Mẫu đơn xin việc dành cho kế toán

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

27/02/2018 3.331 2.477 3 Trang doc

huyenhd
CV XIN VIỆC
Vị trí dự tuyển: KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Lý lịch cá nhân
Họ và tên ứng viên:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Số CMND:
Nơi cấp:
Điện thoại:
:
Trình độ học vấn
Từ ..../...../….đến...../......./…. Trường PTTH Tốt nghiệp PTTP loại …
Từ … đến …. Trường ĐH ….
Ngành học: ……
Cử nhân …. (TN loại….)
Trình độ ngoại ngữ:
(yếu, trung bình, khá, giỏi, xuất sắc)
Ngôn ngữ Nghe Nói Đọc Viết
Anh văn
Khả năng vi tính:
Liệt kê các phần mềm có thể sử dụng được
Vi tính văn phòng MS Office:Win,Word, Excel, Powerpoint
Phần mềm kỹ thuật ..........................................................................................................
Đồ họa ..........................................................................................................
Khác Phần mềm kế toán: Misa, Fast…
Các khóa huấn luyện
Tên khóa học
Chứng chỉ Kế toán trưởng
.....................................
.....................................
…………………………..
Đơn vị tổ chức
Viện kế toán & Quản trị DN
…..................................
…………………………..
Thời gian học
… đến ….
.......................
......
….............................
……………………….
Văn bằng
Chứng chỉ do ….cấp
..…............................
.….............................
Quá trình làm việc
Từ năm đến năm Tên Công ty Chức danh Tên và chức vụ của cấp trên
trực tiếp
Lĩnh vực kinh doanh
-
Mức lương
Nhiệm vụ chính: Kế toán trưởng
- Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty nhằm đảm bảo có đủ
lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
- Xây dựng, theo dõi và đánh giá về kế hoạch ngân sách của công ty.
- Duy trì khả năng thanh khoản của công ty và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho công
ty
- Lập hồ sơ vay Ngân hàng
- Giải ngân, theo dõi lãi vay, nợ gốc phải trả
- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài
liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.
- .Quyết toán thuế, báo cáo tài chính. Theo doi cac phần hành kế toán, cân đối thuế, làm
việc với cơ quan thuế
Từ năm đến năm Tên Công ty Chức danh Tên và chức vụ của cấp trên
trực tiếp
Phó phòng kế toán
Lĩnh vực kinh doanh
-
Mức lương
Nhiệm vụ chính: Theo dõi tất cả các phần hành kế toán
- Kiểm tra, chỉnh sửa các định khoản
- Kiểm tra bảng đối chiếu công nợ
- Lập báo cáo thuế hàng tháng., báo cáo tài chính hàng năm
- Lập báo tuần, tháng,quý về doanh thu và lợi nhuận
Lý do thôi việc
- Tình hình tài chính công ty không ổn định do mở thêm các chi nhánh không đủ vốn để kinh doanh, hàng hóa
bán chậm không đủ tiền để xoay vòng
Từ năm đến năm Tên Công ty Chức danh Tên và chức vụ của cấp trên
trực tiếp
Kế toán công nợ và chi
phí công trình
Lĩnh vực kinh doanh
)
Mức lương
Nhiệm vụ chính
- Theo dõi chi phí NVL nhập xuất tại công trình
- Theo dõi chi phí CCDC và tính khấu hao TSCĐ tại công trình
- Theo dõi khối lượng, giá trị thầu phụ thi công
- Giải chi sổ quỹ công trình
- Phối hợp với Kế toán thầu phụ theo dõi chi phí công trình
Lý do thôi việc
Công ty giảm biên chế do Công ty thu hẹp quy mô (từ hơn 100nv bộ phận gián tiếp: bảo vệ, thủ kho, kỹ thuật, nv
các phòng ban giảm chỉ còn hơn 30nv toàn công ty)
Người giới thiệu
Tên người giới thiệu
................................
Tên Công ty
...........................
Chức vụ
.........................
Quan hệ
...........................
Điện thoại
......................
Tôi xin xác nhận tất cả các lời khai trong đơn xin việc này là đúng và chính xác.
…., ngày …. tháng … năm …
Chữ ký của ứng viên
__________________
.

CV XIN VIỆCVị trí dự tuyển: KẾ TOÁN TỔNG HỢPLý lịch cá nhânHọ và tên ứng viên: Ngày sinh: Nơi sinh: Số CMND: Nơi cấp: Điện thoại: :Trình độ học vấnTừ ..../...../….đến...../......./…. Trường PTTH Tốt nghiệp PTTP loại …Từ … đến …. Trường ĐH ….Ngành học: ……Cử nhân …. (TN loại….)Trình độ ngoại ngữ:(yếu, trung bình, khá, giỏi, xuất sắc)Ngôn ngữ Nghe Nói Đọc ViếtAnh vănKhả năng vi tính:Liệt kê các phần mềm có thể sử dụng đượcVi tính văn phòng MS Office:Win,Word, Excel, PowerpointPhần mềm kỹ thuật ..........................................................................................................Đồ họa ..........................................................................................................Khác Phần mềm kế toán: Misa, Fast…Các khóa huấn luyện Tên khóa họcChứng chỉ Kế toán trưởng..........................................................................…………………………..Đơn vị tổ chứcViện kế toán & Quản trị DN…..................................…………………………..Thời gian học… đến …..............................….............................……………………….Văn bằngChứng chỉ do ….cấp..….............................….............................Quá trình làm việcTừ năm đến năm Tên Công ty Chức danh Tên và chức vụ của cấp trêntrực tiếpLĩnh vực kinh doanh-Mức lương Nhiệm vụ chính: Kế toán trưởng- Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.- Xây dựng, theo dõi và đánh giá về kế hoạch ngân sách của công ty. - Duy trì khả năng thanh khoản của công ty và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho công ty- Lập hồ sơ vay Ngân hàng - Giải ngân, theo dõi lãi vay, nợ gốc phải trả - Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.- .Quyết toán thuế, báo cáo tài chính. Theo doi cac phần hành kế toán, cân đối thuế, làm việc với cơ quan thuếTừ năm đến năm Tên Công ty Chức danh Tên và chức vụ của cấp trêntrực tiếpPhó phòng kế toánLĩnh vực kinh doanh-Mức lương Nhiệm vụ chính: Theo dõi tất cả các phần hành kế toán - Kiểm tra, chỉnh sửa các định khoản- Kiểm tra bảng đối chiếu công nợ- Lập báo cáo thuế hàng tháng., báo cáo tài chính hàng năm- Lập báo tuần, tháng,quý về doanh thu và lợi nhuận Lý do thôi việc- Tình hình tài chính công ty không ổn định do mở thêm các chi nhánh không đủ vốn để kinh doanh, hàng hóabán chậm không đủ tiền để xoay vòng Từ năm đến năm Tên Công ty Chức danh Tên và chức vụ của cấp trêntrực tiếpKế toán công nợ và chiphí công trìnhLĩnh vực kinh doanh)Mức lương Nhiệm vụ chính- Theo dõi chi phí NVL nhập xuất tại công trình- Theo dõi chi phí CCDC và tính khấu hao TSCĐ tại công trình- Theo dõi khối lượng, giá trị thầu phụ thi công- Giải chi sổ quỹ công trình- Phối hợp với Kế toán thầu phụ theo dõi chi phí công trìnhLý do thôi việcCông ty giảm biên chế do Công ty thu hẹp quy mô (từ hơn 100nv bộ phận gián tiếp: bảo vệ, thủ kho, kỹ thuật, nvcác phòng ban giảm chỉ còn hơn 30nv toàn công ty)Người giới thiệuTên người giới thiệu................................Tên Công ty...........................Chức vụ.........................Quan hệ...........................Điện thoại......................Tôi xin xác nhận tất cả các lời khai trong đơn xin việc này là đúng và chính xác.…., ngày …. tháng … năm …Chữ ký của ứng viên __________________.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động