mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 133.2016.TT-BTC

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

27/03/2018 201 60 1 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

Từ khóa
Mẫu 1: Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Đơn vị: …………………
Bộ phận: ………………
Mẫu số 01b - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
Số:…………..
BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng….năm….
Số
TT
Họ và tên
Ngày trong tháng Cộng giờ làm thêm
1 2 31
Ngày
làm
việc
Ngày thứ
bảy, chủ
nhật
Ngày lễ,
tết
Làm đêm
A B 1 2 31 32 33 34 35
Cộng
Ký hiệu chấm công
NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ …. đến giờ)
NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ …. đến giờ)
NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ …. đến giờ)
Đ: Làm thêm buổi đêm
..........., ngày...tháng...năm...
Xác nhận của bộ phận (phòng ban)
có người làm thêm
(Ký, họ tên)
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)
Mẫu 1: Bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTCĐơn vị: …………………Bộ phận: ………………Mẫu số 01b - LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTCngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)Số:…………..BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜTháng….năm….SốTTHọ và tênNgày trong tháng Cộng giờ làm thêm1 2 … 31NgàylàmviệcNgày thứbảy, chủnhậtNgày lễ,tếtLàm đêmA B 1 2 … 31 32 33 34 35CộngKý hiệu chấm côngNT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ …. đến giờ)NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ …. đến giờ)NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ …. đến giờ)Đ: Làm thêm buổi đêm ..........., ngày...tháng...năm...Xác nhận của bộ phận (phòng ban)có người làm thêm(Ký, họ tên)Người chấm công(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, họ tên)

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động