Hướng dẫn mở tài khoản Amazon kiếm tiền online

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

09/11/2017 8.577 3.726 13 Trang pdf

nakamoto
Hướng dn đăng ký tài khon Amazon
Amazon SES tên đầy đủAmazon Simple Email Service là mt dch v SMTP server cho phép người dùng gi
email marketing vi s lượng ln có giá thành r và cht lượng tt nht hin nay (giá ch 0,1$/1000 email). Vi tc
độ gi rt nhanh, kh năng vào Inbox luôn cao và đặc bit là phương thc thanh toán tin li (bn ch cn np
trước tin bng th VISA ging như SIM đin thoi, gi bao nhiêu Amazon s t động tr trong th by nhiêu) do
đó hin nay dch v Amazon SES đang là s la chn hàng đầu ca các cá nhân và doanh nghip trong gii pháp
Email Marketing.
Lưu ý:
Nếu bn không có th Visa tht thì có th đăng ký th Visa o http://thanhtoanonline.vn/mua-the-visa-ao.html
để có th thanh toán dch v Amazon SES.
Để s dng hiu qu dch v Amazon SES các bn có th s dng phn mm Email Marketing Online do
chính TINTIN.VN cung cp! (Đơn gin ch cn lp tài khon và s dng toàn b trên giao din Web – Không
cn cài đặt gì thêm lên máy tính ca bn)
Hướng dn đăng ký dch v Amazon SES:
Bước 1: Đăng ký tài khon
Đăng ký thành viên bng cách truy cp vào link sau: https://console.aws.amazon.com/ses/home để đăng ký dch v
gi email marketing SES ca Amazon (Simple Email Service). Đin email và chn I am a new user như hình sau
ri nhn Sign in using our secure server:
Tiếp tc đin đầy đủ các thông tin tài khon như hình sau ri nhn Continue:
Nhn Sign up for AWS đ khi to tài khon: