Đề tài thực tập - KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ các khoản trích theo lương tại cong ty nước khoáng

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

11/11/2017 62 10 31 Trang doc

Khoa kk
Chuyên  thc tp
CHƯƠNG II
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ
CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG ELMACO
1. Đặc điểm chung
1.1. Quá trình phát triển của doanh nghiệp
"Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco" được thành lập tháng 9
năm 2004 sau khi chuyển đổi từ công ty nhà nước sang hình thức công ty
TNHH một đơn vị đang trên đà phát triển được sản xuất với dây chuyền
công nghệ cao. Nước khoáng Cúc Phương được khai thác từ nguồn nước
khoáng nóng độ sâu trên 10 mét tên khoa học Bicacbonmagiê hiệu
quả to lớn cho hệ tiêu hoá được Bộ công nghệ cấp giấy phép khai thác số
1221/QĐ-ĐKKS ngày 11 tháng 08 năm 1997 đóng chai trực tiếp trên dây
chuyền thiết bị công nghệ tiên tiến của hãng B.C Maerivictorio - Italya. Nước
khoáng Cúc Phương sản phẩm nước khoáng thiên nhiên đầu tiên tại Việt
Nam được tổ chức Quacert Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường cấp chứng
chỉ theo tiêu chuẩn của châu Âu Codexstand 108-1981, rew 1 - 1997 sau khi
đã kiểm soát nghiêm ngặt hệ thống quảnchất lượng sản xuất theo quy định
1626-1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường.
vậy đội ngũ CNV được chọn rất phù hợp với yêu cầu của công nghệ.
1.2. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán và hình thức kế toán
Nguyn Th Hin - KT03A- 04/02/1985
7
Chuyên  thc tp
1.1.1. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán
Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung
thành từng phòng. Kế toán thống chịu sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán
trưởng, phòng kế toán của công ty chức năng chủ yếu đảm bảo cân đối
về tài chính phục vụ công tác sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo việc
cung cấp thông tin kịp thời cho yêu cầu kế toán.
+ Kế toán trưởng: người đứng đầu bộ máy kế toán chịu trách nhiệm
trước Cục Quản vốn cũng như quan chức năng về hạch toán phản ánh
đúng đắn các số liệu tài liệu về việc sử dụng vốn tài sản hiện của công ty,
là người chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác kế toán tại đơn vị.
+ Kế toán tổng hợp: tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm lập
báo cáo theo quy định hiện hành.
+ Kế toán thanh toán:Theo dõi công nợ giám đốc kịp thời tình hình thu
chi theo dõi chi tiết và tổng hợp tình hình hạch toán với nhà nước.
+ Kế toán tiền lương: Tập hợp tài liệu liên quan đến việc tính tiền lương
và các khoản bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
+ Kế toán nguyên vật liệu - TSCĐ: Phản ánh giám đốc kịp thời tình
hình xuất NVL tình hình tăng giảm TSCĐ trong kỳ.
Nguyn Th Hin - KT03A- 04/02/1985
8
K toán trưởng
K toán
thanh
toán
K toán
tng hp
K toán
tin
lương
K toán
NVL-TSC
Th qu
Thng kê
PX
Th kho
Chuyên  thc tp
+ Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản thu chi tiền mặt theo các phiếu thu
chi hợp lệ đã được duyệt có trách nhiệm trước công ty về số tiền mặt tại quỹ.
+ Thủ kho: có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn kho cho các
loại nguyên liệu, phụ tùng… tại kho xuất kho cho các phân xưởng khi
chứng từ hợp lệ.
+ Thống phân xưởng: nhiệm vụ theo dõi diễn biến sản xuất
việc thực hiện hàng ngày của phân xưởng.
Hình thức kế toán:
Công ty "Nước khoáng Cúc Phương Elmaco" áp dụng hình thức kế toán
"Chứng từ ghi sổ" trình tự luân chuyển của chứng từ sổ kế toán được thực
hiện qua sơ đồ sau:
Nguyn Th Hin - KT03A- 04/02/1985
9
Chng t gc
S qu
Chng t
ghi s
Bng hp 
ng
chng t gc
(bng kê chng
S (th
) kho
k toán chi
tit
S ng ký
chng t ghi
s
S Cái
Bng tng
hp chi tit
Bng cân i
s phát sinh
Báo cáo
tài chính
Chuyên  thực tậpCHƯƠNG IITHỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG ELMACO1. Đặc điểm chung1.1. Quá trình phát triển của doanh nghiệp "Công ty nước khoáng Cúc Phương Elmaco" được thành lập tháng 9năm 2004 sau khi chuyển đổi từ công ty nhà nước sang hình thức công tyTNHH là một đơn vị đang trên đà phát triển được sản xuất với dây chuyềncông nghệ cao. Nước khoáng Cúc Phương được khai thác từ nguồn nướckhoáng nóng ở độ sâu trên 10 mét có tên khoa học Bicacbonmagiê có hiệuquả to lớn cho hệ tiêu hoá được Bộ công nghệ cấp giấy phép khai thác số1221/QĐ-ĐKKS ngày 11 tháng 08 năm 1997 và đóng chai trực tiếp trên dâychuyền thiết bị công nghệ tiên tiến của hãng B.C Maerivictorio - Italya. Nướckhoáng Cúc Phương là sản phẩm nước khoáng thiên nhiên đầu tiên tại ViệtNam được tổ chức Quacert Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường cấp chứngchỉ theo tiêu chuẩn của châu Âu Codexstand 108-1981, rew 1 - 1997 sau khiđã kiểm soát nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng sản xuất theo quy định1626-1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Vìvậy đội ngũ CNV được chọn rất phù hợp với yêu cầu của công nghệ.1.2. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán và hình thức kế toánNguyn Thị Hin - KT03A- 04/02/19857 Chuyên  thực tập1.1.1. Cơ cấu tổ chức phòng kế toánBộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trungthành từng phòng. Kế toán thống kê chịu sự chỉ đạo trực tiếp của kế toántrưởng, phòng kế toán của công ty có chức năng chủ yếu là đảm bảo cân đốivề tài chính phục vụ công tác sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo việccung cấp thông tin kịp thời cho yêu cầu kế toán.+ Kế toán trưởng: là người đứng đầu bộ máy kế toán chịu trách nhiệmtrước Cục Quản lý vốn cũng như cơ quan chức năng về hạch toán phản ánhđúng đắn các số liệu tài liệu về việc sử dụng vốn tài sản hiện có của công ty,là người chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác kế toán tại đơn vị.+ Kế toán tổng hợp: tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm lậpbáo cáo theo quy định hiện hành.+ Kế toán thanh toán:Theo dõi công nợ giám đốc kịp thời tình hình thuchi theo dõi chi tiết và tổng hợp tình hình hạch toán với nhà nước.+ Kế toán tiền lương: Tập hợp tài liệu liên quan đến việc tính tiền lươngvà các khoản bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên trong công ty.+ Kế toán nguyên vật liệu - TSCĐ: Phản ánh và giám đốc kịp thời tìnhhình xuất NVL tình hình tăng giảm TSCĐ trong kỳ.Nguyn Thị Hin - KT03A- 04/02/19858K toán trưởngK toán thanh toánK toán tổng hợpK toán tin lươngK toán NVL-TSCThủ quThng kê PXThủ kho Chuyên  thực tập+ Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý thu chi tiền mặt theo các phiếu thuchi hợp lệ đã được duyệt có trách nhiệm trước công ty về số tiền mặt tại quỹ.+ Thủ kho: có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn kho cho cácloại nguyên liệu, phụ tùng… tại kho và xuất kho cho các phân xưởng khi cóchứng từ hợp lệ.+ Thống kê phân xưởng: có nhiệm vụ theo dõi diễn biến sản xuất vàviệc thực hiện hàng ngày của phân xưởng.Hình thức kế toán:Công ty "Nước khoáng Cúc Phương Elmaco" áp dụng hình thức kế toán"Chứng từ ghi sổ" trình tự luân chuyển của chứng từ và sổ kế toán được thựchiện qua sơ đồ sau:Nguyn Thị Hin - KT03A- 04/02/19859Chứng từ gcSổ quChứng từghi sổBảng hợp ngchứng từ gc(bảng kê chứngSổ (thẻ) khok toán chititSổ ng kýchứng từ ghisổSổ CáiBảng tổnghợp chi titBảng cân is phát sinhBáo cáotài chính

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động