Bảng trích khấu hao TSCĐ

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

18/11/2017 803 517 2 Trang xls

huyenhd
BẢNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Tháng 01/2010
Tên TSCĐ ĐVT
1 2 3 4 5 6 7 8=6/7
Bộ phận văn phòng
1
2
3
4
5
Cộng 642
Bộ phận dịch vụ
1
2
3
4
5
Cộng 154
Cộng nhà cửa vật kiến trúc
Cộng máy móc thiết bị
Cộng phương tiện vận tải
Tổng cộng:
Người lập phiếu Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
ST
T
TSCĐ
Ngày đưa
vào sử dụng
Nguyên giá
TSCĐ
Số năm
trích
khấu
hao
Mức trích
khấu hao
(Năm)

BẢNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNHTháng 01/2010Tên TSCĐ ĐVT1 2 3 4 5 6 7 8=6/7Bộ phận văn phòng12345Cộng 642Bộ phận dịch vụ12345Cộng 154Cộng nhà cửa vật kiến trúcCộng máy móc thiết bịCộng phương tiện vận tảiTổng cộng:Người lập phiếu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)STTMã TSCĐNgày đưa vào sử dụngNguyên giá TSCĐSố năm trích khấu haoMức trích khấu hao (Năm) BẢNG TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNHTháng 01/2010Số KH kỳ này Lũy kế9=7*365 10=6/9 11 12=10*11 13 14=12+13 15=6-14Bộ phận văn phòngBộ phận dịch vụ Hà Nội, ngày… tháng… năm …. Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)Thời gian trích khấu hao ngàyMức trích KH TSCĐ (Ngày)Số ngày trích KH trong thángSố KH lũy kế kỳ trướcGiá trị còn lại

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động