sang kien kinh nghiem (1)

8.000đ

Tải xuống Đọc tài liệu

13/02/2020 0 0 30 Trang doc

violet2

Thể loại : LUẬN VĂN CÁC MÔN HỌC

Từ khóa
Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học : 2012- 2013
A - PhÇn më ®Çu
Tên đề tài:
Kĩ năng nghe môn Tiếng Anh cấp THCS
I - §Æt vÊn ®Ò:
Lý do chän ®Ò tµi

 !"!#$%&'(
 )*+,-.
/0./12/.13456789:;<7
=>=?.=@.(.A&/BC/D1E
.FG6HI%J.KE..
LC/M.(/%5+
I.13
<'&2!#$CJKJ.J.(.AEG
.A2A/&5/B.1=3
1/N!#$OKJ
:;<7KKJO0 !K!$*
.P/E.K!#$C3
:I.K.A!#$CO
/B 'KE6,5COF6J
GH= "1HC!34,
HB6C6!Q=R!K
.2=*'/     &5 :;<73 :C/ %
J789SHB6C!K34,HB6C
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Thủy
T
Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học : 2012- 2013A - PhÇn më ®ÇuTên đề tài: “Kĩ năng nghe môn Tiếng Anh cấp THCS” I - §Æt vÊn ®Ò: * Lý do chän ®Ò tµi: Môc tiªu cña m«n tiÕng Anh lµ nh»m h×nh thµnh vµ ph¸ttriÓn ë häc sinh nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ng c¬ b¶n vÒ tiÕng Anhvµ nh÷ng phÈm chÊt trÝ tuÖ cÇn thiÕt ®Ó tiÕp tôc häc lªnhoÆc ®i vµo cuéc sèng lao ®éng. V× vËy SGK tiÕng Anh THCSmíi tõ líp 6 ®Õn líp 9 ®Òu ®îc biªn so¹n theo cïng mét quan®iÓm x©y dùng ch¬ng tr×nh, ®ã lµ quan ®iÓm chñ ®iÓm( thematic approach ) vµ ®Ò cao c¸c ph¬ng ph¸p häc tËp tÝchcùc chñ ®éng cña häc sinh.C¶ bèn kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt ®Òu ®îc quan t©mvµ ®îc phèi hîp trong c¸c bµi tËp vµ c¸c ho¹t ®éng trªn líp.Mét trong 4 kü n¨ng mµ ngêi häc tiÕng Anh nãi chung, häcsinh THCS nãi chung nãi riªng, thêng gÆp nh÷ng khã kh¨n nhÊt®Þnh trong qu¸ tr×nh häc ®ã lµ kü n¨ng nghe. Trªn thùc tÕ ®Ó cã ®îc kü n¨ng nghe tiÕng Anh th× ngêihäc ngo¹i ng÷ ph¶i cã qu¸ tr×nh luyÖn tËp nghe thêng xuyªn,l©u dµi víi nh÷ng h×nh thøc vµ néi dung nghe kh¸c nhau. ViÖcd¹y vµ häc nghe m«n tiÕng Anh tuy kh«ng cßn míi mÏ nhng khã®èi víi tÊt c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh bËc THCS. Theo ch¬ngtr×nh, SGK cò th× tiÕt d¹y nghe kh«ng cã. ViÖc d¹y nghe m«nGiáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Thủy1 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học : 2012- 2013tiÕng Anh míi chØ ®îc ®a vµo trong ch¬ng tr×nh, SGK tõ n¨mhäc 2002- 2003 Víi viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, t«i mong muèn sÏ phÇnnµo gióp gi¸o viªn dÇn kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n trªn ®Ó tiÕnhµnh d¹y nghe m«n tiÕng Anh cã hiÖu qu¶ tèt h¬n, häc sinhtÝch cùc, chñ ®éng trong viÖc tiÕp thu, lÜnh héi kiÕn thøc cñabµi häc. §ã còng lµ lý do mµ t«i chän ®Ò tµi nµy.II - NhiÖm vô nghiªn cøu: §Ó thùc hiÖn tèt ®Ò tµi nghiªn cøu, ngêi thùc hiÖn ®Ò tµinµy cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau. 1- Nghiªn cøu c¸c tµi liÖu híng dÉn tiÕng Anh, c¸c kü thuËtd¹y nghe.2- Thao gi¶ng, d¹y thö nghiÖm 3- Dù giê ®ång nghiÖp , trao ®æi, rót kinh nghiÖm.4- KiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ viÖc n¾m bµi cña häc sinh®Ó tõ ®ã cã sù ®iÒu chØnh, bæ sung hîp lý. III- Ph¹m vi nghiªn cøu: §Ò tµi xoay quanh ®Ò tµi nghiªn cøu gi¶ng d¹y vµ häc tËpm«n nghe tiÕng Anh cña gi¸o viªn vµ häc sinh bËc THCS ë c¸clíp 6,7,8,9 truêng THCS Phương Trung. Song ®èi tîng nghiªn cøu®iÓn h×nh mµ t«i ®· m¹nh d¹n ¸p dông ®Ò tµi nµy lµ hai líp8A1 vµ líp 9A 4 trong năm học 2012-2013 IV- Môc ®Ých nghiªn cøu : Víi viÖc nghiªn cøu thµnh c«ng ®Ò tµi, s¸ng kiÕn kinhnghiÖm sÏ gióp gi¸o viªn cã ®îc nh÷ng kinh nghiÖm sau:1. C¸ch thøc tæ chøc mét tiÕt d¹y nghe cã hiÖu qu¶ Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Thủy2 Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học : 2012- 20132. C¸c bíc tiÕn hµnh mét tiÕt d¹y nghe cã hiÖu qu¶3. Híng dÉn häc sinh tù luyÖn tËp, rÌn luyÖn ®Ó cã kün¨ng vµ kû x¶o nghe tiÕng Anh.V- Ph ¬ng ph¸p nghiªn cøu: 1. Ph¬ng ph¸p quan s¸t: Ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi tù t×m tßinghiªn cøu, tiÕn hµnh dù giê th¨m líp cña ®ång nghiÖp. 2. Ph¬ng ph¸p trao ®æi, th¶o luËn: Sau khi dù giê cña®ång nghiÖp, ®ång nghiÖp dù giê ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi,®ång nghiÖp vµ ngêi thùc hiÖn ®Ò tµi tiÕn hµnh trao ®æi,th¶o luËn ®Ó tõ ®ã rót ra nh÷ng kinh nghiÖm cho tiÕt d¹y. 3. Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm: Gi¸o viªn tiÕn hµnh d¹y thÓnghiÖm theo tõng môc ®Ých yªu cÇu cô thÓ mét sè tiÕt d¹ynghe.4. Ph¬ng ph¸p ®iÒu tra: Gi¸o viªn ®Æt c©u hái ®Ó kiÓmtra ®¸nh gi¸ viÖc n¾m néi dung bµi häc cña häc sinh.Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Thủy3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động