Search-engine-optimization-starter-guide-vi

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

09/11/2017 2.679 602 22 Trang pdf

nakamoto

Thể loại : SEO

Từ khóa
seo
Hướng dn Trình khi động Ti ưu hoá Công c Tìm kiếm ca Google, Phiên bn 1.1, ngày 13 tháng 11 năm 2008, phiên
bn mi nht ti Trung tâm Qun tr Trang web ca Google
Hướng dn Trình khi động Ti ưu
hoá Công c Tìm kiếm ca Google
Phiên bn 1.1, xut bn ngày 13 tháng 11 năm 2008
Chào mng bn đến vi Hướng dn Trình khi động Ti ưu hoá Công c Tìm kiếm ca Google. Mc
đích ban đầu ca tài liu này là nhm tr giúp cho các nhóm trong Google, tuy nhiên chúng tôi nghĩ
rng đây cũng là tài liu hu ích cho người qun tr web vn còn b ng v vn đề ti ưu hoá công
c tìm kiếm và mun ci thin s tương tác gia các trang web ca h vi c người dùng và công c
tìm kiếm. Mc dù hướng dn này không tiết l cho bn bt k bí mt nào s t động xếp hng trang
web ca bn th nht đối vi các truy vn trong Google (rt tiếc!), làm theo các thc tin tt nht
được ghi rõ dưới đây s giúp các công c tìm kiếm thu thp d liu và lp ch mc ni dung ca bn
d dàng hơn.
Ti ưu hoá công c tìm kiếm thường là vic thc hin các sa đổi nh cho các phn trong trang web
ca bn. Khi được xem riêng, các thay đổi này có v như là các ci tiến tăng thêm nhưng khi được
kết hp vi các hot động ti ưu hoá khác, chúng có th có nhng tác động đáng k đối vi tri
nghim và hiu sut ca người dùng trang web ca bn trong các kết qu tìm kiếm theo h thng.
Bn có th đã quen vi nhiu ch đề trong hướng dn này bi vì các ch đềy là các thành phn
cn thiết cho bt k trang web nào, nhưng bn có th chưa vn dng chúng mt cách ti đa.
Ti ưu hoá công c tìm kiếm ch nh hưởng đến các kết qu tìm kiếm theo h thng, không
nh hưởng đến các kết qu có tính phí hoc "được tài tr", như Google AdWords
Hướng dn Trình khi động Ti ưu hoá Công c Tìm kiếm ca Google, Phiên bn 1.1, ngày 13 tháng 11 năm 2008, phiên
bn mi nht ti Trung tâm Qun tr Trang web ca Google
Mc dù tiêu đề ca hướng dn này cha các t "công c tìm kiếm", chúng tôi mun khuyên bn
trước tiên nên da trên các quyết định ti ưu hoá ca mình và tt nht là nên tp trung vào điu gì là
tt nht cho khách truy cp trang web ca bn. H là khách hàng chính cho ni dung ca bn và
đang s dng các công c tìm kiếm để tìm kiếm tài liu ca bn. Vic tp trung quá sâu vào các thay
đổi c th nhm giành được x
ếp hng trong các kết qu theo h thng ca công c tìm kiếm có th
không cung cp các kết qu mong mun. Ti ưu hoá công c tìm kiếm giúp trang web ca bn có
được th hng tt nht khi nó hin th trong các công c tìm kiếm.
Ví d có th tr giúp phn gii thích ca chúng tôi, do đó chúng tôi đã to trang web o để làm theo
hướng dn. Đối vi mi ch đề, chúng tôi đã cung cp đủ thông tin v trang web nhm minh ho
đim được trình bày. Dưới đây là mt s thông tin cơ s v trang web chúng tôi s s dng:
Tên trang web/doanh nghip: "Brandon's Baseball Cards"
Tên min: brandonsbaseballcards.com
Lĩnh vc: chuyên bán th bóng chày trc tuyến, hướng dn giá c, các bài viết và ni dung
tin tc
Kích thước: Nh, ~250 trang
Trang web ca bn có th nh hơn hoc ln hơn trang trên và cung cp nhiu ni dung khác, nhưng
các ch đề ti ưu hoá chúng tôi tho lun dưới đây nên áp dng vi các trang web thuc mi kích
thước và chng loi.
Chúng tôi hy vng hướng dn ca chúng tôi cung cp cho bn mt s ý tưởng hoàn toàn mi v
cách ci tiến trang web ca bn và chúng tôi rt mun nghe các thc mc, phn hi và các câu
chuyn thành công ca bn trong Din đàn Tr giúp Qun tr Trang web ca Google.
To tiêu đề trang chính xác, duy nht
Th tiêu đề cho người dùng và công c tìm kiếm biết ch đề ca trang c th là gì. Th <title> phi
được đặt trong th <head> ca tài liu HTML. Tt nht là bn nên to tiêu đề duy nht cho mi trang
trên trang web ca bn.
Tiêu đề trang ch ca trang web th bóng chày ca chúng tôi lit kê tên doanh nghip và ba
lĩnh vc hot động chính