Quy trình tiền mặt

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

21/11/2017 465 93 13 Trang doc

Khoa kk

Thể loại : Kế toán thanh toán

Từ khóa
QUY TRÌNH TIỀN MẶT/TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Trang 1
CÁC THỦ TỤC VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN
QUY TRÌNH: TIỀN MẶT/ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Mã:
Ngày hiệu lực:
Ký duyệt:
TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH
Khái niệm quy trình Chu trình Tiền bắt đầu từ khi nhận tiền từ khách hàng và kết thúc khi việc thanh
toán cho nhà cung cấp hoặc các đối tượng khác được thực hiện.
Quy trình phụ Chu trình tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng bao gồm 4 quy trình phụ sau:
Thu tiền
Chi tiền
Kiểm quỹ
Đối chiếu số dư tiền mặt
Đối tượng tham gia Đối tượng chủ yếu liên quan đến quy trình bao gồm:
Khách hàng, nhà cung cấp
Kế toán doanh thu – công nợ, kế toán tiền, thủ qu
Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng
Các bộ phận khác
Ngân hàng
Trang 2
CÁC THỦ TỤC VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN
QUY TRÌNH: TIỀN MẶT/ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Mã:
Ngày hiệu lực:
Ký duyệt:
CHÍNH SÁCH CỦA QUY TRÌNH
Chi tiền Phiếu chi được lập bởi kế toán tiền.
Thời hạn các phòng ban phải cung cấp hóa đơn GTGT cho phòng kế
toán chậm nhất ngày 5 của tháng tiếp theo so với tháng ghi nhận
trên hóa đơn.
Tiền mặt Số dư quỹ tiền mặt không nên vượt quá 10 triệu VNĐ.
Số tiền mặt tồn quỹ được đối chiếu giữa sổ sách kế toán biên
bảng tiền mặt tồn quỹ cuối ngày 2 lần một tuần (thứ 3 thứ 6 hàng
tuần).
Tiến hành kiểm quỹ 6 tháng 1 lần.
Tiền gửi ngân hàng Khi nhận được giấy báo ngân hàng, kế toán tiền sẽ tiến hành đối chiếu
với số dư sổ sách.
Trang 3

QUY TRÌNH TIỀN MẶT/TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Trang 1 CÁC THỦ TỤC VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁNQUY TRÌNH: TIỀN MẶT/ TIỀN GỬI NGÂN HÀNGMã:Ngày hiệu lực:Ký duyệt:TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNHKhái niệm quy trình Chu trình Tiền bắt đầu từ khi nhận tiền từ khách hàng và kết thúc khi việc thanh toán cho nhà cung cấp hoặc các đối tượng khác được thực hiện.Quy trình phụ Chu trình tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng bao gồm 4 quy trình phụ sau: Thu tiền Chi tiền Kiểm quỹ Đối chiếu số dư tiền mặtĐối tượng tham gia Đối tượng chủ yếu liên quan đến quy trình bao gồm: Khách hàng, nhà cung cấp Kế toán doanh thu – công nợ, kế toán tiền, thủ quỹ Kế toán tổng hợp, kế toán trưởng Các bộ phận khác Ngân hàng Trang 2 CÁC THỦ TỤC VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁNQUY TRÌNH: TIỀN MẶT/ TIỀN GỬI NGÂN HÀNGMã:Ngày hiệu lực:Ký duyệt:CHÍNH SÁCH CỦA QUY TRÌNHChi tiền  Phiếu chi được lập bởi kế toán tiền. Thời hạn các phòng ban phải cung cấp hóa đơn GTGT cho phòng kếtoán chậm nhất là ngày 5 của tháng tiếp theo so với tháng ghi nhậntrên hóa đơn.Tiền mặt  Số dư quỹ tiền mặt không nên vượt quá 10 triệu VNĐ. Số dư tiền mặt tồn quỹ được đối chiếu giữa sổ sách kế toán và biênbảng tiền mặt tồn quỹ cuối ngày 2 lần một tuần (thứ 3 và thứ 6 hàngtuần). Tiến hành kiểm quỹ 6 tháng 1 lần.Tiền gửi ngân hàng  Khi nhận được giấy báo ngân hàng, kế toán tiền sẽ tiến hành đối chiếuvới số dư sổ sách. Trang 3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động