tieu luạn cuoi khóa CV quản lý văn bằng chứng chỉ

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

19/05/2020 38 2 19 Trang doc

huong

Thể loại : LUẬN VĂN CÁC MÔN HỌC

Từ khóa
Trêng ChÝnh trÞ …………………….
TiÓu luËn cuèi kho¸
Líp båi dìng kiÕn thøc qu¶n lý nhµ níc
Ch¬ng tr×nh chuyªn viªn kho¸ ……..
Tªn §Ò Tµi: Xö lý t×nh huèng sö dông v¨n
b»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p t¹i
……………………
Hä vµ tªn: …………………………………….
§¬n vÞ c«ng t¸c: ………………………………
………,ngày… th¸ng ……. n¨m 200
1

Trêng ChÝnh trÞ …………………….TiÓu luËn cuèi kho¸Líp båi dìng kiÕn thøc qu¶n lý nhµ nícCh¬ng tr×nh chuyªn viªn kho¸ …….. Tªn §Ò Tµi: Xö lý t×nh huèng sö dông v¨nb»ng, chøng chØ kh«ng hîp ph¸p t¹i…………………… Hä vµ tªn: ……………………………………. §¬n vÞ c«ng t¸c: ………………………………………,ngày… th¸ng ……. n¨m 2001 I. Đặt vấn đề:Trước đây việc bảo quản, lưu giữ hồ sơ, kiểm tra các loại văn bằngchứng chỉ trong các cơ quan nhà nước chưa thực sự được coi trọng và đặt lênhàng đầu. Vấn đề tuyển sinh cũng còn nhiều bất cập. Do vậy hiện nay một sốcán bộ, công chức, viên chức nhà nước lợi dụng nhưng kẽ hở đó để đi đào tạonâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, đáp ứng kịp thời vớinhu cầu của xã hội. Nhưng do sự nhận thức chưa thực sự đúng đắn về các chếđộ, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước nên đã có một số hành vi khôngđúng như: sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ không phải của mình để luồnlách vào trong các cơ quan nhà nước, nâng ngạch, nâng lương, nhiều lần làmhồ sơ tham gia thi, xét tuyển vào các trường đào tạo và trong suốt cả quá trìnhcông tác mà không bị cơ quan nào phát hiện. Ngành Giáo dục và Đào tạohuyện X cũng đã nhận đựơc một số thông tin trong ngành có Giáo viên đangsử dụng văn bằng không hợp pháp.Thực hiện văn bản số 21/KH- BCĐ, ngày 08/5/2008 của Ban chỉ đạokiểm tra văn bằng, chứng chỉ tỉnh Nvề kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc cấpphát quản lý, sử dụng văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dântrên địa bàn tỉnh N; Công văn số 1591/TTr, ngày 04/8/2008 của Sở Giáo dụcvà Đào tạo tỉnh N về việc kiểm tra văn bằng chứng chỉ; Kế hoạch số657/KHKTVB- GD, ngày 10/10/2008 của phòng Giáo dục huyện X, Kếhoạch kiểm tra, thanh tra việc cấp phát quản lý, sử dụng văn bằng chứng chỉcủa hệ thống giáo dục quốc dân ngành Giáo dục huyện X đợt II năm học2009- 2010.Những năm gần đây việc kiểm tra sử dụng các loại văn bằng chứng chỉcủa cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước đã bắt đầu đượcquan tâm. Lãnh đạo các cấp cho đó là việc làm thường xuyên và rất cần thiếtđể đánh giá cũng như sắp xếp, phân công công công việc cho phù hợp và hợplý hơn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Vìvậy dưới sự chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện X qua quá trìnhkiểm tra trường Mầm Non xã Q, huyện N đã phát hiện ra có giáo viên trong2 suốt cả quá trình công tác cũng như quá trình đào tạo bồi dưỡng các loại vănbằng chứng chỉ không phải là của mình mà là của cá nhân người khác.Bản thân em là một cán bộ quản lý trực tiếp đứng đầu một cơ quantrong hệ thống giáo dục của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện X; trong ngànhđang triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động " Nói không với tiêu cựctrong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục, nói không với việc vi phạmđạo đức nhà giáo và việc ngồi nhầm lớp". Qua học lớp Bồi dưỡng kiến thứcquản lý nhà nước chương trình chuyên viên khoá 78 tại trường chính trịNguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh, được tiếp thu và trang bị những kiến thứcvề quản lý nhà nước. Em chọn đề tài: "Xử lý tình huống sử dụng văn bằng,chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm Non xã Q, huyện X, tỉnh N"làm đề tài tiểu luận cuối khoá học. Đây là một cơ hội tốt để bản thân em vậndụng những kiến thức đã học, liên hệ với thực tế, trên cơ sở đó tìm tòi, suynghĩ đưa ra những giải pháp thiết thực phù hợp giúp cho quá trình công táccủa bản thân ngày càng tốt hơn.II. Giải quyết vấn đề:1. Mô tả tình huống:Trường Mầm non xã Q thuộc xã miền núi của huyện N mới được thànhlập từ tháng 01 năm 2004. Với tổng số GV, CBCNV 11 biên chế: Trong đó: BHG: 01 ; Nhân viên: 01 ; Giáo viên: 09 ; (Có 04 lớp ở địa điểm tập chung, 05 lớp nằm rải rác ở các thôn, lớp họcxa nhất là 16 km, lớp học gần nhất là 5 km). Tuy đã được thành lập nhưng cơsở vật chất vẫn chung với trường Tiểu học cùng đóng trên địa bàn.Về đội ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên trong nhà trường chưađược ổn định cả về số lượng, chất lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vàcông tác tổ chức quản lý cán bộ như: thiếu giáo viên, nhân viên cũng như cánbộ quản lý. Do nhu cầu phát triển của nhà trường, giáo viên ở các đơn vị khácđược điều động và bổ sung về trường trong 2 năm là 12 người; ngoài ra trong3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động