SKKN

8.000đ

Tải xuống Đọc tài liệu

13/02/2020 175 0 19 Trang doc

violet2

Thể loại : LUẬN VĂN CÁC MÔN HỌC

Từ khóa
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK
ĐÊ
TÁC GIẢ: NÔNG THỊ THẬP
MỘT SỐ BIỆN PHÁP THIẾT KẾ
MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
CHO TRẺ 5-6 TUỔI
NĂM 2018
Trang 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK ĐÊTÁC GIẢ: NÔNG THỊ THẬP MỘT SỐ BIỆN PHÁP THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM CHO TRẺ 5-6 TUỔI NĂM 2018Trang 1 PHÒNG GD & ĐT KRÔNG NĂNG ĐÊMỘT SỐ BIỆN PHÁP THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM CHO TRẺ 5-6 TUỔI TÁC GIẢ: NÔNG THỊ THẬPĐƠN VỊ: TRƯỜNG MG BÚP SEN HỒNGNĂM 2018Trang 2 MỤC LỤC TrangI- Phần mở đầu..............................................................................................4,51. Lý do chọn đề tài.......................................................................................42. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài...................................................................43. Đối tượng nghiên cứu...............................................................................54. Giới hạn đề tài……..................................................................................55. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................5II- Phần nội dung:...................................................................................... 5,171. Cơ sở lý luận:........................................................................................ 5,62. Thực trạng:.............................................................................................6,7 3. Nội dung và hình thức thự hiện các giải pháp, biện pháp:........................7a.Mục tiêu của biện pháp: ..........................................................................7,8b.Nội dung cách thức thực hiện biện pháp: …......…….....8,9,10,11,12,13,14c. Mối quan hệ giữa các biện pháp: ............................................................15d.Kết quả khảo nghiệm, …..……………………….…….………...15,16,17III- Phần kết luận, kiến nghị....................................................................17,181. Kết luận:................................................................................................. 172. Kiến nghị:................................................................................................18* Danh mục tài liệu tham khảo................................................................. 19* Nhận xét hội đồng khoa học giáo dục..................................................... 20Trang 3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động