Đề tài thực tập - kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

11/11/2017 185 23 85 Trang doc

Khoa kk
B¸o c¸o tèt nghiÖp
LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển,
nhất định phải phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Để đứng vững
phát triển trong điều kiện: sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải nắm bắt
đáp ứng được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm chất
lượng cao, giá thành hạ, mẫu phong phú, đa dạng chủng loại. Muốn vậy, các
doanh nghiệp phải giám sát tất cả các quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêu
thụ hàng hoá để đảm bảo việc bảo toàn tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn,
giữ uy tín với bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cải thiện đời
sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo
lợi nhuận để tích luỹ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.
Hơn thế nữa nhu cầu tiêu dùng trên thị trường hiện nay đòi hỏi Doanh
nghiệp phải tạo ra doanh thu lợi nhuận.Muốn vậy thì Doanh nghiệp phải sản
xuất cái thị trường cần chứ không phải cái doanh nghiệp tự đặt ra cho
mình những câu hỏi"Sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào và sản
xuất bao nhiêu?
Để đạt được mục tiêu lợi nhuận: Đạt lợi nhuận cao và an toàn trong hoạt
động sản xuất kinh doanh, công ty phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản
, trong đó hạch toán kế toán công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiến
hành quản các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản tài sản, hàng
hoá nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo tự chủ trong sản xuất kinh
doanh, tính toán xác định hiệu quả của từng hoạt động sản xuất kinh doanh
làm cơ sở vạch ra chiến lược kinh doanh.
KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
1
B¸o c¸o tèt nghiÖp
Công ty cổ phần thuốc chế biến thực phẩm Bắc Giang một doanh
nghiệp sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngoài việc sản xuất sản phẩm
phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Doanh nghiệp còn làm nhiệm vụ xuất
khẩu nhằm giải quyết một phần việc làm cho người lao động tại địa phương,
tăng nguồn thu ngoại tệ, đồng thời đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho doanh
nghiệp.
Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng
như bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán bán
hàng xác định kết quả bán hàng của công ty nói riêng một bộ phận quan
trọng trong việc quản hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên luôn
luôn đòi hỏi phải được hoàn thiện. vậy em quyết định đi sâu nghiên cứu công
tác kế toán của công ty với đề tài Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết
quả bán hàng ở công ty vậtthiết bị toàn bộ - MaTexim " để viết chuyên đề
báo cáo của mình.
Trong quá trình thực tập, em đã được sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các thầy,
giáo bộ môn kế toán doanh nghiệp sản xuất, trực tiếp thầy giáo Nguyễn
Việt cùng các bác, các cán bộ kế toán công ty cổ phần thuốc chế biến
thực phẩm Bắc Giang. Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa
nhiều nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo,
giúp đỡ của các thầy cô giáo và các bác, các cô phòng kế toán công ty để chuyên
đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Báo cáo gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
trong Doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả công
ty công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim
Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán n
hàng xác định kết quả công ty vật thiết bị toàn bộ -
MaTexim.
KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
2
B¸o c¸o tèt nghiÖp
Chương 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM
1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng kết quả bán hàng trong
Doanh nghiệp.
1.1.1.Quá trình bán hàng, kết quả bán hàng.
Hoạt động sản xuất của con người hoạt động tự giác ý thức
mục đích, được lặp đi lặp lại và không ngừng được đổi mới, hình thành quá trình
tái sản xuất hội, gồm các giai đoạn: Sản xuất - lưu thông - phân phối - tiêu
dùng. Các giai đoạn này diễn ra một cách tuần tự tiêu thụ khâu cuối cùng
quyết định đến sự thành công hay thất bại của một Doanh nghiệp.
Sản phẩm của doanh nghiệp sau khi được sản xuất xong thì vấn đề hàng
đầu mà tất cả các doanh nghiệp quan tâm tới là vấn đề tiêu thụ. Tiêu thụ hay bán
hàng là quá trình chuyển hoá vốn từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị "tiền
tệ" hình thành kết quả bán hàng. Hoặc nói một cách khác bán hàng việc
chuyển quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá gắn với phần lợi ích hoặc rủi ro cho
khách hàng, đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.
Mối quan hệ trao đổi giữa doanh nghiệp với người mua quan hệ "thuận
mua vừa bán" Doanh nghiệp với cách người bán phải chuyển giao sản
phẩm cho người mua theo đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng kinh tế
đã giữa hai bên. quá trình bán hàng được coi là kết thúc khi đã hoàn tất việc
giao hàng bên mua đã trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán cho số sản phẩm
hàng hoá đó. Khi quá trình bán hàng chấm dứt doanh nghiệp sẽ một khoản
doanh thu về tiêu thụ sản phẩm, vật hàng hoá hay còn gọi doanh thu bán
hàng.
Như chúng ta đã biết hoạt động bán hàng chỉ sở để xác định kết quả
bán hàng của doanh nghiệp, thông qua hoạt động bán hàng doanh nghiệp thể
biết được lợi nhuận cao hay thấp? Từ đó sẽ biết được tình hình sản xuất kinh
doanh của doanh nghịêp mình như thế nào để có phương hướng quản lý tốt hơn.
1.1.2.Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng, kết quả bán hàng.
KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶
3

B¸o c¸o tèt nghiÖpLỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển,nhất định phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Để đứng vững vàphát triển trong điều kiện: có sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp phải nắm bắtvà đáp ứng được tâm lý, nhu cầu của người tiêu dùng với sản phẩm có chấtlượng cao, giá thành hạ, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại. Muốn vậy, cácdoanh nghiệp phải giám sát tất cả các quy trình từ khâu mua hàng đến khâu tiêuthụ hàng hoá để đảm bảo việc bảo toàn và tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn,giữ uy tín với bạn hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, cải thiện đờisống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên, doanh nghiệp đảm bảo cólợi nhuận để tích luỹ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.Hơn thế nữa nhu cầu tiêu dùng trên thị trường hiện nay đòi hỏi Doanhnghiệp phải tạo ra doanh thu có lợi nhuận.Muốn vậy thì Doanh nghiệp phải sảnxuất cái thị trường cần chứ không phải cái mà doanh nghiệp có và tự đặt ra chomình những câu hỏi"Sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế nào và sảnxuất bao nhiêu? Để đạt được mục tiêu lợi nhuận: Đạt lợi nhuận cao và an toàn trong hoạtđộng sản xuất kinh doanh, công ty phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quảnlý , trong đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiếnhành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hànghoá nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo và tự chủ trong sản xuất kinhdoanh, tính toán và xác định hiệu quả của từng hoạt động sản xuất kinh doanhlàm cơ sở vạch ra chiến lược kinh doanh.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 1 B¸o c¸o tèt nghiÖpCông ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang là một doanhnghiệp sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngoài việc sản xuất sản phẩmphục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Doanh nghiệp còn làm nhiệm vụ xuấtkhẩu nhằm giải quyết một phần việc làm cho người lao động tại địa phương,tăng nguồn thu ngoại tệ, đồng thời đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho doanhnghiệp. Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũngnhư bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán bánhàng và xác định kết quả bán hàng của công ty nói riêng là một bộ phận quantrọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên luônluôn đòi hỏi phải được hoàn thiện. vì vậy em quyết định đi sâu nghiên cứu côngtác kế toán của công ty với đề tài “Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kếtquả bán hàng ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTexim " để viết chuyên đềbáo cáo của mình.Trong quá trình thực tập, em đã được sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các thầy, côgiáo bộ môn kế toán doanh nghiệp sản xuất, trực tiếp là thầy giáo Nguyễn VũViệt cùng các bác, các cô cán bộ kế toán công ty cổ phần thuốc lá và chế biếnthực phẩm Bắc Giang. Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưanhiều nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo,giúp đỡ của các thầy cô giáo và các bác, các cô phòng kế toán công ty để chuyênđề của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Báo cáo gồm 3 chương:Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàngtrong Doanh nghiệp.Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả ở côngty công ty vật tư thiết bị toàn bộ - MaTeximChương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bánhàng và xác định kết quả ở công ty vật tư thiết bị toàn bộ -MaTexim.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 2 B¸o c¸o tèt nghiÖpChương 1LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DNTM1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trongDoanh nghiệp.1.1.1.Quá trình bán hàng, kết quả bán hàng.Hoạt động sản xuất của con người là hoạt động tự giác có ý thức và cómục đích, được lặp đi lặp lại và không ngừng được đổi mới, hình thành quá trìnhtái sản xuất xã hội, gồm các giai đoạn: Sản xuất - lưu thông - phân phối - tiêudùng. Các giai đoạn này diễn ra một cách tuần tự và tiêu thụ là khâu cuối cùngquyết định đến sự thành công hay thất bại của một Doanh nghiệp.Sản phẩm của doanh nghiệp sau khi được sản xuất xong thì vấn đề hàngđầu mà tất cả các doanh nghiệp quan tâm tới là vấn đề tiêu thụ. Tiêu thụ hay bánhàng là quá trình chuyển hoá vốn từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị "tiềntệ" và hình thành kết quả bán hàng. Hoặc nói một cách khác bán hàng việcchuyển quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá gắn với phần lợi ích hoặc rủi ro chokhách hàng, đồng thời được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.Mối quan hệ trao đổi giữa doanh nghiệp với người mua là quan hệ "thuậnmua vừa bán" Doanh nghiệp với tư cách là người bán phải chuyển giao sảnphẩm cho người mua theo đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng kinh tếđã ký giữa hai bên. quá trình bán hàng được coi là kết thúc khi đã hoàn tất việcgiao hàng và bên mua đã trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán cho số sản phẩmhàng hoá đó. Khi quá trình bán hàng chấm dứt doanh nghiệp sẽ có một khoảndoanh thu về tiêu thụ sản phẩm, vật tư hàng hoá hay còn gọi là doanh thu bánhàng.Như chúng ta đã biết hoạt động bán hàng chỉ là cơ sở để xác định kết quảbán hàng của doanh nghiệp, thông qua hoạt động bán hàng doanh nghiệp có thểbiết được lợi nhuận cao hay thấp? Từ đó sẽ biết được tình hình sản xuất kinhdoanh của doanh nghịêp mình như thế nào để có phương hướng quản lý tốt hơn.1.1.2.Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng, kết quả bán hàng.KÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động