Luận văn kinh tế chính trị - Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

28/11/2017 238 18 3 Trang doc

tonystark

Thể loại : Kinh tế chính trị

Từ khóa
LỜI MỞ ĐẦU
Công cuộc xây dựng hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các
mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá những con người
của hội đó. Công nghiệp hoá chính con đường bước đi tất yếu để tạo
ra cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại.
Xây dựng sở vật chất - thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại một
quy luật chung, phổ biến đối với tất cả các nước. Tuy nhiên, tuỳ từng nước
khác nhau, do điểm xuất phát tiến lên không giống nhau nên cách thức tiến
hành xây dựng cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại sẽ không
giống nhau.
Đối với những nước nền kinh tế kém phát triển như nước ta, nền sản
xuất nhỏ, thuật thủ công chủ yếu... công nghiệp hoá quá trình chủ
mang tính quy luật để tạo ra cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện
đại.
Chính vậy tại đại hội VIII Đảng ta khẳng định: tiếp tục sự nghiệp đổi
mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá mục tiêu dân giàu nước
mạnh, xã hội công bằng văn minh, vững bước đi lên CNXH - nhiệm vụ sắp
tới của dân tộc ta.
Những thành tựu sau 10 năm đổi mới, đặc biệt kết quả thực hiện vượt
mức những mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm1991 - 1995 đã đưa nền kinh
tế nước ta khỏi khủng hoảng và tạo được nhứng tiền đề cho phép chuyển sang
giai đoạn của sự phát triển đất nước.
Cũng tại đại hội lần thứ VIII của Đảng công sản Việt Nam xuất phát từ
nguyện vọng ý chí của nhân dân. Từ điều kiện khả năng thực tế của đất
nước trong bối cảnh xu thế của thời đại ngày nay đã khẳng định quyết tâm
1

LỜI MỞ ĐẦUCông cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên cácmặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và những con ngườicủa xã hội đó. Công nghiệp hoá chính là con đường và bước đi tất yếu để tạora cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại.Xây dựng cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại là mộtquy luật chung, phổ biến đối với tất cả các nước. Tuy nhiên, tuỳ từng nướckhác nhau, do điểm xuất phát tiến lên không giống nhau nên cách thức tiếnhành xây dựng cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại sẽ khônggiống nhau.Đối với những nước có nền kinh tế kém phát triển như nước ta, nền sảnxuất nhỏ, là thuật thủ công là chủ yếu... công nghiệp hoá là quá trình chủmang tính quy luật để tạo ra cơ sở vật chất - là thuật cho nền sản xuất lớn hiệnđại.Chính vì vậy tại đại hội VIII Đảng ta khẳng định: tiếp tục sự nghiệp đổimới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu nướcmạnh, xã hội công bằng văn minh, vững bước đi lên CNXH - là nhiệm vụ sắptới của dân tộc ta.Những thành tựu sau 10 năm đổi mới, đặc biệt là kết quả thực hiện vượtmức những mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm1991 - 1995 đã đưa nền kinhtế nước ta khỏi khủng hoảng và tạo được nhứng tiền đề cho phép chuyển sanggiai đoạn của sự phát triển đất nước.Cũng tại đại hội lần thứ VIII của Đảng công sản Việt Nam xuất phát từnguyện vọng và ý chí của nhân dân. Từ điều kiện và khả năng thực tế của đấtnước trong bối cảnh và xu thế của thời đại ngày nay đã khẳng định quyết tâm1 phấn đấu đưa nước Việt Nam trở thành một nước công nghiệp vào khoảngnăm 2020.Từ lý do trên em quyết định chọn đề tài "Công nghiệp hoá, hiện đạihoá nền kinh tế quốc dân là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quáđộ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta". Cho bài tiểu luận này.Với chút hiểu biết ít ỏi của mình, em mạnh dạn xin được trình bày mộtsố ý kiến cá nhân mình với hy vọng góp phần nhỏ bé làm phong phú thêm hệthống lý luận trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta. Emrất mong được sự góp ý của thầy cô và các bạn quan tâm đến đề tài này để bàiviết hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn và trân trọng ý kiến đóng góp.2 PHẦN NỘI DUNGI. Những vấn đề lý luận về công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta.1. Khái niệm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá.Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diệncác hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sửdụng lao động thủ công là chính, sang sử dụng một cách phổ biến sức laođộng cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựatrên sự phát triển của công nghiệp và tiến độ khoa học - công nghệ, tạo ranăng suất lao động xã hội cao.2. Tình tất yếu khách quan của công nghiệp hoá, hiện đại hoá.Cơ sở vật chất - kỹ thuật của một xã hội toàn bộ hệ thống các yếu tố vậtchất của lực lượng sản xuất xã hội phù hợp với trình độ kỹ thuật tương ứngmà lực lượng lao động xã hội sử dụng, tác động vào để sản xuất ra của cải vậtchất đáp ứng nhu cầu xã hội.Chỗ dựa để xem xét sự biến đổi của cơ sở - vật chất - kỹ thuật của mộtxã hội là: sự biến đổi và phát triển của lực lượng sản xuất, sự phát triển khoahọc - kỹ thuật, tính chất và trình độ của các quan hệ xã hội, đặc biệt là quanhệ sản xuất thống trị.Nói cơ sở vật chất kỹ thuật là một phương thức sản xuất nào đó là nói cơsở vật chất kỹ thuật đó đạt đến một trình độ nhất định làm đặc trưng chophương thức sản xuât đó được khẳng định sự thay thế phương thức sản xuấtvà được khẳng định sự thay thế phương thức sản xuất cũ và được phát triểntrên cơ sở bản thân đó.Đặc trưng của cơ sở vật chất - kỹ thuật của các phương thức sản xuấttrước chủ nghĩa tư bản là dựa vào công cụ thủ công, nhỏ bé, lạc hậu. Cơ sở3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động