Luận văn kinh tế chính trị - Một số vấn đề về thực tiễn và lý luận trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

28/11/2017 247 22 3 Trang doc

tonystark

Thể loại : Kinh tế chính trị

Từ khóa
LỜI NÓI ĐẦU
Từ Đại hội Đảng lần thứ VIII đến nay Đảng ta luôn xác định công
nghiệp hoá nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Thực hiện nhiệm vụ
đó trong những năm qua, nhất là những năm đổi mới chúng ta đã thu được
nhiều thành tựu quan trọng tạo ra thế lực mới chuyển sang một thời kỳ
phát triển cao hơn đẩy tới một bước công nghiệp hoáớc nhà. Tuy nhiên
trong quá trình công nghiệp hoá những năm trước đây do nhiều nguyên
nhân trong đó nguyên nhân nóng vội chủ quan, đốt nóng giai đoạn
chúng ta đã mắc phải một số khuyết điểm sai lầm Nghị quyết Đại hội
Đảng lần thứ VI và thứ VII đã vạch ra.
Muốn tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục yếu kém đẩy lùi nguy cơ
tụt hậu về kinh tế, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng một nước nghèo, cải
thiện đời sống nhân dânm tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, củng
cố vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia, tạo điều kiện cho lực lượng
sản xuất ra đời phù hợp với quan hệ sản xuất mới thì không còn con đường
nào khác chúng ta phải đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại
hoá.
Vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá một vấn đề rất rộng bao hàm
nhiều mặt nội dung. Trong phạm vi bài viết này em xin đề cập đến các nội
dung sau:
I. Sự cần thiết phải tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
1. Công nghiệp hoá xu hướng mang tính quy luật của các nước đi
lên từ nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn.
2. Tính tất yếu phải tiến hành đồng thời công nghiệp hoá hiện đại
hoá của nước ta và một số định nghĩa:
II. Một số vấn đề về thực tiễn luận trong quá trình thực hiện
công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
1. Lý luận:
1

LỜI NÓI ĐẦUTừ Đại hội Đảng lần thứ VIII đến nay Đảng ta luôn xác định côngnghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Thực hiện nhiệm vụđó trong những năm qua, nhất là những năm đổi mới chúng ta đã thu đượcnhiều thành tựu quan trọng tạo ra thế và lực mới chuyển sang một thời kỳphát triển cao hơn đẩy tới một bước công nghiệp hoá nước nhà. Tuy nhiêntrong quá trình công nghiệp hoá những năm trước đây do nhiều nguyênnhân trong đó có nguyên nhân nóng vội chủ quan, đốt nóng giai đoạnchúng ta đã mắc phải một số khuyết điểm sai lầm mà Nghị quyết Đại hộiĐảng lần thứ VI và thứ VII đã vạch ra.Muốn tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục yếu kém đẩy lùi nguy cơtụt hậu về kinh tế, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng một nước nghèo, cảithiện đời sống nhân dânm tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, củngcố vững chắc độc lập và chủ quyền quốc gia, tạo điều kiện cho lực lượngsản xuất ra đời phù hợp với quan hệ sản xuất mới thì không còn con đườngnào khác là chúng ta phải đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đạihoá.Vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một vấn đề rất rộng bao hàmnhiều mặt nội dung. Trong phạm vi bài viết này em xin đề cập đến các nộidung sau:I. Sự cần thiết phải tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá.1. Công nghiệp hoá là xu hướng mang tính quy luật của các nước đilên từ nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn.2. Tính tất yếu phải tiến hành đồng thời công nghiệp hoá và hiện đạihoá của nước ta và một số định nghĩa:II. Một số vấn đề về thực tiễn và lý luận trong quá trình thực hiệncông nghiệp hoá - hiện đại hoá.1. Lý luận:1 a. Điều kiện và hoàn cảnh.b. Những thuận lợi và khó khăn khi tiến hành.c. Phương hướng, mục tiêu nội dung của công nghiệp ở Việt Nam.d. Những yêu cầu nảy sinh khi thực hiện công nghiệp hoá - hiện đạihoá ở Việt Nam.2. Thực tiễn.Vai trò chỉ đạo hoạt động của thực tiễn. (thực tiễn kiểm nghiệm)b. Tổng kết, hệ thống, khái quát hoá chỉ đạo của thực tiễn.III. Ý kiến tác giả1. Giải pháp cơ bản để tiến hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá củanước ta hiện nay.2. Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá.2 A. PHẦN MỞ ĐẦUHiện nay trên thế giới đang diễn ra cuộc chạy đua phát triển kinh tế rấtsôi động, các nước nhanh chóng thực hiện các chính sách kinh tế nhằm đưakinh tế phát triển trong đó con người là vị trí trung tâm. Muốn vậy cácnước không còn con đường nào khác là phải thực hiện công nghiệp hoá -hiện đại hoá. Do vậy vấn đề công nghiệp hoá là vấn đề chung mang tínhtoàn cầu khiến mọi người đều phải quan tâm nghiên cứu nó.Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng, phát triển kinh tế là quy luậtkhách quan của tồn tại và phát triển xã hội loài người và bất cứ ở giai đoạnnào, ở bất kỳ đất nước nào không loại trừ các nước giàu mạnh về kinh tếsuy đến cùng đều được bắt đầu và quyết định phát triển kinh tế nghĩa làphải bắt đầu từ phương thức sản xuất. Vấn đề khách nhau giữa các nướcchỉ là ở mục tiêu, nội dung và cách thức phát triển, có sự khác nhau về tốcđộ về hiệu quả và trên thực tế chỉ một số ít nước công nghiệp hoá thànhcông.Như ta đã biết mỗi phương thức sản xuất nhất định đều có cơ sở vậtchất kỹ thuật tương ứng. Cơ sở vật chất kỹ thuật của một xã hội nhất địnhthường được hiểu là toàn bộ vật chất của lực lượng sản xuất cùng với kếtcấu của xã hội đã đạt được trình độ xã hội tương ứng. Cơ sở vật chất kỹthuật của một xã hội tồn tại trong phạm vi các quan hệ sản xuất nhất địnhnên nó mang dấu ấn và chịu sự tác động của các quan hệ sản xuất trongviệc tổ chức quá trình công nghệ. Trong cơ cấu xã hội vì vậy khái niệm cơsở vật chất kỹ thuật gắn bó chặt chẽ với các hình thức xã hội của nó.Đặc trưng cơ sở vật chất kỹ thuật của phương thức trước thời côngnghiệp tư bản còn thủ công lạc hậu. Còn cơ sở vật chất kỹ thuật của nềnsản xuất lớn, hiện đại chỉ có thể là nền công nghiệp hiện đại cân đối phùhợp dựa trên trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ngày càng cao. Để có cơ3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động