Luận văn kinh tế chính trị - Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

28/11/2017 1.515 52 15 Trang doc

tonystark

Thể loại : Kinh tế chính trị

Từ khóa
§Ò ¸n: Kinh tÕ chÝnh trÞ
LỜI NÓI ĐẦU
Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành
đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông
nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại.
Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công
nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài.
Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống ở nông
thôn với một cơ cấu kinh tế độc canh thuần nông, năng suất lao động thấp,
nhu cầu việc làm rất bức bách. Đại hội lần IX Đảng Cộng sản Việt nam đã
khẳng định tính đúng đắn đường lối CNH- HĐH nước ta, trong đó đặc biệt
coi trọng phát triển công nghiệp nông thôn, từ đó làm chuyển dịch cơ cấu
kinh tế thực hiện CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn.
Từ thực tiễn và trên cơ sở tham khảo các tài liệu, em đã quyết định tự
chọn đề tài Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước
ta. Thực trạng và giải pháp để nghiên cứu.
Với đề tài này em mong góp phần vào những cố gắng chung đáp
ứng nhu cầu nghiên cứu tình hình phát triển công nghiệp nông thôn trong
công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm 3 phần:
I I-/ Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công
nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông thôn.
II-/ Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt nam.
III-/ Phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển công
nghiệp nông thôn Việt nam đến năm 2010.
SV: NguyÔn Träng NghÜa
1

§Ò ¸n: Kinh tÕ chÝnh trÞLỜI NÓI ĐẦU Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nôngnghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống ở nông thôn với một cơ cấu kinh tế độc canh thuần nông, năng suất lao động thấp, nhu cầu việc làm rất bức bách. Đại hội lần IX Đảng Cộng sản Việt nam đã khẳng định tính đúng đắn đường lối CNH- HĐH nước ta, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển công nghiệp nông thôn, từ đó làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực hiện CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn. Từ thực tiễn và trên cơ sở tham khảo các tài liệu, em đã quyết định tựchọn đề tài “Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu. Với đề tài này em mong góp phần vào những cố gắng chung đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tình hình phát triển công nghiệp nông thôn trong công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước. Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm 3 phần:I I-/ Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông thôn. II-/ Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt nam. III-/ Phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn Việt nam đến năm 2010.SV: NguyÔn Träng NghÜa1 §Ò ¸n: Kinh tÕ chÝnh trÞSV: NguyÔn Träng NghÜa2 §Ò ¸n: Kinh tÕ chÝnh trÞCHƯƠNG IVAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG QUÁTRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG THÔNVIỆT NAM. I-/ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. 1-/ Cơ cấu kinh tế nông thôn và công nghiệp nông thôn. Trong lịch sử và cho đến nay, cơ cấu kinh tế Việt nam được tổ chứcgắn liền với các ngành nghề và lãnh thổ như sau:(1) Làng xã thuần nông.(2) Làng nông nghiệp, kiêm thêm nghề phụ.(3) Làng chuyên các ngành nghề truyền thống (Làng gốm sứ, làng dệt…)(4) Làng nghề mới hình thành (ven đô thị, ven trục đường giao thông ).(5) Các cơ sở và doanh nghiệp phi nông nghiệp (trang trại, xí nghiệpphi nông nghiệp ở các thị trấn, thị tứ).(6) Các xí nghiệp công thương nghiệp dịch vụ của tỉnh (quy mô nhỏ)(7) Các xí nghiệp công thương nghiệp dịch vụ của Trung ương đặt tại địa bàn tỉnh và các thành phố (Quy mô lớn).SV: NguyÔn Träng NghÜa3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động