Luận văn kinh tế chính trị - PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM.

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

24/11/2017 19 1 24 Trang doc

tonystark

Thể loại : Kinh tế chính trị

Từ khóa
A- MỞ BÀI :
Chúng ta đang sống trong một thời đại cách mạng công nghiệp. Quanh
ta khắp nơi trên thế giới đã đang diễn ra quá trình chuyển đổi trong đời
sống kinh tế. Quá trình cải cách kinh tế là thử thách lớn nhất đối với tất cả
các dân tộc các chế độ muốn thay đổi hình hoạt động kinh tế của
mình. nhiều xu hướng khác nhau, song một chủ đề chung chuyển
nền kinh tế sang định hướng thị trường. Các nhà lãnh đạo chính trị nhiều
nơi trên thế giới đã đi đến kết luận rằng : nhìn chung, thị trường đảm bảo
cho nền kinh tế tăng trưởng một cách vững chắc. Tuy nhiên, cách thức để
đạt được mục tiêu đó cũng rất khác nhau. cũng đây, mỗi nước xẽ tìm
cho mình một con đường đi lên, dựa trên nền tảng lịch sử, văn hoá dân tộc.
Với xu hướng phát triển tất yếu của thời đại, Việt Nam cũng chọn cho
mình một con đường phát triển kinh tế. Đảng, Nhà nước nhân dân Việt
Nam đã chọn cho đất nước của mình con đường phát triển nền kinh tế thị
trường sự quản của Nhà nước theo định hướng hội chủ nghĩa. Đó
con đường phát triển tất yếu phù hợp với những điều kiện khách quan vốn
có. Cũng xác định,việc phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ
nghĩa sẽ đưa nước ta thoát khỏi tình trạng lạc hậu, vươn lên một nền kinh tế
hiện đại, ngang tầm với các ớc trên thế giới, phấn đấu mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
1
B NỘI DUNG:
I- SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ
TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM.
1. quan niêm về kinh tế thị trường:
1.1. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ?
Kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa thực chất nền kinh tế
hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường sự quản
của nhà ớc, theo định hướng hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường trình
độ phát triển cao của kinh tế hàng hoá. Hay còn nói, kinh tế thị trường
kinh tế hàng hoá vận động theo chế thị trường, trong đó toàn bộ các yếu
tố “đầu vào” và “đầu ra” của sản xuất đều thông qua thị trường. Điều kiện ra
đời tồn tại của kinh tế hàng hoá cũng như các trình độ phát triển của
do sự phát triển của lực lượng sản xuất tạo ra. Kinh tế hàng hoá phát triển
hai trình độ khác nhau:
- giai đoạn thấp, còn gọi kinh tế hàng hoá giản đơn, dựa trên sở
hữu tư nhân nhỏ về tư liệu sản xuất, kết hợp với sức lao động cá nhân,
trình độ lao động thấp, năng suất lao động không cao.
- Giai đoạn cao, kinh tế hàng hoá phát triển với qui lớn dựa trên
sở sản xuất lớn bằng máy móc, năng suất lao động cao, bao gồm kinh
tế hàng hoá TBCN kinh tế hàng hoá XHCN. Kinh tế hàng hoá qui
lớn vận động theo yêu cầu các qui luật kinh tế khách quan trên thị
trường người ta gọi là nền kinh tế thị trường.
2
Kinh tế hàng hoá kinh tế thị trường về bản chúng cùng nguồn
gốc và bản chất nhưng không đồng nhất với nhau. Chúng khác nhau về trình
độ phát triển.
sở của thị trường là sự phân công lao động hội, trình độ qui
mô thị trường gắn liền với trình độ phát triển của phân công lao động xã hội,
sản xuất và sức mua của xã hội. Theo Mác, “thị trường nghĩa là lĩnh vực trao
đổi”. Nin cho rằng, “khái niệm thị trường hoàn toàn không thể tách rời
khái niệm phân công lao động hội Hễ đâu khi nào phân công
hội sản xuất hàng hoá thì đó khi ấy thị trường. Qui của thị
trường gắn chặt với trình độ chuyên môn hoá”.
Sau hơn 30 năm xây dựng nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, hơn 10
năm qua, Đảng Nhà nước ta đã tiến hành xây dựng nền kinh tế vận hành
theo cơ chế thị trường, có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng XHCN.
1.2. Những điểm tương đồng khác biệt giữa nền kinh tế thị trường
TBCN và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Kinh tế thị trường định hướng XHCN có những điểm giống và khác với
kinh tế thị trường TBCN.
Sự giống nhau biểu hiệnchỗ, xuất phát từ tính khách quan của nó. Cả
hai kiểu kinh tế thị trường này đều chịu sự tác động của chế thị trường
với hệ thống các qui luật : qui luật giá trị, qui luật cung cầu, qui luật cạnh
tranh, qui luật lưu thông tiền tệ … Đồng thời, cả nền kinh tế thi trường ở các
nước TBCN nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đều các nền
kinh tế hỗn hợp, tức nền kinh tế thị trường sự điều tiết ( quản ) của
nhà nước. Tuy nhiên, sự can thiệp của nhà nước các nền kinh tế khác
nhau. Không nền kinh tế thị trường thuần tuý (hoàn hảo) chỉ vận hành
theo cơ chế thị trường.
3

A- MỞ BÀI :Chúng ta đang sống trong một thời đại cách mạng công nghiệp. Quanhta khắp nơi trên thế giới đã và đang diễn ra quá trình chuyển đổi trong đờisống kinh tế. Quá trình cải cách kinh tế là thử thách lớn nhất đối với tất cảcác dân tộc và các chế độ muốn thay đổi mô hình hoạt động kinh tế củamình. Có nhiều xu hướng khác nhau, song có một chủ đề chung là chuyểnnền kinh tế sang định hướng thị trường. Các nhà lãnh đạo chính trị ở nhiềunơi trên thế giới đã đi đến kết luận rằng : nhìn chung, thị trường đảm bảocho nền kinh tế tăng trưởng một cách vững chắc. Tuy nhiên, cách thức đểđạt được mục tiêu đó cũng rất khác nhau. Và cũng ở đây, mỗi nước xẽ tìmcho mình một con đường đi lên, dựa trên nền tảng lịch sử, văn hoá dân tộc.Với xu hướng phát triển tất yếu của thời đại, Việt Nam cũng chọn chomình một con đường phát triển kinh tế. Đảng, Nhà nước và nhân dân ViệtNam đã chọn cho đất nước của mình con đường phát triển nền kinh tế thịtrường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó làcon đường phát triển tất yếu phù hợp với những điều kiện khách quan vốncó. Cũng xác định,việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa sẽ đưa nước ta thoát khỏi tình trạng lạc hậu, vươn lên một nền kinh tếhiện đại, ngang tầm với các nước trên thế giới, phấn đấu vì mục tiêu dângiàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 1 B NỘI DUNG:I- SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊTRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM.1. quan niêm về kinh tế thị trường:1.1. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ?Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là nền kinh tếhàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lícủa nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường là trìnhđộ phát triển cao của kinh tế hàng hoá. Hay còn nói, kinh tế thị trường làkinh tế hàng hoá vận động theo cơ chế thị trường, trong đó toàn bộ các yếutố “đầu vào” và “đầu ra” của sản xuất đều thông qua thị trường. Điều kiện rađời và tồn tại của kinh tế hàng hoá cũng như các trình độ phát triển của nódo sự phát triển của lực lượng sản xuất tạo ra. Kinh tế hàng hoá phát triển ởhai trình độ khác nhau:- Ở giai đoạn thấp, còn gọi là kinh tế hàng hoá giản đơn, dựa trên sởhữu tư nhân nhỏ về tư liệu sản xuất, kết hợp với sức lao động cá nhân,trình độ lao động thấp, năng suất lao động không cao.- Giai đoạn cao, kinh tế hàng hoá phát triển với qui mô lớn dựa trên cơsở sản xuất lớn bằng máy móc, năng suất lao động cao, bao gồm kinhtế hàng hoá TBCN và kinh tế hàng hoá XHCN. Kinh tế hàng hoá quimô lớn vận động theo yêu cầu các qui luật kinh tế khách quan trên thịtrường người ta gọi là nền kinh tế thị trường.2 Kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường về cơ bản chúng có cùng nguồngốc và bản chất nhưng không đồng nhất với nhau. Chúng khác nhau về trìnhđộ phát triển.Cơ sở của thị trường là sự phân công lao động xã hội, trình độ và quimô thị trường gắn liền với trình độ phát triển của phân công lao động xã hội,sản xuất và sức mua của xã hội. Theo Mác, “thị trường nghĩa là lĩnh vực traođổi”. Lê Nin cho rằng, “khái niệm thị trường hoàn toàn không thể tách rờikhái niệm phân công lao động xã hội … Hễ ở đâu và khi nào có phân côngxã hội và sản xuất hàng hoá thì ở đó và khi ấy có thị trường. Qui mô của thịtrường gắn chặt với trình độ chuyên môn hoá”.Sau hơn 30 năm xây dựng nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, hơn 10năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành xây dựng nền kinh tế vận hànhtheo cơ chế thị trường, có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng XHCN.1.2. Những điểm tương đồng và khác biệt giữa nền kinh tế thị trườngTBCN và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.Kinh tế thị trường định hướng XHCN có những điểm giống và khác vớikinh tế thị trường TBCN.Sự giống nhau biểu hiện ở chỗ, xuất phát từ tính khách quan của nó. Cảhai kiểu kinh tế thị trường này đều chịu sự tác động của cơ chế thị trườngvới hệ thống các qui luật : qui luật giá trị, qui luật cung cầu, qui luật cạnhtranh, qui luật lưu thông tiền tệ … Đồng thời, cả nền kinh tế thi trường ở cácnước TBCN và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đều là các nềnkinh tế hỗn hợp, tức là nền kinh tế thị trường có sự điều tiết ( quản lí ) củanhà nước. Tuy nhiên, sự can thiệp của nhà nước ở các nền kinh tế là khácnhau. Không có nền kinh tế thị trường thuần tuý (hoàn hảo) chỉ vận hànhtheo cơ chế thị trường.3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động