Tài liệu học quảng cáo google adwords nâng cao

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

09/11/2017 2.801 457 307 Trang pdf

nakamoto

Thể loại : Goolge Adwords

Từ khóa
1
 


Ni dung ôn tp
1. Xem li các nguyên tc  bn v tìm kim
2. 
3. Cht ng qung cáo & trang web
4. Công c ca AdWords
5. Theo dõi hiu sut báo cáo
6. Ti  hóa hiu sut
7. Hiu sut, li nhun  ng
8. AdWords API
2
1. 









Chào     Trung tâm    tra   cáo tìm  nâng cao.
  tài     trong bài  tra này duy  so  tài     trong
Bài  tra các nguyên    Tuy nhiên, bài  tra Tìm  nâng cao  xem xét 
 khái   Các nguyên   
 nên xem xét Các nguyên       trong  này khi nghiên  bài  tra
  cáo tìm  nâng cao. Chúc  may 
1.2. 

 


c t chc

1. Tài khon ca bc liên kt vi ma ch email, mt khu và thông tin thanh toán
duy nht.
3
2. Chin dch qung cáo ca b ng cáo
ca bn xut hin.
3.   a mt lot các qu cm
tc gi là , mà bn mun kích hot hin th qung cáo ca mình.

Email và m
Thông tin thanh toán


Ngân sách

Ngân sách




cáo






Lý do bn nên t chc qung cáo ca mình thành các nhóm qung cáo và chin dch

 máy ảnh kỹ thuật số o cho


 nhóm  cáo


  

Bn mun chi tiêu bao nhiêu cho nhp chut hoc chuyi t qung cáo c
Mng và v n mun qung cáo ca mình hin th
t cp cao nht khác n các cm nhóm qung cáo

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động