Mẫu Thông báo đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

14/03/2018 12.662 2.886 3 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

Từ khóa
Phụ lục II-1
TÊN DOANH NGHIỆP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in
hoa): ..........................................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số
thuế): .
1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau
(Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)
[1]
:
Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu
- Tên doanh nghiệp
- Địa chỉ trụ sở chính
- Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh
- Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp
2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào
nội dung thay đổi)
[2]
:
Nội dung thông báo thay đổi Đánh dấu
- Ngành, nghề kinh doanh
- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
- Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức
- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức nước ngoài
của công ty cổ phần
- Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần
- Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
- Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
- Thông tin đăng ký thuế
Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh
nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).
3. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng
ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích
hợp):
- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp
- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
Phụ lục II-1TÊN DOANH NGHIỆP--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁOThay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpKính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................................Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[1]:Nội dung đăng ký thay đổi Đánh dấu- Tên doanh nghiệp - Địa chỉ trụ sở chính - Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh - Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp 2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[2]:Nội dung thông báo thay đổi Đánh dấu- Ngành, nghề kinh doanh - Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân - Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên có chủ sở hữu là tổ chức - Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoàicủa công ty cổ phần - Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần - Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài - Thông tin về người quản lý doanh nghiệp - Thông tin đăng ký thuế Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpcho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).3. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp - Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾSTT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 1Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………………..Điện thoại: ………………………………………………………………..Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………..Điện thoại: ………………………………………………………………..2Địa chỉ nhận thông báo thuế:Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….Điện thoại: …………………………………Fax: ………………….. …Email: …………………………………………………………………….3Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):Hạch toán độc lập Hạch toán phụ thuộc 4Năm tài chính:Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)5 Tổng số lao động: ...................................................................................6 Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): ………….7 Đăng ký xuất khẩu: ……………………………………………………….8Tài khoản ngân hàng, kho bạc:Tài khoản ngân hàng: …………………………………………………....Tài khoản kho bạc: ……………………………………………………....9Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):Giá trị gia tăng Tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Tài nguyên Thu nhập doanh nghiệp Môn bài Tiền thuê đất Phí, lệ phí Thu nhập cá nhân Khác 10Ngành, nghề kinh doanhchính …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................................Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................................Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ....................................................................................................Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. Các giấy tờ gửi kèm:-…………………-…………………-…………………ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA DOANH NGHIỆP(Ký, ghi họ tên

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động