Những bí mật về Google Adsense

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

09/11/2017 12.718 7.440 98 Trang pdf

nakamoto

Thể loại : KIẾM TIỀN ONLINE

Từ khóa
26th Sep 2010
Google Adsense Secrets Revealed
Google Adsense và nhng bí mật được tiết l
“All About Residual Income With Adsense”
“Mọi điu v thu nhp thặng dư với Adsense”
Introduction / Li gii thiu
In recent years, there has been a great deal of discussion and information
concerning Google‟s AdSense program at http://www.google.com/adsense.
There have been truckloads of eBooks and articles written on the topic. But in
the grand scheme of things, it is a profitable program that still gets overlooked
by many who are just coming online to start a business, as well as those who
have been around a while.
Trong những năm gần đây, có rất nhiu cuc tranh lun và thông tin liên quan
đến chương trình AdSense của Google trên website
http://www.google.com/adsense. Đã có một khi lưng khng l nhng eBook
và bài báo được viết v ch đề y. Nhưng nhìn chung, đây vn là một chương
trình mang li li nhun thu hút s quan tâm ca rt nhiều người mi bt đu
công vic kinh doanh trên mạng cũng như những người đã có thâm niên trong
công vic này.
First, let‟s take a look at exactly what AdSense is and what it is all about:
“AdSense is a program for webmasters which was implemented by the famous
Google some years ago.” Essentially, a webmaster (a person who owns and
builds one or more websites) signs up for an account with the program, and once
they are approved, they paste the Google AdSense javascript code into the pages
on their websites.
Trưc tiên, chúng ta hãy có cái nhìn chính xác xem AdSense là cái gì và tt c
nhng gì v nó là: “AdSense là một chương trình dành cho chủ các website
được cung cp bởi Google vài năm trưc”. V bn cht, ngưi ch web (người
s hu và xây dng mt hay nhiều website) đăng nhập vào chương trình với mt
tài khoản , và khi được chp nhn, h chèn đoạn mã javasript ca Google
AdSense vào nhng trang trên website ca h.
Google then starts serving ads to those websites, based on the keywords that it
finds in the text of the page. When a visitor clicks on one of those ads, the
webmaster makes money usually a few cents per click.
Sau đó Google bắt đu cung cp nhng qung cáo trên nhng website đó, dựa
trên nhng t khóa mà nó tìm thy trong văn bn ca các trang. Khi khách ghé
thăm bấm vào mt trong những đoạn quảng cáo đó thì ngưi ch web s kiếm
được tin thưng là vài cents cho mt ln bm chut.
However, when a site has a great deal of traffic, and when the webmaster knows
26th Sep 2010
Page5
which keywords are the most profitable to target, there is a lot of money to be
made.
Tuy nhiên, khi website đó có được lưng truy cp lớn, và khi người ch web biết
được đâu là nhng t khóa mang li nhiu li nhun nhất để nhm ti thì website
đó sẽ kiếm được rt nhiu tin.
It sounds simple enough, but it‟s really NOT that easy. First of all, you have to
be approved and Google is picky these days. The good news is that once one
site is approved, and you have a Google AdSense account, there is no need to
seek Google‟s approval to use AdSense on any other site that you own, as long
as that site is within the Google‟s terms of service guidelines.
Nghe thì khá đơn giản, nhưng nó thực s không d dàng như vậy. Điều đầu tiên,
bn phi đưc chp nhn mà hin nay Google khá kén chn. Tin tt là mt khi
trang web đưc chp nhn và bn có tài khon Google AdSense thì không cn
phi có đưc s cho phép của Google để s dng AdSense trên mt trang khác
mà bn s hu, miễn là trang web đó nằm trong gii hạn quy định dch v ca
Google.
Once you are approved, you have to know which keywords to target the ones
that will make you the most amount of money per click, and how to write (or
have written for you) content that makes those high paying ads appear on your
site.
Khi bạn được chp nhn, bn phi biết nhm ti nhng t khóa nào nhng t
s to ra nhng khon tin ln nht cho mi ln bm chut, và làm sao đ viết

26th Sep 2010 Google Adsense Secrets Revealed Google Adsense và những bí mật được tiết lộ “All About Residual Income With Adsense” “Mọi điều về thu nhập thặng dư với Adsense” Introduction / Lời giới thiệu In recent years, there has been a great deal of discussion and information concerning Google‟s AdSense program at http://www.google.com/adsense. There have been truckloads of eBooks and articles written on the topic. But in the grand scheme of things, it is a profitable program that still gets overlooked by many who are just coming online to start a business, as well as those who have been around a while. Trong những năm gần đây, có rất nhiều cuộc tranh luận và thông tin liên quan đến chương trình AdSense của Google trên website http://www.google.com/adsense. Đã có một khối lượng khổng lồ những eBook và bài báo được viết về chủ đề này. Nhưng nhìn chung, đây vẫn là một chương trình mang lại lợi nhuận thu hút sự quan tâm của rất nhiều người mới bắt đầu công việc kinh doanh trên mạng cũng như những người đã có thâm niên trong công việc này. First, let‟s take a look at exactly what AdSense is and what it is all about: “AdSense is a program for webmasters which was implemented by the famous Google some years ago.” Essentially, a webmaster (a person who owns and builds one or more websites) signs up for an account with the program, and once they are approved, they paste the Google AdSense javascript code into the pages on their websites. Trước tiên, chúng ta hãy có cái nhìn chính xác xem AdSense là cái gì và tất cả những gì về nó là: “AdSense là một chương trình dành cho chủ các website được cung cấp bởi Google vài năm trước”. Về bản chất, người chủ web (người sở hữu và xây dựng một hay nhiều website) đăng nhập vào chương trình với một tài khoản , và khi được chấp nhận, họ chèn đoạn mã javasript của Google AdSense vào những trang trên website của họ. Google then starts serving ads to those websites, based on the keywords that it finds in the text of the page. When a visitor clicks on one of those ads, the webmaster makes money – usually a few cents per click. Sau đó Google bắt đầu cung cấp những quảng cáo trên những website đó, dựa trên những từ khóa mà nó tìm thấy trong văn bản của các trang. Khi khách ghé thăm bấm vào một trong những đoạn quảng cáo đó thì người chủ web sẽ kiếm được tiền – thường là vài cents cho một lần bấm chuột. However, when a site has a great deal of traffic, and when the webmaster knows 26th Sep 2010 Page5 which keywords are the most profitable to target, there is a lot of money to be made. Tuy nhiên, khi website đó có được lượng truy cấp lớn, và khi người chủ web biết được đâu là những từ khóa mang lại nhiều lợi nhuận nhất để nhắm tới thì website đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền. It sounds simple enough, but it‟s really NOT that easy. First of all, you have to be approved – and Google is picky these days. The good news is that once one site is approved, and you have a Google AdSense account, there is no need to seek Google‟s approval to use AdSense on any other site that you own, as long as that site is within the Google‟s terms of service guidelines. Nghe thì khá đơn giản, nhưng nó thực sự không dễ dàng như vậy. Điều đầu tiên, bạn phải được chấp nhận – mà hiện nay Google khá kén chọn. Tin tốt là một khi trang web được chấp nhận và bạn có tài khoản Google AdSense thì không cần phải có được sự cho phép của Google để sử dụng AdSense trên một trang khác mà bạn sở hữu, miễn là trang web đó nằm trong giới hạn quy định dịch vụ của Google. Once you are approved, you have to know which keywords to target – the ones that will make you the most amount of money per click, and how to write (or have written for you) content that makes those high paying ads appear on your site. Khi bạn được chấp nhận, bạn phải biết nhắm tới những từ khóa nào – những từ sẽ tạo ra những khoản tiền lớn nhất cho mỗi lần bấm chuột, và làm sao để viết

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động