nhau chóng ta lùa chän tiªu
thøc ph©n lo¹i chi phÝ cho phï hîp. Trong doanh nghiÖp s¶n
xuÊt ngêi ta thêng ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸c c¸ch
sau:
2.1. Ph©n lo¹i chi phÝ theo môc ®Ých c«ng
dông cña chi phÝ
Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy toµn chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh c¸c yÕu tè sau:
- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm c¸c chi phÝ
nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu ®éng
lùc dông trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Nh÷ng chi phÝ
nguyªn vËt liÖu dông vµo môc ®Ých chung vµo nh÷ng
ho¹t ®éng ngoµi s¶n xuÊt kh«ng ®îc ph¶n ¸nh vµo kho¶n
môc nµy.
- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nh©n c«ng trùc tiÕp
nh÷ng ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt, lao ®éng cña g¾n víi ho¹t
Khoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh

LuËn v¨n tèt nghiÖp §oµn TiÕn BéLêi më ®ÇuDoanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së, lµtÕ bµo cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ n¬i trùc tiÕp s¶n xuÊtra s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu cña x· héi. Trong ®iÒu kiÖnkinh tÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng cña bÊt kú doanh nghiÖp nµocòng g¾n liÒn víi thÞ trêng. Sù ph¸t triÓn v÷ng m¹nh cñadoanh nghiÖp phô thuéc vµo rÊt nhiÒu nh©n tè trong ®ã cãkh¶ n¨ng ¸p dông gi¸ linh ho¹t, biÕt tÝnh to¸n chi phÝ, khaith¸c c¸c tiÒm n¨ng s½n cã, gi¶m chi phÝ møc thÊp nhÊt ®Ó®¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a.Th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cã ý nghÜarÊt quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý, lµ c¬ së ®Ó nh÷ngnhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊtkinh doanh cña doanh nghiÖp.NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, xuÊtph¸t tõ thùc tÕ víi mong muèn ®îc hoµn thiÖn kiÕn thøc. Sauqu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh HµNéi. §îc sù ph©n c«ng cho phÐp cña nhµ trêng em ®· liªn hÖthùc tËp t¹i XÝ nghiÖp khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn GiaLéc - H¶i D¬ng. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®îc sù híng dÉncña thÇy c« víi sù ®ång ý cña Ban l·nh ®¹o XÝ nghiÖp em ®·m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m gi¶m chiphÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña XÝ nghiÖpkhai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia Léc - H¶i D¬ng"®Ó viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp.Néi dung luËn v¨n gåm 3 ch¬ng:Ch ¬ng I : Lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.Khoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh LuËn v¨n tèt nghiÖp §oµn TiÕn BéCh ¬ng II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c vÒ chi phÝ s¶n xuÊtvµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tíi tiªu t¹i XÝ nghiÖp Khaith¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia Léc - H¶i D¬ng.Ch ¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m gi¶m chi phÝ s¶nxuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp khaith¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia Léc - H¶i D¬ng.Do cßn h¹n chÕ vÒ thêi gian còng nh vÒ kiÕn thøc nªnbµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mongnhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ c¸n bé trong xÝnghiÖp ®Ó rót ra ®îc nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cho c«ngviÖc sau nµy.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trêng §¹ihäc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néi cïng toµn thÓ c¸n bé XÝnghiÖp khai th¸c c«ng tr×nh thuû lîi huyÖn Gia Léc - H¶i D-¬ng ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh bµi luËn v¨nnµy.Khoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh LuËn v¨n tèt nghiÖp §oµn TiÕn BéNéi dungCh¬ng ILý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊtI. Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm trong doanh nghiÖp 1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé haophÝ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇnthiÕt mµ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éngs¶n xuÊt trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Tuú theo viÖc xem xÐt chi phÝ ë gãc ®é kh¸c nhau, môc®Ých qu¶n lý chi phÝ kh¸c nhau mµ chóng ta lùa chän tiªuthøc ph©n lo¹i chi phÝ cho phï hîp. Trong doanh nghiÖp s¶nxuÊt ngêi ta thêng ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸c c¸chsau:2.1. Ph©n lo¹i chi phÝ theo môc ®Ých vµ c«ngdông cña chi phÝTheo c¸ch ph©n lo¹i nµy toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinhdoanh cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh c¸c yÕu tè sau:- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm c¸c chi phÝvÒ nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu ®énglùc sö dông trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Nh÷ng chi phÝnguyªn vËt liÖu sö dông vµo môc ®Ých chung vµ vµo nh÷ngho¹t ®éng ngoµi s¶n xuÊt kh«ng ®îc ph¶n ¸nh vµo kho¶nmôc nµy.- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nh©n c«ng trùc tiÕp lµnh÷ng ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt, lao ®éng cña hä g¾n víi ho¹tKhoa KÕ to¸n - Tµi chÝnh

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động