PHÂN BIỆT GIỮA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VỚI KẾ TOÁN THUẾ

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

22/11/2017 1.491 128 2 Trang doc

Khoa kk

Thể loại : Kế toán thuế

PHÂN BIỆT GIỮA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VỚI KẾ TOÁN THUẾ
ThS Phaùm Quyự Hoứa (Công ty AFC Sài Gòn - 29/03/2002)
Những năm gần đây, với yêu cầu của nền kinh tế thị trửờng và hội
nhập quốc tế, hoạt động về dịch vụ kiểm toán, kế toán Việt Nam đã
hình thành phát triển nhanh chóng. Dịch vụ kiểm toán, kế toán đã
mang lại nhiều tác dụng thiết thực cho khách hàng. Nhiều doanh nghiệp
đã nhận thấy sự cần thiết và đã tự nguyện sử dụng các loại dịch vụ này.
Tuy nhiên, lâu nay một số không ít nhà doanh nghiệp khi sử
dụng các dịch vụ kiểm toán, kế toán đã cho rằng mọi chỉ tiêu trên báo cáo
tài chính đã đửợc kiểm toán của doanh nghiệp phải khớp đúng với các chỉ
tiêu tửơng ứng để tính toán, xác định các khoản thuế doanh nghiệp
phải nộp. Điều này dẫn đến một quan niệm nếu các chỉ tiêu đửc trình
bày trên báo cáo tài chính đã đửợc kiểm toán không trùng khớp với các
chỉ tiêu kiểm tra củaquan thuế thì dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính
đó sẽ bị đánh giá chất lửợng không tốt, cần phải xem xét lại. Quan
niệm này đúng hay sai? Chúng ta cần phân biệt sự khác nhau giữa kế toán
tài chính và kế toán thuế.
Kế toán tài chính liên quan với quá trình báo cáo hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp chủ yếu cho những đối tửợng n ngoài quan
tâm cần sử dụng báo cáo tài chính của doanh nghiệp nh các cổ đông,
ngân hàng, ngửời bán hàng ...
Kế toán tài chính nhằm mục đích xác định kết quả hoạt động kinh
doanh tình hình tài chính của doanh nghiệp, dựa trên các nguyên tắc,
chuẩn mực kế toán đã đửợc chấp nhận. Mục đích của kế toán thuế
nhằm xác định các chỉ tiêu làm sở cho việc tính toán thu các loại
thuế, dựa theo các quy định cụ thể về từng sắc thuế.
Sự khác biệt giữa kế toán tài chính kế toán thuế thể do
những quy định về thuế không liên quan đến các nguyên tắc ghi
chép kế toán. Quan hệ độc lập giữa kế toán tài chính và thuế chủ yếu
việc chấp thuận sự khác biệt giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận kế toán và
doanh thu, chi phí, lợi nhuận chịu thuế.
Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung trửớc đây chủ yếu chỉ
tồn tại loại hình doanh nghiệp Nhà nửớc thì các phạm trù khái niệm về
doanh thu, chi phí, lợi nhuận về cơ bản là thống nhất trên các góc độ hạch
toán kế toán, cơ chế tài chính và thuế.
Khi nền kinh tế chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trửờng cùng
với sự ra đời thực hiện các luật thuế, thực tế đã làm nảy sinh sự khác
biệt giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận kế toán doanh thu, chi phí, lợi
nhuận tính thuế. Nguyên nhân cơ bản là khi quy định lợi nhuận chịu thuế,
luật thuế không cho tính vào chi phí tính thuế một số khoản chi thực tế
của doanh nghiệp. Mặt khác những khoản doanh nghiệp không ghi
nhận doanh thu nhửng phải đửợc tính vào thu nhập chịu thuế.
Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thửờng bao gồm tất cả các
khoản chi phí thực chi, đã chi hoặc đã đửợc chủ doanh nghiệp chấp thuận
chi phí xác định kết quả kinh doanh. Nhửng khi xác định chi phí tính
thuế thu nhập doanh nghiệp các doanh nghiệp không phải doanh
nghiệp Nhà nửớc (các doanh nghiệp có vốn đầu tử nửớc ngoài, công ty cổ
phần, công ty trách nhiệm hữu hạn...), kế toán thuế sẽ trừ ra khỏi chi phí
tính thuế các khoản chi không đửợc coi chi phí xác định thuế nhử chi
phí khấu hao, chi phí lập dự phòng vửợt khung quy định của Nhà nửớc,
các khoản chi phí mang tính phúc lợi...
Khi xác định thu nhập chịu thuế, những giá trị sản phẩm, hàng hóa
dịch vụ dùng để biếu tặng, tiếp khách, tiêu dùng nội bộ ... mà kế toán thuế
phải tính doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nhửng trên báo
cáo tài chính của doanh nghiệp, kế toáni chính chỉ phản ánh doanh thu
đối với hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thực bán cho khách ng đửợc
khách hàng chấp nhận thanh toán.
Sự khác biệt về phửơng pháp ghi nhận thu nhập, chi phí giữa kế
toán tài chính kế toán thuế tất yếu sẽ dẫn đến kết quả sự chênh
lệch về doanh thu, chi phí trên báo cáo tài chính đã đửợc kiểm toán của
doanh nghiệp với doanh thu, chi phí để tính thuế. Tuy nhiên, khi xác định
số thuế phải nộp phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách
Nhà nửớc trong báo cáo tài chính các doanh nghiệp, kế toán phải tuân thủ
đầy đủ các quy định hiện hành về thuế của Nhà nửớc. Các chỉ tiêu thuế
phải đửợc kế toán tài chính ghi nhận, hạch toán đầy đủ.
Tóm lại, trên các góc độ kế toán tài chính kế toán thuế, các chỉ
tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận thể đửa ra những số liệu khác nhau.
Nhửng các chỉ tiêu thuế phải nộp ngân sách Nhà nửớc phải hoàn toàn
thống nhất với nhau. Điều đó nói nên trách nhiệm chấp hành nghiêm túc
các luật thuế của những ngửời làm công tác kế toán, kiểm toán hiện nay./.
PHÂN BIỆT GIỮA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VỚI KẾ TOÁN THUẾThS Phaùm Quyự Hoứa (Công ty AFC Sài Gòn - 29/03/2002) Những năm gần đây, với yêu cầu của nền kinh tế thị trửờng và hộinhập quốc tế, hoạt động về dịch vụ kiểm toán, kế toán ở Việt Nam đãhình thành và phát triển nhanh chóng. Dịch vụ kiểm toán, kế toán đãmang lại nhiều tác dụng thiết thực cho khách hàng. Nhiều doanh nghiệpđã nhận thấy sự cần thiết và đã tự nguyện sử dụng các loại dịch vụ này. Tuy nhiên, lâu nay có một số không ít nhà doanh nghiệp khi sửdụng các dịch vụ kiểm toán, kế toán đã cho rằng mọi chỉ tiêu trên báo cáotài chính đã đửợc kiểm toán của doanh nghiệp phải khớp đúng với các chỉtiêu tửơng ứng để tính toán, xác định các khoản thuế mà doanh nghiệpphải nộp. Điều này dẫn đến một quan niệm là nếu các chỉ tiêu đửợc trìnhbày trên báo cáo tài chính đã đửợc kiểm toán không trùng khớp với cácchỉ tiêu kiểm tra của cơ quan thuế thì dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chínhđó sẽ bị đánh giá là có chất lửợng không tốt, cần phải xem xét lại. Quanniệm này đúng hay sai? Chúng ta cần phân biệt sự khác nhau giữa kế toántài chính và kế toán thuế.Kế toán tài chính liên quan với quá trình báo cáo hoạt động kinhdoanh của doanh nghiệp chủ yếu cho những đối tửợng bên ngoài quantâm và cần sử dụng báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhử các cổ đông,ngân hàng, ngửời bán hàng ... Kế toán tài chính nhằm mục đích xác định kết quả hoạt động kinhdoanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp, dựa trên các nguyên tắc,chuẩn mực kế toán đã đửợc chấp nhận. Mục đích của kế toán thuế lànhằm xác định các chỉ tiêu làm cơ sở cho việc tính toán và thu các loạithuế, dựa theo các quy định cụ thể về từng sắc thuế. Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán thuế có thể là donhững quy định về thuế mà không liên quan gì đến các nguyên tắc ghichép kế toán. Quan hệ độc lập giữa kế toán tài chính và thuế chủ yếu là ởviệc chấp thuận sự khác biệt giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận kế toán vàdoanh thu, chi phí, lợi nhuận chịu thuế.Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung trửớc đây chủ yếu chỉtồn tại loại hình doanh nghiệp Nhà nửớc thì các phạm trù khái niệm vềdoanh thu, chi phí, lợi nhuận về cơ bản là thống nhất trên các góc độ hạchtoán kế toán, cơ chế tài chính và thuế. Khi nền kinh tế chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trửờng cùngvới sự ra đời và thực hiện các luật thuế, thực tế đã làm nảy sinh sự khácbiệt giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận kế toán và doanh thu, chi phí, lợinhuận tính thuế. Nguyên nhân cơ bản là khi quy định lợi nhuận chịu thuế,luật thuế không cho tính vào chi phí tính thuế một số khoản chi thực tếcủa doanh nghiệp. Mặt khác có những khoản doanh nghiệp không ghinhận doanh thu nhửng phải đửợc tính vào thu nhập chịu thuế. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thửờng bao gồm tất cả cáckhoản chi phí thực chi, đã chi hoặc đã đửợc chủ doanh nghiệp chấp thuậnlà chi phí xác định kết quả kinh doanh. Nhửng khi xác định chi phí tínhthuế thu nhập doanh nghiệp ở các doanh nghiệp không phải là doanhnghiệp Nhà nửớc (các doanh nghiệp có vốn đầu tử nửớc ngoài, công ty cổphần, công ty trách nhiệm hữu hạn...), kế toán thuế sẽ trừ ra khỏi chi phítính thuế các khoản chi không đửợc coi là chi phí xác định thuế nhử chiphí khấu hao, chi phí lập dự phòng vửợt khung quy định của Nhà nửớc,các khoản chi phí mang tính phúc lợi... Khi xác định thu nhập chịu thuế, những giá trị sản phẩm, hàng hóadịch vụ dùng để biếu tặng, tiếp khách, tiêu dùng nội bộ ... mà kế toán thuếphải tính là doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nhửng trên báocáo tài chính của doanh nghiệp, kế toán tài chính chỉ phản ánh doanh thuđối với hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thực bán cho khách hàng và đửợckhách hàng chấp nhận thanh toán. Sự khác biệt về phửơng pháp ghi nhận thu nhập, chi phí giữa kếtoán tài chính và kế toán thuế tất yếu sẽ dẫn đến kết quả là có sự chênhlệch về doanh thu, chi phí trên báo cáo tài chính đã đửợc kiểm toán củadoanh nghiệp với doanh thu, chi phí để tính thuế. Tuy nhiên, khi xác địnhsố thuế phải nộp và phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sáchNhà nửớc trong báo cáo tài chính các doanh nghiệp, kế toán phải tuân thủđầy đủ các quy định hiện hành về thuế của Nhà nửớc. Các chỉ tiêu thuếphải đửợc kế toán tài chính ghi nhận, hạch toán đầy đủ. Tóm lại, trên các góc độ kế toán tài chính và kế toán thuế, các chỉtiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận có thể đửa ra những số liệu khác nhau.Nhửng các chỉ tiêu thuế phải nộp ngân sách Nhà nửớc phải hoàn toànthống nhất với nhau. Điều đó nói nên trách nhiệm chấp hành nghiêm túccác luật thuế của những ngửời làm công tác kế toán, kiểm toán hiện nay./.

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động