Luận văn kinh tế chính trị - Một số vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

23/11/2017 12 3 3 Trang doc

Khoa kk
MỞ BÀI
Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng , bằng sự nỗ lực sáng tạo
của quần chúng , các nghành, các cấp, chúng ta đã ợt qua được khủng hoảng,
đạt được những thành tựu to lớn rất quan trọng trong hoạt động thực tiễn trên
nhiều lĩnh vực của đời sống hội: kinh tế tăng trưởng nhanh, chính trị ổn định,
mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng
nguồn vốn công nghệ, phát huy nội lực đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá-
hiện đại hoá, bộ mặt kinh tế-xã hội thay da đổi thịt từng ngày, đời sống đại bộ phận
nhân dân được cải thiện rõ nét.
Trong quá trình đổi mới, một trong những vấn đề duy luận cốt lõi thuộc về
đường lối là sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Với mong muốn tìm hiểu các vấn đề khi xây dựng phát triển kinh tế thị trường
định hướng hội chủ nghĩa Việt Nam như: sao chúng ta phải phát triển kinh
tế thị trường, mục đích phát triển kinh tế thị trường gì, những đặc điểm thực
trạng kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ớc ta... vậy em đã
chọn đề tài Một số vấn đề kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa
Việt Nam
1
I Khái niệm kinh tế thị trường.
Kinh tế thị trường một kiểu tổ chức kinh tế-xã hội.Trong đó từ sản xuất đến
tiêu dùng đều thông qua thị trường. một hình thức phát triển cao của kinh tế
hàng hoá trong đó các quan hệ kinh tế đều được tiền tệ hoá. Kinh tế hàng hoá vận
đông theo cơ chế thị trường
II. Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa.
Kinh tế hàng hoá vận hành theo chế thị trường phát triển từ khai đến hiện
đại một công trình sáng tạo của loài người trong quá trình sản xuất trao đổi.
Trước đây quan niệm cho rằng kinh tế hàng hoá sản phẩm riêng của chủ
nghĩa bản.Đây quan điểm sai.Từ đó kinh tế hội chủ nghĩa vận hành theo
chế tập trung ,quan liêu bao cấp ,làm cho nền kinh tế phát triển trì trệ,là một
trong những nguyên nhân làm cho chủ nghĩa hội khủng hoảng. Đó trình độ
văn minh mà nhân loại đã đạt được, chứ không phải là phát minh của chủ nghĩa tư
bản. Nền kinh tế hàng hoá vận hành theo chế thị trường trên thực tế đã tỏ
nhiều lợi thế nhưng đồng thời cũng bộc lộ những khuyết tật cần khắc phục. Nhờ có
chế thị trường, việc phân bổ sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế đã
hiệu quả hơn. Động lực lợi ích kinhtế đã phát huy tác dụng mạnh hơn, cơ chế quản
mới đã được vận hành ngày càng tham gia đầy đủ hơn phân công lao động
trong nước quốc tế. Chinh sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành
phần vận hành theo chế thị trường không những không làm hạn chế khả năng
thu hút, đầu xây dựng đất nước, còn thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn
dân, phát huy nội lực gắn với khai thác cao nhất nguồn lực bên ngoài, kết hợp sức
mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đưa đất nước ta vững bước đi lên.
Trước những lợi ích đóĐảng nhà nước ta chủ trương chuyển t nền kinh tế
hành chính, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường bất kì, mà một nền
kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa. Về thực chất đó vừa kế thừa
những thành tựu tiến bộ trong lịch sử phát triển nhân loại đỉnh cao là chủ nghĩa
tư bản, vừa gắn liền với mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.
2
Nhờ sử dụng triệt để kinh tế thị trường nên chủ nghĩa tư bản đã đạt được những
thành tựu về kinh tế- hội, phát triển lực lượng sản xuất nâng cao năng suất
lao động hội. Nhờ sử dụng kinh tế thị trường, quản hội dưới chủ nghĩa
bản đã đạt được những thành quả văn minh hành chính, văn minh công nghiệp, văn
minh trí tuệ...
Vì vậy chủ nghĩa xã hội cũng phải biết kế thừa và sử dụng các ưu điểm của kinh
tế thị trường, loại bỏ những khuyết tật của nó để xây dựng thành công chủ nghĩa xã
hội.
Phát triển kinh tế thị trường vai trò quan trọng. Đối với nước ta muốn chuyển
từ nền kinh tế còn kém phát triển lên sản xuất lớn hội chủ nghĩa thì không còn
con đường nào khác phải phát triển kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường khắc
phục được kinh tế tự nhiên tự cấp tự túc, đẩy mạnh phân công lao động xã hội phát
triển ngành nghề, tạo việc làm cho người lao động, khuyến khích ứng dụng công
nghệ- thuật mới nhằm tăng năng suất lao động, tăng số lượng, chủng loại, hàng
hoá, dịch vụ, thúc đẩy tích tụ tập trung sản suất, mở rộng giao lưu kinh tế giữa các
địa phương, các vùng lãnh thổ, thúc đẩy việc phát huy tính năng động sáng tạo của
mỗi người lao động, mỗi đơn vị kinh tế đông thời tạo ra chế phân bổ sử
dụng các nguồn lực của hội hợp lý, tiết kiệm. vậy phát triển kinh tế thị
trường được coi chiếc đòn xeo để xây dựng chủ nghĩa hội , phương tiện
khách quan để xã hội hoá xã hội chủ nghĩa .
Mặt khác chúng ta cần phải nắm lấy vai trò to lớn của kinh tế thị trường để đưa
nền kinh tế thoát khỏi tình trạng trì trệ, kém phát triển. Nắm bắt hạn chế
những mặt tiêu cực, mặt trái, khuyết tật của kinh tế thị trường. Bởi kinh tế thị
trường thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế trên sở khơi dậy nguồn tiềm
năng, sức sáng tạo của nhân dân ta để sản xuất nâng cao đời sống nhân dân. Sự
phân công lao động hội ngày càng phát triển sự chuyên môn hoá ngày càng sâu
tiến tới sự phân công hợp tác quốc tế. Trong khi đó nước ta chuyển sang chủ
nghĩa hội từ điểm xuất phát thấp, kinh tế hội còn nghèo nàn lạc hậu chưa
cơ sở để đảm bảo thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội. Kinh tế thị trường còn là
3

MỞ BÀI Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng , bằng sự nỗ lực sáng tạocủa quần chúng , các nghành, các cấp, chúng ta đã vượt qua được khủng hoảng,đạt được những thành tựu to lớn và rất quan trọng trong hoạt động thực tiễn trênnhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế tăng trưởng nhanh, chính trị ổn định,mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụngnguồn vốn và công nghệ, phát huy nội lực đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá-hiện đại hoá, bộ mặt kinh tế-xã hội thay da đổi thịt từng ngày, đời sống đại bộ phậnnhân dân được cải thiện rõ nét. Trong quá trình đổi mới, một trong những vấn đề tư duy lý luận cốt lõi thuộc vềđường lối là sự chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinhtế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với mong muốn tìm hiểu các vấn đề khi xây dựng và phát triển kinh tế thị trườngđịnh hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam như: vì sao chúng ta phải phát triển kinhtế thị trường, mục đích phát triển kinh tế thị trường là gì, những đặc điểm và thựctrạng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta... Vì vậy em đãchọn đề tài “Một số vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ởViệt Nam”1 I Khái niệm kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế-xã hội.Trong đó từ sản xuất đếntiêu dùng đều thông qua thị trường. Là một hình thức phát triển cao của kinh tếhàng hoá trong đó các quan hệ kinh tế đều được tiền tệ hoá. Kinh tế hàng hoá vậnđông theo cơ chế thị trường II. Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hộichủ nghĩa. Kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường phát triển từ sơ khai đến hiệnđại là một công trình sáng tạo của loài người trong quá trình sản xuất và trao đổi.Trước đây có quan niệm cho rằng kinh tế hàng hoá là sản phẩm riêng có của chủnghĩa tư bản.Đây là quan điểm sai.Từ đó kinh tế xã hội chủ nghĩa vận hành theocơ chế tập trung ,quan liêu bao cấp ,làm cho nền kinh tế phát triển trì trệ,là mộttrong những nguyên nhân làm cho chủ nghĩa xã hội khủng hoảng. Đó là trình độvăn minh mà nhân loại đã đạt được, chứ không phải là phát minh của chủ nghĩa tưbản. Nền kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường trên thực tế đã tỏ rõnhiều lợi thế nhưng đồng thời cũng bộc lộ những khuyết tật cần khắc phục. Nhờ cócơ chế thị trường, việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế đã cóhiệu quả hơn. Động lực lợi ích kinhtế đã phát huy tác dụng mạnh hơn, cơ chế quảnlý mới đã được vận hành và ngày càng tham gia đầy đủ hơn phân công lao động ởtrong nước và quốc tế. Chinh sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thànhphần vận hành theo cơ chế thị trường không những không làm hạn chế khả năngthu hút, đầu tư xây dựng đất nước, mà còn thực hiện chính sách đại đoàn kết toàndân, phát huy nội lực gắn với khai thác cao nhất nguồn lực bên ngoài, kết hợp sứcmạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đưa đất nước ta vững bước đi lên. Trước những lợi ích đóĐảng và nhà nước ta chủ trương chuyển từ nền kinh tếhành chính, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường bất kì, mà là một nềnkinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Về thực chất ở đó vừa kế thừanhững thành tựu tiến bộ trong lịch sử phát triển nhân loại mà đỉnh cao là chủ nghĩatư bản, vừa gắn liền với mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.2 Nhờ sử dụng triệt để kinh tế thị trường nên chủ nghĩa tư bản đã đạt được nhữngthành tựu về kinh tế- xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng suấtlao động xã hội. Nhờ sử dụng kinh tế thị trường, quản lí xã hội dưới chủ nghĩa tưbản đã đạt được những thành quả văn minh hành chính, văn minh công nghiệp, vănminh trí tuệ... Vì vậy chủ nghĩa xã hội cũng phải biết kế thừa và sử dụng các ưu điểm của kinhtế thị trường, loại bỏ những khuyết tật của nó để xây dựng thành công chủ nghĩa xãhội. Phát triển kinh tế thị trường có vai trò quan trọng. Đối với nước ta muốn chuyểntừ nền kinh tế còn kém phát triển lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa thì không còncon đường nào khác là phải phát triển kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường khắcphục được kinh tế tự nhiên tự cấp tự túc, đẩy mạnh phân công lao động xã hội pháttriển ngành nghề, tạo việc làm cho người lao động, khuyến khích ứng dụng côngnghệ- kĩ thuật mới nhằm tăng năng suất lao động, tăng số lượng, chủng loại, hànghoá, dịch vụ, thúc đẩy tích tụ tập trung sản suất, mở rộng giao lưu kinh tế giữa cácđịa phương, các vùng lãnh thổ, thúc đẩy việc phát huy tính năng động sáng tạo củamỗi người lao động, mỗi đơn vị kinh tế đông thời tạo ra cơ chế phân bổ và sửdụng các nguồn lực của xã hội hợp lý, tiết kiệm. Vì vậy phát triển kinh tế thịtrường được coi là chiếc đòn xeo để xây dựng chủ nghĩa xã hội , là phương tiệnkhách quan để xã hội hoá xã hội chủ nghĩa . Mặt khác chúng ta cần phải nắm lấy vai trò to lớn của kinh tế thị trường để đưanền kinh tế thoát khỏi tình trạng trì trệ, kém phát triển. Nắm bắt và hạn chếnhững mặt tiêu cực, mặt trái, khuyết tật của kinh tế thị trường. Bởi vì kinh tế thịtrường thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế trên cơ sở khơi dậy nguồn tiềmnăng, sức sáng tạo của nhân dân ta để sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân. Sựphân công lao động xã hội ngày càng phát triển sự chuyên môn hoá ngày càng sâutiến tới sự phân công và hợp tác quốc tế. Trong khi đó nước ta chuyển sang chủnghĩa xã hội từ điểm xuất phát thấp, kinh tế xã hội còn nghèo nàn lạc hậu chưa cócơ sở để đảm bảo thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội. Kinh tế thị trường còn là3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động