Luận văn kinh tế chính trị - Lợi ích kinh tế và các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

23/11/2017 96 1 33 Trang doc

Khoa kk

Thể loại : Kinh tế chính trị

A.PHẦN MỞ ĐẦU:………………………………………….2
B.NỘI DUNG:
CHƯƠNG 1: Lý luận cơ bản về lợi ích Kinh tế
1.1.Bản chất đặc trưng cơ bản của lợi ích kinh tế………………..3
1.1.1. Lợi ích kinh tế……………………………………………3
1.1.2. Vai trò của lợi ích kinh tế………………………………..4
1.2.Các cơ cấu kinh tế trong các thành phần kinh tế ở nước ta….5
1.3. Lợi ích kinh tế vấn đề phát triển cộng đồng trong giai đoạn phát
triển hiện nay…………………………………………… ..11
1.3.1. Quan hệ giữa lợi ích kinh tế và lợi ích văn hoá xã hội…12
1.3.2. Lợi ích kinh tế và các vấn đề chính sách xã hội……….13
1.3.3. Lợi ích kinh tế và vấn đề môi trường sống…………….15
CHƯƠNG 2 :
Các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam
2.1.Bản chất và vai trò của phân phối…………………………….20
2.1.1. Phân phối là một khâu của quá trình tái sản xuất………..20
2.1.2. Phân phối là một mặt của quan hệ sản xuất……………...21
2. 2. Các hình thái phân phối thu nhập ………………………….23
2.2.1. Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nhiều hình thức phân
phối………………………………………………………………23
2.2.2. Các hình thức phân phối thu nhập ……………………….24
a. Phân phối theo lao động…………………………………..24
b. Các hình thức phân phối khác nhau………………………27
c. Phân phối thông qua phúc lợi tập thể ,phúc lợi xã hội……28
d. Phân phối theo vốn và tài sản…………………………….29
2.3. Từng bước thực hiện công bằng trong phân phối thu nhập…30
2.3.1. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất…………………..30
2.3.2. Tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền công, tiền lương, chống chủ
nghĩa bình quân ,thu nhập bất hợp lý bất chính……………..31
1
2.3.3. Điều tiết thu nhập dân cư, hạn chế sự chênh lệch quá đáng về thu
nhập………………………………………………………31
2.3.4. Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói giảm
nghèo…………………………………………………………….32
C.KẾT LUẬN…………………………………………………..34
D.TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………..35
2
MỞ ĐẦU
Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII một lần nữa khẳng
định sự kiên trì chính sách đổi mới của Đảng Nhà nước, đề ra chính
sách: Công nghiệp hoá hiện đại hoá để đưa nước ta nhanh chóng trthành
một nước nền kinh tế phát triển ngay trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.
Nền kinh tế nước ta đã chuyển đổi dần dần từ nền kinh tế tập trung quan liêu
bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, m cửa, vận hành theo
cơ chế thị trường có sự điều tiết quản lý của Nhà nước.
Khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, xây dựng nền công
nghiệp hoá hiện đại hoá thì vấn đề nổi lên không chỉ nước ta cả các
nước đang phát triểntình trạng cơ sở hạ tầng kém, thiếu kinh nghiệm, trình
độ đội ngũ cán bộ công nhân viên chưa cao. thế, cùng một lúc chúng ta
phải bắt tay vào giải quyết nhiều vấn đề cấp bách thì mới đáp ứng kịp thời với
yêu cầu đặt ra.
Đặc biệt vấn đề về lợi ích kinh tế là một trong những vấn đề kinh tế lớn
của Nhà nước đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã đề ra cho giai đoạn
phát triển kinh tế nước ta hiện nay.
Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá
tập trung sang chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng
xã hội chủ nghĩa, trong điều kiện đó nhiều loại hình Doanh nghiệp , nhiều loại
hình kinh tế cùng tồn tại, cùng tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. Để
tồn tại trong chế mới với sự cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi hoạt động kinh
doanh nói chung, thì lợi ích kinh tế của các doanh nghiệp nói riêng lợi ích
của toàn xã hội nói chung luôn được quan tâm hàng đầu.
Bên cạnh những thành công, tiến bộ của một số Doanh nghiệp thì còn
không ít những Doanh nghiệp hiệu quả kinh doanh thấp dẫn đến nguy sa
sút, không đứng nổi trong chế thị trường, phải sát nhập, phá sản hoặc giải
thể. Mặt khác tình trạng hoạt động kinh doanh nói chung gặp rất nhiều khó
khăn lúng túng bị động khi chuyển sang chế mới, chưa tìm ra được các
3

A.PHẦN MỞ ĐẦU:………………………………………….2B.NỘI DUNG: CHƯƠNG 1: Lý luận cơ bản về lợi ích Kinh tế 1.1.Bản chất đặc trưng cơ bản của lợi ích kinh tế………………..31.1.1. Lợi ích kinh tế……………………………………………31.1.2. Vai trò của lợi ích kinh tế………………………………..41.2.Các cơ cấu kinh tế trong các thành phần kinh tế ở nước ta….51.3. Lợi ích kinh tế và vấn đề phát triển cộng đồng trong giai đoạn pháttriển hiện nay…………………………………………… ..11 1.3.1. Quan hệ giữa lợi ích kinh tế và lợi ích văn hoá xã hội…12 1.3.2. Lợi ích kinh tế và các vấn đề chính sách xã hội……….13 1.3.3. Lợi ích kinh tế và vấn đề môi trường sống…………….15 CHƯƠNG 2 : Các hình thức phân phối thu nhập ở Việt Nam…2.1.Bản chất và vai trò của phân phối…………………………….20 2.1.1. Phân phối là một khâu của quá trình tái sản xuất………..20 2.1.2. Phân phối là một mặt của quan hệ sản xuất……………...212. 2. Các hình thái phân phối thu nhập ………………………….23 2.2.1. Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nhiều hình thức phânphối………………………………………………………………23 2.2.2. Các hình thức phân phối thu nhập ……………………….24a. Phân phối theo lao động…………………………………..24b. Các hình thức phân phối khác nhau………………………27c. Phân phối thông qua phúc lợi tập thể ,phúc lợi xã hội……28d. Phân phối theo vốn và tài sản…………………………….292.3. Từng bước thực hiện công bằng trong phân phối thu nhập…30 2.3.1. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất…………………..30 2.3.2. Tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền công, tiền lương, chống chủnghĩa bình quân ,thu nhập bất hợp lý bất chính……………..311 2.3.3. Điều tiết thu nhập dân cư, hạn chế sự chênh lệch quá đáng về thunhập………………………………………………………31 2.3.4. Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói giảmnghèo…………………………………………………………….32C.KẾT LUẬN…………………………………………………..34D.TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………..352 MỞ ĐẦU Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII một lần nữa khẳngđịnh sự kiên trì chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, và đề ra chínhsách: Công nghiệp hoá và hiện đại hoá để đưa nước ta nhanh chóng trở thànhmột nước có nền kinh tế phát triển ngay trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI.Nền kinh tế nước ta đã chuyển đổi dần dần từ nền kinh tế tập trung quan liêubao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, mở cửa, vận hành theocơ chế thị trường có sự điều tiết quản lý của Nhà nước.Khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, xây dựng nền côngnghiệp hoá hiện đại hoá thì vấn đề nổi lên không chỉ ở nước ta mà ở cả cácnước đang phát triển là tình trạng cơ sở hạ tầng kém, thiếu kinh nghiệm, trìnhđộ đội ngũ cán bộ công nhân viên chưa cao. Vì thế, cùng một lúc chúng taphải bắt tay vào giải quyết nhiều vấn đề cấp bách thì mới đáp ứng kịp thời vớiyêu cầu đặt ra.Đặc biệt vấn đề về lợi ích kinh tế là một trong những vấn đề kinh tế lớncủa Nhà nước mà đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã đề ra cho giai đoạnphát triển kinh tế nước ta hiện nay.Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoátập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướngxã hội chủ nghĩa, trong điều kiện đó nhiều loại hình Doanh nghiệp , nhiều loạihình kinh tế cùng tồn tại, cùng tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh. Đểtồn tại trong cơ chế mới với sự cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi hoạt động kinhdoanh nói chung, thì lợi ích kinh tế của các doanh nghiệp nói riêng và lợi íchcủa toàn xã hội nói chung luôn được quan tâm hàng đầu.Bên cạnh những thành công, tiến bộ của một số Doanh nghiệp thì cònkhông ít những Doanh nghiệp hiệu quả kinh doanh thấp dẫn đến nguy cơ sasút, không đứng nổi trong cơ chế thị trường, phải sát nhập, phá sản hoặc giảithể. Mặt khác tình trạng hoạt động kinh doanh nói chung gặp rất nhiều khókhăn lúng túng và bị động khi chuyển sang cơ chế mới, chưa tìm ra được các3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động