Những công việc quan trọng Kế toán nhà hàng khách sạn cần biết

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

10/08/2018 91 29 2 Trang doc

ngocanh

 !"
#
$
%&%"'()*+%,--&."
/+012',.345$
678&9:+"+;%
%,+.66<1$
=
>2?"
#
.$
@ABCD65
E0
#
%3."0
#
+"
#
6+0
#
%%0
#
%
EABCDFG%0
#
)42H(0
#
)ICJ
%2
EABCD6FG%0)-3+0
#
%,"
K>LAMBAANOLPK>QLAALRA?STU0
#
)$
#

V6C0284*6+0
#
%",W0
#
"
#
+-0
#
6
-<$
#
C0W0
#
$X%)3T2
EH0
#
%%W0
#
)-1)G
EH0
#
%%6+"3
@Y-3Z
EH0
#
%,"-1[B3W2\.)*
C1&31&"FC
6WX)GT2A]-1&0
#
)-^_-
1%!G%4+;-UW)G,".U,"
#


#
2
EY3+.FG%+)G+`._+0
#
%
31
#
BCDCW32
@ABCD%0F%Z
EH0
#
%43+)34ZR,6,+)36+0
#
%%+)3
 !"#$%&%"'()*+%,--&."/+012',.345$678&9:+"+;%%,+.66<1$=>2?"#.$@ABCD65E0#%3."0#+"#6+0#%%0#%EABCDFG%0#)42H(0#)ICJ%2EABCD6FG%0)-3+0#%,"K>LAMBAANOLPK>QLAALRA?STU0#)$#V6C0284*6+0#%",W0#"#+-0#6-<$#C0W0#$X%)3T2EH0#%%W0#)-1)GEH0#%%6+"3@Y-3ZEH0#%,"-1[B3W2\.)*C1&31&"FC6WX)GT2A]-1&0#)-^_-1%!G%4+;-UW)G,".U,"##2EY3+.FG%+)G+`._+0#%31#BCDCW32@ABCD%0F%ZEH0#%43+)34ZR,6,+)36+0#%%+)3 EABCD,_Wa#6%2YV0"5")*#B.X2E\0F%)ZA5"#6)U65+(-1b%cWE???5+``5a2"BCD6%0F???#"#T-G%+<6)*G%W-Ca2EAd?8)6MA$+643eS6_D*%0FB.X$%J+J>BAAQfLPK>g@RA?_%CJ;*.V/2P2?"#FG%<61$@H0#%%3@81#3U2Chú : YV3ICJ5")*W."328_X"#36BCD-1#32A)*G%#11#5+V_<ThT;%,T%+)U2A!i6<"#6T3+1#12@H0#%*B<@H0#%+a+j<61,+<@H0#%T13@H0#%,C2@H0#%.+")Zk.0#%C"#%60#%02

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động