Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

18/11/2017 13.570 4.043 1 Trang doc

huyenhd
CÔNG TY ...............
..................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Số: …. /20....../QĐ- .............., ngày......tháng......năm........
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà ………….
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY………
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;.
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ………………………………………………..;
- Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty……………………………………….……….... ;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Miễn nhiệm Bà ………... thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể
từ ngày ..... tháng ... năm ..........
Điều 2: ……………….. chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về
những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……………………
Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng.....năm..... cho đến khi có Quyết
định khác về việc này được ban hành. ……………. các Phòng/Ban liên
quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện)
- Lưu HCNS
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY .................................................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------Số: …. /20....../QĐ- .............., ngày......tháng......năm........QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TYV/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà ………….HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY………- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;.- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ………………………………………………..;- Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty……………………………………….……….... ;QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Miễn nhiệm Bà ………... thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kểtừ ngày ..... tháng ... năm .......... Điều 2: Bà ……………….. chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật vềnhững công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……………………Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng.....năm..... cho đến khi có Quyếtđịnh khác về việc này được ban hành. Bà ……………. và các Phòng/Ban có liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận:- Như điều 3 (để thực hiện)- Lưu HCNST/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động