Phần mềm quản lý tri thức đem đến những ưu thế đặc thù nào cho các tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầu

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

23/11/2017 157 8 3 Trang doc

Khoa kk
QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bài tập: "Phần mềm quản tri thức đem đến những ưu thế đặc thù nào
cho các tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầu ".
Bài làm
Hiện nay, việc quản công nghệ thông tin trở thành một điều kiện
thiết yếu trong mọi hoạt động của toàn cầu; tại nơi làm vịêc thì qản công
nghệ thông tin đã trở thành một yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh.
Các công nghệ hiện có và các phương pháp được sử dụng để thúc đẩy
thông tin gọi là quản lý tri thức. Còn thông tin lại được hiểu là những tri thức
mới làm giàu kho tàng nhận thức cho người nhận tin. được thụ cảm
đánh giá là có ích cho người ra quyết định trong quản trị kinh doanh.
Vậy thông tin là những tri thức mới, còn quản lý công nghệ thông tin là
quản lý tri thức.
Trong nội tại của bất kỳ một công ty nào, công nghệ thông tin đều
thể được sử dụng để tối đa hoá lợi nhuận. Nhiệm vụ như: thư tín điện tử (e-
mail) cho phép thông tin nhanh hơn; các cơ sở dữ liệu. được chia sẻ cho phép
mọi người thể tiếp cận tức thời bình đẳng những thông tin được chuẩn
hoá vào bất kỳ thời gian nào. Mạng nội bộ (intranet) cho phép trao đổi đồng
bọ và trò chuyện trực tiếp … tổ chức mọi cong việc đó nhằm làm cho công ty
hiệu quả hơn khả năng cạnh tranh cao hơn công việc của nhà
quản lý công nghệ thông tin.
Muốn biết được phần mềm quản tri thức đem đến những ưu thế đặc
thù nào cho các tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầu thì trước hết chúng
ta hải hiểu; tri thức gì, quản tri thức thế nào tại sao tri thức lại
giá trị.
Tri thức: đó sự hiểu biết được qua chiêm nghiệm hay sự ngắn
với vấn đề này. Tri thức còn được tả như một tập hợp nhiều hình
tả nhiều đặc tính và hành vi trong mọi lĩnh vực. Tri thức chính là một kho báu
không trọng lưọng con người ta thể luôn mang trong đầu mình. Đồng
thời tri thức thể được lưu giữ theo nhiều quy trình tổ chức, hay bằng
các sản phẩm, phương tiện. hệ thống hoặc các tài liệu.
Trên thực tế rất nhiều cách định nghĩa về tri thứ. Nhưng để phục bài
viết này ta có thể định nghĩa định nghĩa như sau: tri thức những ý tưởng
những hiểu biết những quy trình trong một tổ chức được sử dụng để hành
động hiệu quả nhằm thực hiện mục đích của tôt chức đó. Loại tri thức này
rất cụ thể đối với tỏ chức đã tạo ra chúng.
Tri thức có giá trị gì không? nó giúp nhà quản trị kinh doanh những gì?
Chúng ta hãy phân tích ; nền kinh tế- xã hội toàn cầu hiện nay đang phát triển
với một tốc độ chóng mặt; những sở tri thứccủa các tổ chức đang nhanh
chóng trở thành thế mạnh cạnh tranh bền vững của các chức đó. chính
thế mà nguồn tài nghuyên tri thức này cần được bảo vệ, nuôi dưỡng và chia sẻ
cho các thành viên trong tổ chức để tiêu dùng tạo nên một sức mạnh cộng
hưởng thật lớn, đưa tổ chức đạt được những mục tiêu đã định một cách mỹ
mãn. Gần đây, các công ty thể thành công trên sở tri thức nhân của
một nhóm những nhân được đặt đúng chỗ về chiến lược. Tuy vậy, khí đối
thủ cạnh tranh hứa hẹn nhiều dịch vụ hàm lượng tri thức hơn t sự cạnh
tranh sẽ mất đi. Tại sao như vậy? Bởi vì, tri thức của một tổ chức không hề
thay thế tri thức nhân, lại bổ sung cho tri thức nhân, làm cho tri
thức nhân rộng hơn mạnh mẽ hơn. Do vậy việc sử dụng sở tri thức
của tổ chức cùng với những tiềm năng về các kỹ năng, năng lực, sự suy nghĩ,
óc sáng tạo ý tưởng của các nhân sẽ cho phép công ty cạnh tranh hiệu
quả hơn trong tương lai. Vậy giá trị của tri thức thể hiện ở đó.
Tri thức giá trị, còn quản những giá trị đó hay quản tri thức đó
thế nào? Chúng ta thể hiểu: Quản tri thức một tiến trình tính hệ
thống để tìm tòi, chọn lựa, tổ chức, chắt lọc và trình bày những thông tin theo
cách có thể phát triển được sự hiểu biết của nhân viên trong công ty trong một
lĩnh vực cụ thể được quan tâm. Quản tri thức giúp cho tổ chức thu được sự
hiểu biết sâu sắc từ kinh nghiệm của chính bản thân tổ chức đó. Các hoạt
động quản tri thức cụ thể sẽ giúp cho tổ chức tập trung vào việc thu được,
lưu trữ sử dụng tri thức để thực hiện các hoạt động như giải quyết vấn đề,
lập kế hoạch chiến lược, ra quyết định. Điều này cũng bảo vệ tài sản tri
thức của tổ chức khỏi bị mai một, tăng cường sự hiểu biết tin tức cho công
ty và làm cho công ty ngày một năng động, linh hoạt hơn.
Thật khó thể nói một cách ràng về nguồn tài sản tri thức của
chúng ta gồm có những gì, cụ thể ra sao, và cách thức sử dụng nó như thế nào
để đảm bảo thu được lợi nhuận cao nhất từ nguồn đó. Mà ta phải dựa vào điều
kiện cụ thể của công ty chúng ta; dựa vào chức năng, nhiệm vụ, dựa vào mục
tiêu chiến ợc của công ty; dựa vào loại hình tổ chức, văn hoá nhu cầu của
công ty đó. Mà ta phải dựa vào điều kiện cụ thể của công ty chúng ta; dựa vào
chức năng, nhiệm vụ, dựa vào mục tiêu chiến lược của công ty; dựa vào loại
hình tổ chức, văn hoá và nhu cầu của công ty đó.
Tuy nhiên quản tri thức rất hiệu quả khi tập trung vào các giải
pháp bao trùm toàn bộ hệ thống như: Tổ chức, con người công nghệ được
sử dụng. Ở đây, máy tính vào các hệ thống thông tin là những công cụ rất hữu
ích cho việc tiếp nhận, chuyển đổi phân phối tri thức đã được tổ chức
mức độ cao thay đổi nhanh chóng. Một số công ty đã sử dụng những hệ
thống phân tích, xây dựng kế hoạch hệ thống máy tính hỗ trợ công việc để
cải thiện bản tiến trình ra quyết định, đầu nguồn lực, các hệ thống quản
tiếp cận xây dựng quy trình phát triển công nghệ khả năng thực hiện
chung các chức năn. Đó một cách để phát triển năng lực chiến lược bản
cuả công ty.
Bất cứ một tổ chức nào cũng cần phải sử dụng quản lý tri thức một cách
hiệu quả để xây dựng cải tiến khả năng kiểm soát hiệu quả hoạt động.
dụ như: Hãng Hew lett Packard đã phát triển hệ thống được biết đến với
tên gọi là: " các chuỗi kết nối tri thức" được sử dụng để hoá, xác định
lưu trữ những tri thức quan trọng của công ty. Những thông tin đó có thể được

QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TINBài tập: "Phần mềm quản lý tri thức đem đến những ưu thế đặc thù nàocho các tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầu ".Bài làmHiện nay, việc quản lý công nghệ thông tin trở thành một điều kiệnthiết yếu trong mọi hoạt động của toàn cầu; tại nơi làm vịêc thì qản lý côngnghệ thông tin đã trở thành một yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh.Các công nghệ hiện có và các phương pháp được sử dụng để thúc đẩythông tin gọi là quản lý tri thức. Còn thông tin lại được hiểu là những tri thứcmới làm giàu kho tàng nhận thức cho người nhận tin. Nó được thụ cảm vàđánh giá là có ích cho người ra quyết định trong quản trị kinh doanh.Vậy thông tin là những tri thức mới, còn quản lý công nghệ thông tin làquản lý tri thức.Trong nội tại của bất kỳ một công ty nào, công nghệ thông tin đều cóthể được sử dụng để tối đa hoá lợi nhuận. Nhiệm vụ như: thư tín điện tử (e-mail) cho phép thông tin nhanh hơn; các cơ sở dữ liệu. được chia sẻ cho phépmọi người có thể tiếp cận tức thời và bình đẳng những thông tin được chuẩnhoá vào bất kỳ thời gian nào. Mạng nội bộ (intranet) cho phép trao đổi đồngbọ và trò chuyện trực tiếp … tổ chức mọi cong việc đó nhằm làm cho công tycó hiệu quả hơn và có khả năng cạnh tranh cao hơn là công việc của nhàquản lý công nghệ thông tin.Muốn biết được phần mềm quản lý tri thức đem đến những ưu thế đặcthù nào cho các tổ chức hoạt động trên phạm vi toàn cầu thì trước hết chúngta hải hiểu; tri thức là gì, quản lý tri thức là thế nào và tại sao tri thức lại cógiá trị.Tri thức: đó là sự hiểu biết có được qua chiêm nghiệm hay sự ngắn bóvới vấn đề này. Tri thức còn được mô tả như một tập hợp nhiều mô hình môtả nhiều đặc tính và hành vi trong mọi lĩnh vực. Tri thức chính là một kho báu không trọng lưọng mà con người ta có thể luôn mang trong đầu mình. Đồngthời tri thức có thể được lưu giữ theo nhiều quy trình có tổ chức, hay bằngcác sản phẩm, phương tiện. hệ thống hoặc các tài liệu.Trên thực tế có rất nhiều cách định nghĩa về tri thứ. Nhưng để phục bàiviết này ta có thể định nghĩa định nghĩa như sau: tri thức là những ý tưởng vànhững hiểu biết mà những quy trình trong một tổ chức được sử dụng để hànhđộng có hiệu quả nhằm thực hiện mục đích của tôt chức đó. Loại tri thức nàyrất cụ thể đối với tỏ chức đã tạo ra chúng.Tri thức có giá trị gì không? nó giúp nhà quản trị kinh doanh những gì?Chúng ta hãy phân tích ; nền kinh tế- xã hội toàn cầu hiện nay đang phát triểnvới một tốc độ chóng mặt; những cơ sở tri thứccủa các tổ chức đang nhanhchóng trở thành thế mạnh cạnh tranh bền vững của các ổ chức đó. chính vìthế mà nguồn tài nghuyên tri thức này cần được bảo vệ, nuôi dưỡng và chia sẻcho các thành viên trong tổ chức để tiêu dùng nó tạo nên một sức mạnh cộnghưởng thật lớn, đưa tổ chức đạt được những mục tiêu đã định một cách mỹmãn. Gần đây, các công ty có thể thành công trên cơ sở tri thức cá nhân củamột nhóm những cá nhân được đặt đúng chỗ về chiến lược. Tuy vậy, khí đốithủ cạnh tranh hứa hẹn nhiều dịch vụ có hàm lượng tri thức hơn thì sự cạnhtranh sẽ mất đi. Tại sao như vậy? Bởi vì, tri thức của một tổ chức không hềthay thế tri thức cá nhân, mà nó lại bổ sung cho tri thức cá nhân, làm cho trithức cá nhân rộng hơn và mạnh mẽ hơn. Do vậy việc sử dụng cơ sở tri thứccủa tổ chức cùng với những tiềm năng về các kỹ năng, năng lực, sự suy nghĩ,óc sáng tạo và ý tưởng của các cá nhân sẽ cho phép công ty cạnh tranh hiệuquả hơn trong tương lai. Vậy giá trị của tri thức thể hiện ở đó.Tri thức có giá trị, còn quản lý những giá trị đó hay quản lý tri thức đólà thế nào? Chúng ta có thể hiểu: Quản lý tri thức là một tiến trình có tính hệthống để tìm tòi, chọn lựa, tổ chức, chắt lọc và trình bày những thông tin theocách có thể phát triển được sự hiểu biết của nhân viên trong công ty trong mộtlĩnh vực cụ thể được quan tâm. Quản lý tri thức giúp cho tổ chức thu được sự hiểu biết sâu sắc từ kinh nghiệm của chính bản thân tổ chức đó. Các hoạtđộng quản lý tri thức cụ thể sẽ giúp cho tổ chức tập trung vào việc thu được,lưu trữ và sử dụng tri thức để thực hiện các hoạt động như giải quyết vấn đề,lập kế hoạch chiến lược, và ra quyết định. Điều này cũng bảo vệ tài sản trithức của tổ chức khỏi bị mai một, tăng cường sự hiểu biết và tin tức cho côngty và làm cho công ty ngày một năng động, linh hoạt hơn.Thật khó có thể nói một cách rõ ràng về nguồn tài sản tri thức củachúng ta gồm có những gì, cụ thể ra sao, và cách thức sử dụng nó như thế nàođể đảm bảo thu được lợi nhuận cao nhất từ nguồn đó. Mà ta phải dựa vào điềukiện cụ thể của công ty chúng ta; dựa vào chức năng, nhiệm vụ, dựa vào mụctiêu chiến lược của công ty; dựa vào loại hình tổ chức, văn hoá nhu cầu củacông ty đó. Mà ta phải dựa vào điều kiện cụ thể của công ty chúng ta; dựa vàochức năng, nhiệm vụ, dựa vào mục tiêu chiến lược của công ty; dựa vào loạihình tổ chức, văn hoá và nhu cầu của công ty đó.Tuy nhiên quản lý tri thức rất có hiệu quả khi tập trung vào các giảipháp bao trùm toàn bộ hệ thống như: Tổ chức, con người và công nghệ đượcsử dụng. Ở đây, máy tính vào các hệ thống thông tin là những công cụ rất hữuích cho việc tiếp nhận, chuyển đổi và phân phối tri thức đã được tổ chức ởmức độ cao và thay đổi nhanh chóng. Một số công ty đã sử dụng những hệthống phân tích, xây dựng kế hoạch và hệ thống máy tính hỗ trợ công việc đểcải thiện cơ bản tiến trình ra quyết định, đầu tư nguồn lực, các hệ thống quảnlý tiếp cận và xây dựng quy trình phát triển công nghệ và khả năng thực hiệnchung các chức năn. Đó là một cách để phát triển năng lực chiến lược cơ bảncuả công ty.Bất cứ một tổ chức nào cũng cần phải sử dụng quản lý tri thức một cáchcó hiệu quả để xây dựng và cải tiến khả năng kiểm soát hiệu quả hoạt động.Ví dụ như: Hãng Hew lett Packard đã phát triển hệ thống được biết đến vớitên gọi là: " các chuỗi kết nối tri thức" được sử dụng để mã hoá, xác định vàlưu trữ những tri thức quan trọng của công ty. Những thông tin đó có thể được

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động