Tài liệu học Google Adwords cơ bản

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

09/11/2017 2.414 224 224 Trang pdf

nakamoto

Thể loại : Goolge Adwords

1



Ni dung ôn tp
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
2
AdWords
Hiu AdWords
Qung cáo trên Google AdWords: tng quan
Cách thc AdWords hot ng
To t vng qung cáo trc tuyn ca bn
S khác bit gia kt qu tìm kim qung cáo ca Google
Nhng cn theo dõi da trên mc tiêu qung cáo ca bn
Chi phí c tính  th nào trong AdWords
Hiu v trí qung cáo Xp hng qung cáo
Hiu Mng Google
Mng Google
Gii thiu v Mng tìm kim ca Google
Gii thiu v Mng hin th ca Google
V trí qung cáo th xut hin trong Mng hin th
Gii thiu v nhm mc tiêu theo ng cnh
1.1. Quảng cáo trên Google AdWords: tổng quan

mình.



 https://adwords.google.com.vn.
 





M



3








-- trên


  (GDN) 













-- 






 


1.2. Cách thức AdWords hoạt động

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động