So Tay TT 200

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

25/10/2018 3 0 524 Trang xls

hongnhungpx

Thể loại :

Từ khóa

000
- Set up hệ thống kế toán, KSNB
111
- Hoàn thiện sổ sách kế toán nhiều năm
112
- Tư vấn tối ưu thuế
113
- Đào tạo kế toán, thuế chuyên sâu
121
- Hoàn thuế GTGT
128
- DV Kế toán trưởng
131
- DV Đại lý thuê
133 Mr. Viên 0909 879 007 - 090 6689 007
136

138
141
ướ
151 Click tên tài kho n đ xem chi ti t ế
152 Click đ quay v menu
153
154
155
156
157
158
161
171
211
212
TSCĐ h u hình thuê tài chính.
TSCĐ vô hình thuê tài chính.
213
214
217
221
222
228
229
241
242
243
244
331
Tài
khoản
SỔ TAY THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 2015
www.tuvanthanhcong.com
T ng h p nghi p v
Ti n m t
Ti n g i Ngân hàng
Ti n đang chuy n
Ch ng khoán kinh doanh
Đ u t n m gi đ n ngày đáo h n ư ế
Ph i thu c a khách hàng
Thu GTGT đ c kh u trế ượ
Ph i thu n i b
Ph i thu khác
T m ng
Hàng mua đang đi đ ngườ
Nguyên li u, v t li u
Công c , d ng c
Chi phí s n xu t, kinh doanh d dang
Thành ph m
Hàng hóa
Hàng g i đi bán
Hàng hoá kho b o thu ế
Chi s nghi p
Giao d ch mua bán l i trái phi u chính ph ế
Tài s n c đ nh h u hình
Tài s n c đ nh thuê tài chính
Tài s n c đ nh vô hình
Hao mòn tài s n c đ nh
B t đ ng s n đ u t ư
Đ u t vào công ty con ư
Đ u t vào công ty liên doanh, liên k t ư ế
Đ u t khác ư
D phòng t n th t tài s n
Xây d ng c b n d dang ơ
Chi phí tr tr c ướ
Tài s n thu thu nh p hoãn l i ế
C m c , th ch p, ký qu , ký c c ế ượ
Ph i tr cho ng i bán ườ
Trang 1 of 524000- Set up hệ thống kế toán, KSNB111- Hoàn thiện sổ sách kế toán nhiều năm112- Tư vấn tối ưu thuế113- Đào tạo kế toán, thuế chuyên sâu121- Hoàn thuế GTGT128- DV Kế toán trưởng131- DV Đại lý thuê133 Mr. Viên 0909 879 007 - 090 6689 007136CPA - CPT138141 ướ151 Click tên tài kho n đ xem chi ti tả ể ế152 Click đ quay v menuể ề153154155156157158161171211212TSCĐ h u hình thuê tài chính.ữTSCĐ vô hình thuê tài chính.213214217221222228229241242243244331Tài khoảnSỔ TAY THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTCCHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 2015www.tuvanthanhcong.comT ng h p nghi p vổ ợ ệ ụTi n m tề ặTi n g i Ngân hàngề ửTi n đang chuy nề ểCh ng khoán kinh doanhứĐ u t n m gi đ n ngày đáo h nầ ư ắ ữ ế ạPh i thu c a khách hàngả ủThu GTGT đ c kh u trế ượ ấ ừPh i thu n i bả ộ ộPh i thu khácảT m ngạ ứHàng mua đang đi đ ngườNguyên li u, v t li uệ ậ ệCông c , d ng cụ ụ ụChi phí s n xu t, kinh doanh d dangả ấ ởThành ph mẩHàng hóaHàng g i đi bánửHàng hoá kho b o thuả ếChi s nghi pự ệGiao d ch mua bán l i trái phi u chính phị ạ ế ủTài s n c đ nh h u hìnhả ố ị ữTài s n c đ nh thuê tài chínhả ố ịTài s n c đ nh vô hìnhả ố ịHao mòn tài s n c đ nhả ố ịB t đ ng s n đ u tấ ộ ả ầ ưĐ u t vào công ty conầ ưĐ u t vào công ty liên doanh, liên k tầ ư ếĐ u t khácầ ưD phòng t n th t tài s nự ổ ấ ảXây d ng c b n d dangự ơ ả ởChi phí tr tr cả ướTài s n thu thu nh p hoãn l iả ế ậ ạC m c , th ch p, ký qu , ký c cầ ố ế ấ ỹ ượPh i tr cho ng i bánả ả ườ Trang 2 of 524333334335336337338341343344347353356357411412413414417418419421441461466511515521611621622623627631632635641642711Thu và các kho n ph i n p Nhà n cế ả ả ộ ướPh i tr ng i lao đ ngả ả ườ ộChi phí ph i trả ảPh i tr n i bả ả ộ ộThanh toán theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ngế ộ ế ạ ợ ồ ựPh i tr , ph i n p khácả ả ả ộVay và n thuê tài chínhợTrái phi u phát hànhếNh n ký qu , ký c cậ ỹ ượThu thu nh p hoãn l i ph i trế ậ ạ ả ả 352 D phòng ph i trự ả ảQu khen th ng phúc l iỹ ưở ợQu phát tri n khoa h c và công nghỹ ể ọ ệQu bình n giáỹ ổV n đ u t c a ch s h uố ầ ư ủ ủ ở ữChênh l ch đánh giá l i tài s nệ ạ ảChênh l ch t giá h i đoáiệ ỷ ốQu đ u t phát tri nỹ ầ ư ểQu h tr s p x p doanh nghi pỹ ỗ ợ ắ ế ệCác qu khác thu c v n ch s h uỹ ộ ố ủ ở ữC phi u quổ ế ỹL i nhu n sau thu ch a phân ph iợ ậ ế ư ốNgu n v n đ u t xây d ng c b nồ ố ầ ư ự ơ ảNgu n kinh phí s nghi pồ ự ệNgu n kinh phí đã hình thành TSCĐồDoanh thu bán hàng và cung c p d ch vấ ị ụDoanh thu ho t đ ng tài chínhạ ộCác kho n gi m tr doanh thuả ả ừMua hàngChi phí nguyên li u, v t li u tr c ti pệ ậ ệ ự ếChi phí nhân công tr c ti pự ếChi phí s d ng máy thi côngử ụChi phí s n xu t chungả ấGiá thành s n xu tả ấGiá v n hàng bánốChi phí tài chínhChi phí bán hàngChi phí qu n lý doanh nghi pả ệThu nh p khácậ 811Chi phí khác Trang 3 of 524821911Chi phí thu thu nh p doanh nghi pế ậ ệXác đ nh k t qu kinh doanhị ế ảNguồn: CleverCFO

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động