Quy trình lương

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

21/11/2017 516 102 11 Trang doc

Khoa kk

Thể loại : Kế toán thanh toán

Từ khóa
QUY TRÌNH LƯƠNG
Trang 1
CÁC THỦ TỤC VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN
QUY TRÌNH: TIỀN LƯƠNG
Mã:
Ngày hiệu lực:
Ký duyệt:
KHÁI QUÁT QUY TRÌNH
Định nghĩa quy trình Quy trình tiền lương bắt đầu từ thời gian làm việc của người lao động được ghi nhận
vào thẻ chấm công cho đến khi việc thanh toán lương được thực hiện và ghi nhận một
cách chính xác vào hệ thống kế toán.
Quy trình phụ Quy trình bao gồm 03 quy trình phụ sau:
Quy trình tính lương cho tất cả các bộ phận;
Quy trình ký duyệt bảng lương;
Quy trình thanh toán và hạch toán lương.
Đối tượng Đối tượng chủ yếu liên quan đến quy trình bao gồm:
Người lao động
Các phòng ban có liên quan.
Phòng Nhận sự tiền lương
Phòng kế toán
Ban Giám đốc
Trang 2
CÁC THỦ TỤC VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN
QUY TRÌNH: TIỀN LƯƠNG
Mã:
Ngày hiệu lực:
Ký duyệt:
CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH
Chính sách trả
lương
Công ty ký hợp đồng lao động với nhân viên làm công việc ổn định, lâu dài.
Bao gồm: nhân viên văn phòng, công nhân phân xưởng.
Nhân viên văn phòng và công nhân phân xưởng được trả lương 2 lần trong một
tháng (1 lần tạm ứng vào ngày 20 và lần 2 thanh toán vào ngày 10 tháng sau).
Công ty trả tiền lương, tiền thưởng, những khoản phụ cấp và những thu nhập
khác theo lương được quy định phù hợp với chính sách nội bộ của công ty.
Chính sách thanh
toán lương:
Trên cơ sở lương cơ bản theo thang lương của nhà nước, công ty sẽ giữ lại một
phần của bảo hiểm y tế (1%) và bảo hiểm xã hộI (5%) từ người lao động.
Công ty sẽ chịu 15% bảo hiểm xã hội và 2% bảo hiểm y tế, 2% kinh phí công
đoàn trên mức lương cơ bản.
Bộ phận kế toán công ty sẽ nhận việc thanh toán lương cho đại diện của nhóm
và đại diện phát lại cho các thành viên trong nhóm.
Thanh toán bằng tiền VNĐ và bằng tiền mặt.
Cơ sở tính lương: Thẻ chấm công được dùng để ghi lại số ngày và thời gian làm việc của người
lao động ở văn phòng và nhà máy (bảng chấm công do tổ trưởng và các bộ
phận có liên quan ghi nhận).
Bộ phận Nhân sự tiền lương chịu trách nhiệm thu thập những phiếu này và là cơ
sở để làm các bảng tính excel chi tiết, các nội dung: lương khoán, lương thâm
Trang 3

QUY TRÌNH LƯƠNGTrang 1 CÁC THỦ TỤC VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁNQUY TRÌNH: TIỀN LƯƠNGMã:Ngày hiệu lực:Ký duyệt:KHÁI QUÁT QUY TRÌNHĐịnh nghĩa quy trình Quy trình tiền lương bắt đầu từ thời gian làm việc của người lao động được ghi nhận vào thẻ chấm công cho đến khi việc thanh toán lương được thực hiện và ghi nhận một cách chính xác vào hệ thống kế toán.Quy trình phụ Quy trình bao gồm 03 quy trình phụ sau: Quy trình tính lương cho tất cả các bộ phận; Quy trình ký duyệt bảng lương; Quy trình thanh toán và hạch toán lương.Đối tượng Đối tượng chủ yếu liên quan đến quy trình bao gồm: Người lao động Các phòng ban có liên quan. Phòng Nhận sự tiền lương Phòng kế toán Ban Giám đốc Trang 2 CÁC THỦ TỤC VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁNQUY TRÌNH: TIỀN LƯƠNGMã:Ngày hiệu lực:Ký duyệt:CHÍNH SÁCH QUY TRÌNHChính sách trả lương Công ty ký hợp đồng lao động với nhân viên làm công việc ổn định, lâu dài. Bao gồm: nhân viên văn phòng, công nhân phân xưởng. Nhân viên văn phòng và công nhân phân xưởng được trả lương 2 lần trong một tháng (1 lần tạm ứng vào ngày 20 và lần 2 thanh toán vào ngày 10 tháng sau). Công ty trả tiền lương, tiền thưởng, những khoản phụ cấp và những thu nhập khác theo lương được quy định phù hợp với chính sách nội bộ của công ty.Chính sách thanh toán lương: Trên cơ sở lương cơ bản theo thang lương của nhà nước, công ty sẽ giữ lại mộtphần của bảo hiểm y tế (1%) và bảo hiểm xã hộI (5%) từ người lao động. Công ty sẽ chịu 15% bảo hiểm xã hội và 2% bảo hiểm y tế, 2% kinh phí công đoàn trên mức lương cơ bản. Bộ phận kế toán công ty sẽ nhận việc thanh toán lương cho đại diện của nhóm và đại diện phát lại cho các thành viên trong nhóm. Thanh toán bằng tiền VNĐ và bằng tiền mặt.Cơ sở tính lương:  Thẻ chấm công được dùng để ghi lại số ngày và thời gian làm việc của người lao động ở văn phòng và nhà máy (bảng chấm công do tổ trưởng và các bộ phận có liên quan ghi nhận). Bộ phận Nhân sự tiền lương chịu trách nhiệm thu thập những phiếu này và là cơsở để làm các bảng tính excel chi tiết, các nội dung: lương khoán, lương thâm Trang 3

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động