Hướng dẫn xem và tùy chỉnh báo cáo quản trị trên phần mềm kế toán MISA

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

06/11/2017 5.099 1.013 41 Trang pdf

Khoa kk
Page | 1
NG DN XEM VÀ TÙY CHNH BÁO CÁO QUN TR
TRÊN MISA SME.NET 2015
Ni dung
1. ng dn xem báo cáo ........................................................................................................................................... 2
Cách 1: Xem báo cáo phân tích trên tng phân h ............................................................................................... 2
Cách 2: Vào Báo cáo để xem ................................................................................................................................ 4
2. ng dn lc d liu trên báo cáo theo các tiêu chí khác nhau .............................................................................. 6
3. ng dn n/hin ct trên báo cáo ......................................................................................................................... 7
4. ng dn thêm ct cho báo cáo.............................................................................................................................. 9
5. ng dn thêm mu báo cáo mi ......................................................................................................................... 13
5.1 Cách 1: NSD t tu biến các ct trên giao din báo cáo có sn, sau khi sa xong thì ct thành mu mi ........... 13
5.2 Cách 2: Vào qun lý mẫu để tu chnh các ct hin th trên báo cáo. .................................................................. 16
6. ng dn cất báo cáo để ln sau xem li .............................................................................................................. 21
7. ng dn xut khu & in báo cáo ........................................................................................................................ 24
7.1 Hướng dn xut khu ra Excel .............................................................................................................................. 24
7.2 Hướng dn in báo cáo ........................................................................................................................................... 24
8. Thc hành: .............................................................................................................................................................. 28
VD 1: cách tạo và xem báo cáo “Báo cáo tổng hp tn trên nhiu kho (dng bảng chéo)” trên SME2015................... 28
ng dn thc hin: ......................................................................................................................................... 28
VD 2: cách tạo và xem báo cáo “Chi tiết công n phi thu theo mặt hàng” trên SME2015 .......................................... 34
Mu báo cáo cn thiết lập như sau: ..................................................................................................................... 34
ng dn thc hin: ......................................................................................................................................... 35

Cho phép xem các báo cáo quản trị trên MISA SME 2015. Ví dụ: xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp.

Cách thao tác

Cách 1: Xem báo cáo phân tích trên từng phân hệ

•Vào phân Mua hàng, chọn tab “Báo cáo phân tích”, nhấn chọn nút “Chọn báo cáo…”

•Trên cửa sổ “Chọn báo cáo”

oChọn báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

oMục Thống kê theo để là <<Không chọn>>

oChọn kỳ muốn xem báo cáo, ví dụ Đầu tháng đến hiện tại (Từ 01/08/2015 đến 12/08/2015)

oChọn danh sách Nhà cung cấp muốn xem công nợ, trường hợp muốn xem tất cả thì tích chọn vào ô chọn trên cùng bên trái.

[huong_dan_xem_bao_cao01]         

•Nhấn Đồng ý, chương trình thực hiện lấy dữ liệu báo cáo và hiển thị cửa sổ báo cáo dạng động.

[huong_dan_xem_bao_cao02]

•Trên cửa sổ báo cáo bạn có thể xuất khẩu nội dung báo cáo ra Excel hoặc thực hiện In báo cáo

Cách 2: Xem báo cáo phân tích trên cây Báo cáo

•Nhấn chọn nút “Báo cáo” trên thanh công cụ ->  cửa sổ cây Báo cáo hiển thị

•Trên danh mục hình cây báo cáo chọn mục báo cáo theo phân hệ cần xem. Ví dụ: Mua hàng

•Từ danh sách các báo cáo theo phân hệ (Mua hàng) chọn báo cáo cần xem bằng cách nhấn đúp vào báo cáo đó. Ví dụ: nhấn đúp vào báo cáo “Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp”

[huong_dan_xem_bao_cao03]         

•Cửa sổ chọn tham số cho báo cáo xuất hiện

oMục Thống kê theo để là <<Không chọn>>

oChọn kỳ muốn xem báo cáo, ví dụ Đầu tháng tới hiện tại (Từ 01/08/2015 đến 12/08/2015)

oChọn danh sách Nhà cung cấp muốn xem công nợ, trường hợp muốn xem tất cả thì tích chọn vào ô chọn trên cùng bên trái.

[HDSD_BAOCAO_HDXEMBAOCAO_b4]

oNhấn Đồng ý, chương trình thực hiện lấy dữ liệu báo cáo và hiển thị cửa sổ báo cáo dạng động.

[HDSD_BAOCAO_HDXEMBAOCAO_b5]

oTrên cửa sổ báo cáo bạn có thể xuất khẩu nội dung báo cáo ra Excel bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng Xuất khẩu trên thanh công cụ hoặc thực hiện In báo cáo bằng cách nhấn chuột biểu tượng chức năng In trên thanh công cụ

Page | 1 HƯỚNG DẪN XEM VÀ TÙY CHỈNH BÁO CÁO QUẢN TRỊ TRÊN MISA SME.NET 2015 Nội dung 1. Hướng dẫn xem báo cáo ........................................................................................................................................... 2  Cách 1: Xem báo cáo phân tích trên từng phân hệ ............................................................................................... 2  Cách 2: Vào Báo cáo để xem ................................................................................................................................ 4 2. Hướng dẫn lọc dữ liệu trên báo cáo theo các tiêu chí khác nhau .............................................................................. 6 3. Hướng dẫn ẩn/hiện cột trên báo cáo ......................................................................................................................... 7 4. Hướng dẫn thêm cột cho báo cáo.............................................................................................................................. 9 5. Hướng dẫn thêm mẫu báo cáo mới ......................................................................................................................... 13 5.1 Cách 1: NSD tự tuỳ biến các cột trên giao diện báo cáo có sẵn, sau khi sửa xong thì cất thành mẫu mới ........... 13 5.2 Cách 2: Vào quản lý mẫu để tuỳ chỉnh các cột hiển thị trên báo cáo. .................................................................. 16 6. Hướng dẫn cất báo cáo để lần sau xem lại .............................................................................................................. 21 7. Hướng dẫn xuất khẩu & in báo cáo ........................................................................................................................ 24 7.1 Hướng dẫn xuất khẩu ra Excel .............................................................................................................................. 24 7.2 Hướng dẫn in báo cáo ........................................................................................................................................... 24 8. Thực hành: .............................................................................................................................................................. 28 VD 1: cách tạo và xem báo cáo “Báo cáo tổng hợp tồn trên nhiều kho (dạng bảng chéo)” trên SME2015................... 28  Hướng dẫn thực hiện: ......................................................................................................................................... 28 VD 2: cách tạo và xem báo cáo “Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng” trên SME2015 .......................................... 34  Mẫu báo cáo cần thiết lập như sau: ..................................................................................................................... 34  Hướng dẫn thực hiện: ......................................................................................................................................... 35 Page | 2 1. Hướng dẫn xem báo cáo Có 2 cách để xem báo cáo:  Cách 1: Xem tab Báo cáo phân tích trên từng phân hệ  Cách 2: Vào Báo cáo để xem Ví dụ: xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp  Cách 1: Xem báo cáo phân tích trên từng phân hệ - Vào phân hệ Mua hàng, chọn tab “Báo cáo phân tích”, nhấn chọn nút “Chọn báo cáo…” - Trên cửa sổ “Chọn báo cáo” - Chọn báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp - Mục Thống kê theo để là <<Không chọn>> - Chọn kỳ muốn xem báo cáo, ví dụ Năm nay (Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015) - Chọn danh sách Nhà cung cấp muốn xem công nợ, trường hợp muốn xem tất cả thì tích chọn vào ô chọn trên cùng bên trái. - Nhấn Đồng ý, chương trình thực hiện lấy dữ liệu báo cáo và hiển thị cửa sổ báo cáo dạng động. Page | 3 - Trên cửa sổ báo cáo bạn có thể xuất khẩu nội dung báo cáo ra Excel hoặc thực hiện In báo cáo

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động