mau-bang-cham-cong

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

27/03/2018 107 31 2 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

Từ khóa
Đơn vị: .......................
Bộ phận: ......................
Mẫu số 01a-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của
Bộ Tài chính)
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng....năm.....
STT
Họ và
tên
Ngạch bậc
lương hoặc
cấp bậc
chức vụ
Ngày trong tháng Quy ra công
1 2 3 ... 31
Số công
hưởng
lương sản
phẩm
Số công
hưởng lương
thời gian
Số công nghỉ
việc, ngừng
việc hưởng
100% lương
Số công nghỉ
việc, ngừng
việc hưởng....
% lương
Số công
hưởng
BHXH
A B C 1 2 3 ... 31 32 33 34 35 36
Cộng
Ngày....tháng....năm.......
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)
Ký hiệu chấm công:
- Lương SP: SP - Nghỉ phép: P
- Lương thời gian: + - Hội nghị, học tập: H
- Ốm, điều dưỡng: Ô - Nghỉ bù: NB
- Con ốm: - Nghỉ không lương: KL
- Thai sản: TS - Ngừng việc: N
- Tai nạn: T - Lao động nghĩa vụ:
Đơn vị: .......................Bộ phận: ......................Mẫu số 01a-LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 củaBộ Tài chính)BẢNG CHẤM CÔNGTháng....năm.....STTHọ vàtênNgạch bậclương hoặccấp bậcchức vụNgày trong tháng Quy ra công1 2 3 ... 31Số cônghưởnglương sảnphẩmSố cônghưởng lươngthời gianSố công nghỉviệc, ngừngviệc hưởng100% lươngSố công nghỉviệc, ngừngviệc hưởng....% lươngSố cônghưởngBHXHA B C 1 2 3 ... 31 32 33 34 35 36CộngNgày....tháng....năm.......Người chấm công(Ký, họ tên)Phụ trách bộ phận(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, họ tên)Ký hiệu chấm công:- Lương SP: SP - Nghỉ phép: P- Lương thời gian: + - Hội nghị, học tập: H- Ốm, điều dưỡng: Ô - Nghỉ bù: NB- Con ốm: Cô - Nghỉ không lương: KL- Thai sản: TS - Ngừng việc: N- Tai nạn: T - Lao động nghĩa vụ: LĐ

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động