Tiểu luận kinh tế chính trị - Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và những mâu thuẫn của nó

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

27/11/2017 107 11 27 Trang doc

TieuPhong
LỜI MỞ ĐẦU
Năm 1986 trở về truớc nền kinh tế nước ta nền kinh tế sản xuất nhỏ tự
cung tự cấp vận hành theo chế tập trung quan liêu bao cấp. Mặt khác do
những sai lầm trong nhận thức vềnh kinh tế hội chủ nghĩa. Nền kinh tế
nước ta ngày càng tụt hậu khủng hoảng trầm trọng kéo dài, mức sống nhân dân
thấp.
Đứng trước bối cảnh đó con đường đúng đắn duy nhất để đổi mới đất nước
đổi mới nền kinh tế. Tại đại hội VI (tháng 12/1986) của đảng ta đã đề ra
đường lối đổi mới nền kinh tế, chuyển từ nền kinh tế theo chế bao cấp tràn
lan và tập trung quan liêu sang nền kinh tế thị truờng có sự quản lý của nhà nước
theo định hướng hội chủ nghĩa. Một chủ trương hết sức quan trọng của giai
đoạn này phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nhằm khai thác
hiệu quả các nguồn lực của đất nước để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh
chóng. Đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước một trong những
chủ trương lớn của đảng và nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đó.
Qua mười năm đổi mới chúng ta đạt được những thành tựu đáng khích lệ.
Điều đó chứng tỏ đường lối lãnh đạo của đảng nhà nước ta hoàn toàn đúng
đắn. Nhưng phía sau những thành tựu đó còn không ít những khó khăn nổi cộm
do trong nền kinh tế đó còn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn khác nhau. Do đó cần
nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện những quan điểm, biện pháp để nền kinh Tế
nước ta phát triển theo định hướng phát triển hội chủ nghĩa giữ vững định
hướng đó. Để hiểu nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay sự phát
triển sắp tới thì em đã chọn đề tài:Kinh tế thị trường định hướng hội chủ
nghĩa những mâu thuẫn của . Sự đổi mới tất yếu của các doanh nghiệp
thương mại nhà nước ở nước ta hiện nay để nghiên cứu.
1

LỜI MỞ ĐẦUNăm 1986 trở về truớc nền kinh tế nước ta là nền kinh tế sản xuất nhỏ tựcung tự cấp vận hành theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Mặt khác donhững sai lầm trong nhận thức về mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tếnước ta ngày càng tụt hậu khủng hoảng trầm trọng kéo dài, mức sống nhân dânthấp.Đứng trước bối cảnh đó con đường đúng đắn duy nhất để đổi mới đất nướclà đổi mới nền kinh tế. Tại đại hội VI (tháng 12/1986) của đảng ta đã đề rađường lối đổi mới nền kinh tế, chuyển từ nền kinh tế theo cơ chế bao cấp trànlan và tập trung quan liêu sang nền kinh tế thị truờng có sự quản lý của nhà nướctheo định hướng xã hội chủ nghĩa. Một chủ trương hết sức quan trọng của giaiđoạn này là phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nhằm khai thác cóhiệu quả các nguồn lực của đất nước để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanhchóng. Đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước là một trong nhữngchủ trương lớn của đảng và nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đó.Qua mười năm đổi mới chúng ta đạt được những thành tựu đáng khích lệ.Điều đó chứng tỏ đường lối lãnh đạo của đảng và nhà nước ta hoàn toàn đúngđắn. Nhưng phía sau những thành tựu đó còn không ít những khó khăn nổi cộmdo trong nền kinh tế đó còn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn khác nhau. Do đó cầnnghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện những quan điểm, biện pháp để nền kinh Tếnước ta phát triển theo định hướng phát triển xã hội chủ nghĩa và giữ vững địnhhướng đó. Để hiểu rõ nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và sự pháttriển sắp tới thì em đã chọn đề tài: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa và những mâu thuẫn của nó. Sự đổi mới tất yếu của các doanh nghiệpthương mại nhà nước ở nước ta hiện nay để nghiên cứu.1 PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNGI Cơ sở lý luận:1. Nội dung của quy luật mâu thuẫn:1.1. Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan và phổ biến Phép biện chứng duy vật khẳng định mọi sự vật hiện tượng trong thế giới đềutồn tại mâu thuẫn bên trong.Mâu thuẫn tồn tại khách quan trong mọi sự vật và hiện tuợng của giới tự nhiên,đời sống xã hội và tư duy của con người.Mâu thuẫn tồn tại phổ biến ở mọi sự vật hiện tượng và tồn tại trong suốt quátrình phát triển của mỗi sự vật.Mâu thuẫn mang tính đa dạng. Mỗi sự vật, mỗi quá trình của thế giới kháchquan tồn tại những mâu thuẫn khác nhau. Mâu thuẫn trong tự nhiên khác trongmẫu thuẫn xã hội và khác với mâu thuẫn trong tư duy.1.2. Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.+ Đấu tranh giữa các mặt đối lập là sự tác động qua lại theo xu hướng bài trừphủ định khác nhau giữa các mặt đó.+ Sự thống nhất giữa các mặt đối lập trong cùng một sự vật không tách giơì sựđấu tranh, chuyển hoá giữa chúng. Bởi vì các mặt đối lập cùng tồn tại trong mộtsự vật thống nhất như một chính thể trọn vẹn nhưng không nằm yên bên nhaumà điều chỉnh, chỉnh hoá lẫn nhau tạo thành động lực phát triển của bản thân sựvật + Sự đấu tranh của các mặt đối lập được chia làm nhiều giai đoạn. Khi mới xuấthiện, mâu thuẫn thường được biểu hiện ở sự khác nhau của hai mặt. Chỉ có haimặt khác nhau có liên hệ hữu cơ với nhau và phát triển trái ngược nhau thì mớihình thành bước đầu của mâu thuẫn. Trong quá trình phát triển của mâu thuẫn sựkhác nhau đó biến thành sự đối lập và dẫn đến xung đột gay gắt. Đến một giaiđoạn nào đó thì hai mặt đối lập sẽ chuyển hoá lẫn nhau, mâu thuẫn được giải2 quyết. Kết quả là sự thống nhất của hai mặt đối lập cũ bị phá huỷ, sự thống nhấtcủa hai mặt đối lập mới dược hình thành cùng với mâu thuẫn mới .Ví dụ: Sự phát triển của xã hội sẽ gắn liền với sự phát triển của phương thức sảnxuất. Trong phương thức sản xuất thì lực lượng sản xuất là yếu tố động, luônluôn vận đông theo hướng hoàn thiện. Đến một giai đoạn nào đó thì quan hệ sảnxuất hiện tại sẽ không phù hợp với lực lượng sản xuất. Lúc đó sẽ sinh ra mâuthuẫn giữa lực luợng sản xuất và quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất kìm hãm sựphát triển của lực lượng sản xuất. Khi đó quan hệ sản xuất cũ sẽ được xoá bỏ vàthay vào đó là quan hệ sản xuất mới phù hợp . Quá trình phát triển và bài chừlẫn nhau giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất sẽ diễn ra liên tục khôngngừng.+Sự thống nhất của các mặt đối lập cụ thể nào cũng đều có tính chất tạm thờitương đối, nghĩa là nó tồn tại trong trạng thái đứng yên tương đối của sự vậthiện tượng. Còn sự đấu tranh của các mặt đối lập là có tính chất tuyệt đối nghĩalà nó phá vỡ sự ổn định dẫn đến sự chuyển hoá về vật chất của các sự vât vàhiện tượng.1.3. Sự chuyển hoá của các mặt đối lập. Không phải bất kỳ sự đấu tranh nào của các mặt đối lập nào dẫn đến sựchuyển hoá giữa chúng chỉ có sự đấu tranh của các mặt đối lập phát triển đếntrình độ nhất định, hộ tụ các điều kiện cần thiết mới chuyển hoácuả các mặt đốilập thường xuyên diễn ra một cách tự phát. Còn trong xã hội sự chuyển hoácủacác mặt đối lập diễn ra nhất thiết phải thông qua hoạt động có ý thức của conngười. Chuyển hoá của các mặt đối lập chính là lúc mâu thuẫn được giải quyết,sự vật cũ mất đi và sự vật mới được hình thành.Sự chuyển hoá của các mặt đối lập thường diễn ra theo hai phương thức.+ Mặt đối lập này chuyển hoá thành mặt đối lập kia nhưng ở trình độ cao hơn.+ Có hai mặt chuyển hoá lẫn nhau để hình thành hai mặt đối lập hoàn toàn.2. Một số loại mâu thuẫn .3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động