Thế nào là thuế gián thu

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

14/12/2017 138 51 2 Trang doc

ngocanh
So sánh thuế gián thu- thuế trực thu
Căn cứ vào mục đích điều tiết của Nhà nước thì phân ra hai loại: thuế trực thu và thuế
gián thu. Thuế trực thu và thuế gián thu đều điều tiết vào thu nhập của các tổ chức, cá
nhân trong xã hội
Thuế trực thu Thuế gián thu
1. Khái niệm
- Là loại thuế điều tiết
trực tiếp vào thu nhập
hoặc tài sản của người
nộp thuế
- Có đặc điểm là đối
tượng nộp thuế và người
chịu thuế là một tức là
thuế thu trực tiếp vào thu
nhập người nộp thuế.
- Ví dụ như thuế thu nhập
cá nhân, thuế thu nhập
doanh nghiệp, thuế
chuyển quyền sử dụng
đất,..
- Là thuế điều tiết gián
tiếp thông qua giá cả
hàng hóa, dịch vụ
- Người nộp thuế không
phải là người chịu thuế,
người tiêu dùng hàng
hóa, dịch vụ là người
chịu thuế (giá mua hàng
đã bao gồm thuế gián
thu) còn người nộp thuế
là nhà sản xuất, kinh
doanh hàng hóa, dịch vụ
- Ví dụ như thuế xuất
nhập khẩu, thuế tiêu thụ
đặc biệt, thuế GTGT,…
2. Mức độ tác động vào
kinh tế
Ít tác động vào giá cả thị
trường vì thường đánh
vào kết quả kinh doanh,
kết quả sau một kỳ kinh
doanh
-Ảnh hưởng trực tiếp đến
giá cả thị trường vì thuế
được cộng vào giá bán
hàng hóa, dịch vụ
3. Mức độ quản lý - Khó thu, dễ trốn thuế
nhất là đối với các nước
đang phát triển như Việt
- Dễ thu thuế vì được cấu
thành giá bán hàng hóa,
dịch vụ. Người tiêu dùng
So sánh thuế gián thu- thuế trực thuCăn cứ vào mục đích điều tiết của Nhà nước thì phân ra hai loại: thuế trực thu và thuế gián thu. Thuế trực thu và thuế gián thu đều điều tiết vào thu nhập của các tổ chức, cá nhân trong xã hộiThuế trực thu Thuế gián thu1. Khái niệm- Là loại thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế- Có đặc điểm là đối tượng nộp thuế và người chịu thuế là một tức là thuế thu trực tiếp vào thu nhập người nộp thuế.- Ví dụ như thuế thu nhậpcá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế chuyển quyền sử dụng đất,..- Là thuế điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ- Người nộp thuế không phải là người chịu thuế, người tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ là người chịu thuế (giá mua hàng đã bao gồm thuế gián thu) còn người nộp thuế là nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ- Ví dụ như thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT,…2. Mức độ tác động vàokinh tếÍt tác động vào giá cả thị trường vì thường đánh vào kết quả kinh doanh, kết quả sau một kỳ kinh doanh-Ảnh hưởng trực tiếp đếngiá cả thị trường vì thuế được cộng vào giá bán hàng hóa, dịch vụ3. Mức độ quản lý - Khó thu, dễ trốn thuế nhất là đối với các nước đang phát triển như Việt - Dễ thu thuế vì được cấuthành giá bán hàng hóa, dịch vụ. Người tiêu dùng Nam, việc thanh toán chủyếu bằng tiền mặt, nhà nước không kiểm soát được thu nhập thực tế củangười nộp thuếnếu trình độ dân trí chưa cao thì không thấy được. Vì vậy, hầu hết các nước nghèo, chậm phát triển thường coi thuế gián thu là nguồn thu chủ yếu. Trong lúc các nước phát triển lại lấy thuế trực thu là nguồn thu chính của ngân sách4.Ưu điểmĐảm bảo công bằng giữa những người chịu thuếDễ dàng cho cơ quan thuế thu thuế5. Nhược điềmKhó thu thuế Khó đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động