Phương pháp hạch toán trị giá hàng tồn kho

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

22/11/2017 321 88 3 Trang doc

Khoa kk

Thể loại : Kế toán kho

Từ khóa
02/10/2003
1
TanBinh 1
Phöông phaùp haïch toaùn
Trò giaùhaøng toàn kho
 Phöông phaùp FIFO (First In - First Out)
 Phöông phaùp LIFO (Last In - First Out)
 Phöông phaùp giaùbình quaân gia quyeàn
 Phöông phaùp theo töøng hoùa ñôn nhaäp kho
TanBinh 2
Baûng keâtình hình nhaäp kho
(Thaùng 1/xx)
STT NgaøyÑVT Soá löôïng Ñôn giaùThaønh tieàn
1 2-Jan kg 500 50 25000
2 5-Jan kg 600 60 36000
3 12-Jan kg 400 70 28000
4 14-Jan kg 1000 51 51000
kg 2500 140000Toång coäng
02/10/2003
2
TanBinh 3
Phöông phaùp FIFO
(First In - First Out)
Ví duï: Sau ngaøy 14/1 xuaát kho 800 kg, seõ
ñöôïc ghi theo caùc giaùsau:
500kg × 50 = 25.000
300kg × 60 = 18.000
Coäng: 800kg = 43.000
TanBinh 4
Phöông phaùp LIFO
(Last In - First Out)
Ví duï: Sau ngaøy 14/1 xuaát kho 1200 kg, seõ
ñöôïc ghi theo caùc giaùsau:
1000kg × 51 = 51.000
200kg × 70 = 14.000
Coäng: 1200kg = 65.000
02/10/2003
3
TanBinh 5
Phöông phaùp
Giaùbình quaân gia quyeàn
Ñôn giaù xuaát kho bình quaân:
Ví duï: Xuaát kho: 350 kg × 56 /kg = 19.600
kg/56
1000400600500
)511000()70400()60600()50500(
=
+++
×+×+×+×
TanBinh 6
Phöông phaùp theo töøng
hoùa ñôn nhaäp kho rieâng bieät
Ví duï: Xuaát kho 900 kg, seõtheo caùc giaù
theo hoùa ñôn nhö sau:
500 kg × 50 /kg = 25.000
400 kg × 70 /kg = 28.000
Coäng: 900 kg = 53.000
02/10/20031TanBinh 1Phöông phaùp haïch toaùnTrò giaùhaøng toàn kho Phöông phaùp FIFO (First In - First Out) Phöông phaùp LIFO (Last In - First Out) Phöông phaùp giaùbình quaân gia quyeàn Phöông phaùp theo töøng hoùa ñôn nhaäp khoTanBinh 2Baûng keâtình hình nhaäp kho(Thaùng 1/xx)STT NgaøyÑVT Soá löôïng Ñôn giaùThaønh tieàn1 2-Jan kg 500 50 250002 5-Jan kg 600 60 360003 12-Jan kg 400 70 280004 14-Jan kg 1000 51 51000kg 2500 140000Toång coäng 02/10/20032TanBinh 3Phöông phaùp FIFO (First In - First Out)Ví duï: Sau ngaøy 14/1 xuaát kho 800 kg, seõñöôïc ghi theo caùc giaùsau:500kg × 50 = 25.000300kg × 60 = 18.000Coäng: 800kg = 43.000TanBinh 4Phöông phaùp LIFO (Last In - First Out)Ví duï: Sau ngaøy 14/1 xuaát kho 1200 kg, seõñöôïc ghi theo caùc giaùsau:1000kg × 51 = 51.000200kg × 70 = 14.000Coäng: 1200kg = 65.000 02/10/20033TanBinh 5Phöông phaùpGiaùbình quaân gia quyeànÑôn giaù xuaát kho bình quaân:Ví duï: Xuaát kho: 350 kg × 56 /kg = 19.600kg/561000400600500)511000()70400()60600()50500(=+++×+×+×+×TanBinh 6Phöông phaùp theo töønghoùa ñôn nhaäp kho rieâng bieät• Ví duï: Xuaát kho 900 kg, seõtheo caùc giaùtheo hoùa ñôn nhö sau:• 500 kg × 50 /kg = 25.000• 400 kg × 70 /kg = 28.000• Coäng: 900 kg = 53.000

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động