Kiếm tiền từ viral video youtube

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

08/11/2017 147 57 45 Trang pdf

nakamoto

Thể loại : Affiliate Marketing

Từ khóa
1
CÁCH KIM
TIN T VIRAL
VIDEO TRÊN
YOUTUBE
2
LI GII THIU
Cuốn sách dưới đây bao gồm nhng kiến thc rt hu ích cho nhng cá
nhân và công ty muốn tham gia và thành công trong lĩnh vc bán hàng hay
quảng bá thương hiệu trên mng xã hi Video ln nht thế gii Youtube.
Các thông tin đưc các thành viên trong ViVi Digital Việt Nam đã tổng hp
và đúc kết li da trên nhng quan sát và kinh nghim thc tế trong sut
quá trình sn xut và truyn thông cho các sn phm Viral Video Marketing.
Cuốn sách được chia làm hai phn chính.
Phn mt nói vc kiến thc tng quan v Viral Video. Bn s hiu mt
Viral Video là gì? Cách to ra mt Viral Video ra sao? Nhng li ích Viral
Video đem lại? Và quan trng nht, tại sao nó đang là xu hướng mi ca
mng xã hi ngày nay.
Phn hai nói v c trường hp đin hình ca các cá nhân và t chức đã
thành công và kiếm được tin nh vic tn dng và s hu các kênh Video
riêng trên Youtube.
Trong thời đại ngày nay, ai biết tn dng các xu thế Internet mi, cá nhân
(t chc) đó smt bưc thun li rt ln đ đi đu th trường và vượt
xa các đối th khác.
Hãy đọc và tìm hiu ti sao cun sách này li cn thiết cho bn ti vy!
-ViVi Digital Vietnam-

1 CÁCH KIẾM TIỀN TỪ VIRAL VIDEO TRÊN YOUTUBE 2 LỜI GIỚI THIỆU Cuốn sách dưới đây bao gồm những kiến thức rất hữu ích cho những cá nhân và công ty muốn tham gia và thành công trong lĩnh vực bán hàng hay quảng bá thương hiệu trên mạng xã hội Video lớn nhất thế giới Youtube. Các thông tin được các thành viên trong ViVi Digital Việt Nam đã tổng hợp và đúc kết lại dựa trên những quan sát và kinh nghiệm thực tế trong suốt quá trình sản xuất và truyền thông cho các sản phẩm Viral Video Marketing. Cuốn sách được chia làm hai phần chính. Phần một nói về các kiến thức tổng quan về Viral Video. Bạn sẽ hiểu một Viral Video là gì? Cách tạo ra một Viral Video ra sao? Những lợi ích Viral Video đem lại? Và quan trọng nhất, tại sao nó đang là xu hướng mới của mạng xã hội ngày nay. Phần hai nói về các trường hợp điển hình của các cá nhân và tổ chức đã thành công và kiếm được tiền nhờ việc tận dụng và sở hữu các kênh Video riêng trên Youtube. Trong thời đại ngày nay, ai biết tận dụng các xu thế Internet mới, cá nhân (tổ chức) đó sẽ có một bước thuận lợi rất lớn để đi đầu thị trường và vượt xa các đối thủ khác. Hãy đọc và tìm hiểu tại sao cuốn sách này lại cần thiết cho bạn tới vậy! -ViVi Digital Vietnam- 3 PHẦN I TỔNG QUAN VỀ VIRAL VIDEO MARKETING

Mọi người cũng xem

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động