Những quyền lợi người lao động cần biết khi bị chậm trả lương

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

09/04/2018 95 11 2 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Thực tập kế toán

Từ khóa
Trả chậm, nợ lương người lao động, doanh nghiệp có bị xử phạt không?
Tiền lương là kết quả lao động của người lao động. Việc trả lương đúng, đủ và kịp
thời có ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống người lao động cũng như khích lệ tinh
thần làm việc. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp trả chậm hoặc nợ lương nhân
viên. Vậy, trong trường hợp này doanh nghiệp có bị xử phạt không?
1. Doanh nghiệp có được phép trả chậm, nợ lương với người lao động không? Nếu
trả chậm lương thì mức lương trả chậm như thế nào ?
Theo các quy định pháp luật hiện hành, về nguyên tắc pháp luật quy định người lao
động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trong trường hợp người sử
dụng lao động chậm trả lương thì người lao động được giải quyết như sau:
+ Thứ nhất, người sử dụng lao động phải đảm bảo trả lương trực tiếp cho người lao
động, không thông qua hình thức gián tiếp nào khác; trả lương đầy đủ và đúng hạn
như hợp đồng lao động đã thỏa thuận.
+ Thứ hai, trường hợp đặc biệt ( thiên tai, hỏa hoạn, trường hợp bất khả kháng,...)
thì người sử dụng lao động được phép trả chậm lương nhưng không quá 01 tháng
và phải trả thêm cho người lao động khoản tiền được quy định như sau:
a) Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm
b) Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền
ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01
tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi
suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh
nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.
Theo đó, khi người sử dụng trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải cộng thêm
vào tiền lương một khoản tiền ít nhất số tiền chậm trả nhân với lãi suất tiền gửi/1
tháng theo công bố của Ngân hàng nhà nước. Nếu không quy định thì áp dụng mức
lãi suất của ngân hàng - nơi công ty bạn mở tài khoản.
Lương trả chậm = Số tiền chậm trả x (100% + % lãi suất/1tháng)
2. Mức phạt hành chính đối với doanh nghiệp trả chậm lương người lao động
Trả chậm, nợ lương người lao động, doanh nghiệp có bị xử phạt không?Tiền lương là kết quả lao động của người lao động. Việc trả lương đúng, đủ và kịp thời có ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống người lao động cũng như khích lệ tinh thần làm việc. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp trả chậm hoặc nợ lương nhân viên. Vậy, trong trường hợp này doanh nghiệp có bị xử phạt không?1. Doanh nghiệp có được phép trả chậm, nợ lương với người lao động không? Nếu trả chậm lương thì mức lương trả chậm như thế nào ?Theo các quy định pháp luật hiện hành, về nguyên tắc pháp luật quy định người laođộng được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Trong trường hợp người sửdụng lao động chậm trả lương thì người lao động được giải quyết như sau:+ Thứ nhất, người sử dụng lao động phải đảm bảo trả lương trực tiếp cho người laođộng, không thông qua hình thức gián tiếp nào khác; trả lương đầy đủ và đúng hạn như hợp đồng lao động đã thỏa thuận.+ Thứ hai, trường hợp đặc biệt ( thiên tai, hỏa hoạn, trường hợp bất khả kháng,...) thì người sử dụng lao động được phép trả chậm lương nhưng không quá 01 tháng và phải trả thêm cho người lao động khoản tiền được quy định như sau:a) Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêmb) Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiềnít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.Theo đó, khi người sử dụng trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải cộng thêm vào tiền lương một khoản tiền ít nhất số tiền chậm trả nhân với lãi suất tiền gửi/1 tháng theo công bố của Ngân hàng nhà nước. Nếu không quy định thì áp dụng mứclãi suất của ngân hàng - nơi công ty bạn mở tài khoản. Lương trả chậm = Số tiền chậm trả x (100% + % lãi suất/1tháng)2. Mức phạt hành chính đối với doanh nghiệp trả chậm lương người lao động Doanh nghiệp trả chậm lương, trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, trả lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm cho người lao động thấp hơn mức quy định tại Điều 97 của Bộ luật Lao động; khấu trừ tiền lương của người lao động trái quy định tại Điều 101 của Bộ luật Lao động; trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động là vi phạm pháp luật. Các hành vi này sẽ bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu tùy vào số lao động mà công ty vi phạm và cụ thể như sau:a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên."

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động