Quy trình học phần mềm kế toán MISA

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

06/11/2017 4.109 1.076 8 Trang doc

Khoa kk
QUY TRÌNH HỌC PHẦN MỀM MISA
Khi tạo dữ liệu kế toán mới lưu ý nếu là DNXNK thì phải tích vào ô Có hạch toán
đa tiền tệ
Nhập số dư đầu kỳ.
-Vào danh mục -> cơ cấu tổ chức-> thêm các phòng ban
Với DNTM: BPVP, BPDV
Với DMSX: BPVP, BPSX
Với DMXL: BPVP, BPGS, BPTC
-Danh mục-> đối tượng (trong đó có khách hàng, nhà cung cấp)
-Danh mục-> Loại công cụ DC (thêm 1 loại là CCDC)
-Danh mục-> vật tư hàng hóa-> kho
DNTM: có 1 kho hàng hóa
DNSX: có 4 kho: hàng hóa, NVL, CCDC, thành phẩm
DNXL: có 1 kho: NVL
-Danh mục->Vật tư hàng hóa -> Vật tư HH thêm toàn bộ mã vật tư hàng hóa vào
đó
Lưu ý: nếu là hàng hóa, NVL, CCDC thì tính chất chọn hàng hóa, nhóm VTHH
chọn chi tiết: hàng hóa hoặc NVL hoặc CCDC, kho ngầm định chọn kho HH hoặc NVL,
CCDC. Đơn vị tính, TK kho, TK doanh thu, TK chi phí chọn đầy đủ. Còn nếu là Thành

QUY TRÌNH HỌC PHẦN MỀM MISAKhi tạo dữ liệu kế toán mới lưu ý nếu là DNXNK thì phải tích vào ô Có hạch toán đa tiền tệNhập số dư đầu kỳ.-Vào danh mục -> cơ cấu tổ chức-> thêm các phòng banVới DNTM: BPVP, BPDVVới DMSX: BPVP, BPSXVới DMXL: BPVP, BPGS, BPTC-Danh mục-> đối tượng (trong đó có khách hàng, nhà cung cấp)-Danh mục-> Loại công cụ DC (thêm 1 loại là CCDC)-Danh mục-> vật tư hàng hóa-> kho DNTM: có 1 kho hàng hóaDNSX: có 4 kho: hàng hóa, NVL, CCDC, thành phẩmDNXL: có 1 kho: NVL-Danh mục->Vật tư hàng hóa -> Vật tư HH thêm toàn bộ mã vật tư hàng hóa vào đóLưu ý: nếu là hàng hóa, NVL, CCDC thì tính chất chọn hàng hóa, nhóm VTHH chọn chi tiết: hàng hóa hoặc NVL hoặc CCDC, kho ngầm định chọn kho HH hoặc NVL, CCDC. Đơn vị tính, TK kho, TK doanh thu, TK chi phí chọn đầy đủ. Còn nếu là Thành phẩm tính chất chọn Thành phẩm, nhóm VTHH chọn thành phẩm, kho ngầm định chọn kho thành phẩm. Đơn vị tính, TK kho, TK doanh thu, TK chi phí chọn đầy đủ-Danh mục-> Ngân hàng -> thêm tài khoản ngân hàng của cty vào (có bao nhiêu tài khoản thì thêm bấy nhiêu vào)Nếu là doanh nghiệp sản xuất thì phải thêm đối tượng tập hợp chi phí (vào danh mục -> đối tượng tập hơp chi phí)Nếu là doanh nghiệp xây lắp thì vào Danh mục -> công trình -> thêm các công trình- nghiệp vụ ->công cụ dụng cụ-> khai báo công cụ dc đầu kỳLưu ý: ô tổng số kì phân bổ ghi là 24 kì, số kì phân bổ còn lại: xem nếu TS mua từtháng 1/2013, tức là hết tháng 1/2015 sẽ hết phân bổ, mà mình đang làm tháng 1/2015, nên số kỳ phân bổ còn lại điền 1. Ô giá trị đã phân bổ điền theo cột lũy kế trên sách. TK chờ phân bổ chọn 242. Đối với DNSX, DNXL sang mục thiết lập phân bổ chọn TK chi phí 154, chọn Khoản mục chi phí: SXC.DCSX - nghiệp vụ ->TSCĐ -> khai báo tài sản đầu kỳ.Lưu ý: số kì khấu hao lấy số năm nhân lên 12 tháng. Cột hao mòn lũy kế điền số tiền cột lũy kế ở sách lên. TK chi phí nếu là DNSX, DNXL chọn 154, khoản mục chi phí chọn SXC.KH- nghiệp vụ->số dư đầu kỳ : nhập số dư tk bank, công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp, tồn kho vật tư hàng hóa, số dư tài khoản.Nhập các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ-Nếu có hóa đơn chi phí về tiền điện nước, chi phí điện thoại, văn phòng phẩm…. chi bằng tiền mặt thì vào quỹ. ->chi tiền.Lưu ý: riêng phiếu chi có 2 dòng, 1 dòng tiền hàng, 1 dòng tiền thuế. Và bên mục thuế lưu ý ghi rõ ngày hóa đơn, số hóa đơn, nhóm HHDV mua vào, nếu không không lên đượcthuế.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động