Quy trình hàng tồn kho

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

21/11/2017 828 197 3 Trang doc

Khoa kk

Thể loại : Kế toán kho

Từ khóa
QUY TRÌNH HÀNG TỒN KHO
Trang 1
Trang 2
CÁC THỦ TỤC VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN
QUY TRÌNH: HÀNG TỒN KHO
Mã:
Ngày hiệu lực:
Ký duyệt:
TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH
Khái niệm quy trình Quy trình hàng tồn kho bắt đầu từ thời điểm nhà cung cấp giao nguyên vật liệu
đến kho của Công ty cho đến thời điểm thành phẩm được xuất ra khỏi kho thành
phẩm.
Quy trình phụ Quy trình hàng tồn kho gồm 3 quy trình phụ sau:
Quy trình nhập kho.
Quy trình xuất kho.
Quy trình kiểm kê và điều chỉnh hàng tồn kho.
Quy trình tái chế.
Đối tượng tham gia Những đối tượng chủ yếu trong quy trình:
Người sử dụng (Bộ phận sản xuất).
Thủ kho.
Nhân viên kế toán.
Nhân viên bộ phận kinh doanh.
Nhân viên bộ phận kế hoạch vật tư.
Trang 3

QUY TRÌNH HÀNG TỒN KHO Trang 1 Trang 2 CÁC THỦ TỤC VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁNQUY TRÌNH: HÀNG TỒN KHOMã:Ngày hiệu lực:Ký duyệt:TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNHKhái niệm quy trình Quy trình hàng tồn kho bắt đầu từ thời điểm nhà cung cấp giao nguyên vật liệuđến kho của Công ty cho đến thời điểm thành phẩm được xuất ra khỏi kho thànhphẩm.Quy trình phụ Quy trình hàng tồn kho gồm 3 quy trình phụ sau: Quy trình nhập kho. Quy trình xuất kho. Quy trình kiểm kê và điều chỉnh hàng tồn kho. Quy trình tái chế.Đối tượng tham gia Những đối tượng chủ yếu trong quy trình: Người sử dụng (Bộ phận sản xuất). Thủ kho. Nhân viên kế toán. Nhân viên bộ phận kinh doanh. Nhân viên bộ phận kế hoạch vật tư. Trang 3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động