Mẫu giấy ủy quyền của giám đốctổng giám đốc cho cấp phó

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

21/12/2017 352 39 3 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

Từ khóa
Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/tổng giám đốc cho cấp phó
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*****-----
GIẤY UỶ QUYỀN
Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty
……………………………………………….…..;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ………..…………….Công ty ………..…...
…….;
Căn cứ Quyết định số …… ngày ..…/..…/….. của Tổng Giám đốc Công ty ……..…
về việc phân công, ủy quyền cho
…………………………………………………………;
NGƯỜI UỶ QUYỀN:
Ông/Bà :
Chức vụ :Giám đốc Công ty ..……….............
………………………………………..…..
Số CMTND : 123456789 do Công an thành phố X cấp ngày …...........
……………………..
Địa chỉ..……….............………………………………………..……………………...
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:
Ông/Bà :
Chức vụ : Phó Giám đốc Công ty ..……….............………………………….
……..…..
Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc/tổng giám đốc cho cấp phóCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----*****-----GIẤY UỶ QUYỀNCăn cứ Luật doanh nghiệp 2005;Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty ……………………………………………….…..;Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ………..…………….Công ty ………..…...…….;Căn cứ Quyết định số …… ngày ..…/..…/….. của Tổng Giám đốc Công ty ……..… về việc phân công, ủy quyền cho …………………………………………………………;NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông/Bà :Chức vụ :Giám đốc Công ty ..……….............………………………………………..…..Số CMTND : 123456789 do Công an thành phố X cấp ngày …...........……………………..Địa chỉ..……….............………………………………………..……………………...NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông/Bà :Chức vụ : Phó Giám đốc Công ty ..……….............………………………….……..….. Số CMTND : 123456789 do Công an thành phố X cấp ngày …...........……………………..Địa chỉ: ..……….............………………………………………..……………………...Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau: 1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty.2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ………………….……...………………………………………………………………3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh …………, kinh doanh dịch vụ ……………………;5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giámđốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……theo quy định của Quy chế.Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thaythế hoặc ……………………….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức. Nơi nhận: GIÁM ĐỐCNGUYỄN VĂN A

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động