Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu phần mềm kế toán MISA từ bản cũ lên bản mới

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

06/11/2017 3.489 712 15 Trang pdf

Khoa kk
1
HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TỪ MISA SME.NET 2012 LÊN
MISA SME.NET 2015 (15)
Mục đích: Tài liệu y hướng dẫn cho những doanh nghiệp áp dụng theo QĐ15 biết cách chuyển đổi dữ
liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015.
Quy định viết tắt:
Tên đầy đủ
Viết tắt
MISA SME.NET 2012
SME2012
MISA SME.NET 2015
SME2015
Thông tư 200/2014/TT-BTC
TT 200
Người sử dụng (Người dùng)
NSD
Để chuyển đổi dữ liệu kế toán từ SME2012 lên SME2015, NSD cần thực hiện 3 bước:
Bước 1: Kiểm tra dữ liệu hiện có trên SME2012 trước khi chuyển đổi.
Bước 2: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015.
Bước 3: Kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi lên SME2015.
Sau đây là hướng dẫn chi tiết từng bước.
1. Bước 1: Kiểm tra dữ liệu trước khi chuyển đổi
Để chuyển đổi được dữ liệu lên SME2015, dữ liệu năm 2014 của đơn vị phải được nâng cấp lên
phiên bản MISA SME.NET 2012 R87hotfix2 trở lên, và phần mềm MISA SME.NET 2015 phải
nâng cấp lên phiên bản MISA SME.NET 2015R4 trở lên.
Thực hiện tách dữ liệu năm 2015 bằng chức năng tạo dữ liệu từ năm trước trên SME2012, chương
trình sẽ mang toàn bộ danh mục, số dư và chứng từ phát sinh của năm 2015 sang dữ liệu mới.
(VD: Dữ liệu trên SME2012 dữ liệu liên năm 2014 2015. NSD thực hiện tạo dữ liệu năm 2015 dựa
trên dữ liệu đang có, sau đó chuyển đổi dữ liệu vừa tạo mới lên SME2015)
Sau khi kiểm tra dữ liệu xong, NSD thực hiện tiếp bước 2 để chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên
MISA2015
2. Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015
Để thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015, NSD làm như sau:
Mở phần mềm MISA SME.NET 2015 lên, trên màn hình đăng nhập nhấn Hủy bỏ.
Vào menu Tệp\Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012, xuất hiện chức năng chuyển đổi dữ
liệu, việc chuyển đổi y giúp tạo mới dữ liệu trên SME2015 chuyển đổi toàn bộ dữ liệu trên
SME2012 lên SME2015.

1 HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TỪ MISA SME.NET 2012 LÊN MISA SME.NET 2015 (QĐ15) Mục đích: Tài liệu này hướng dẫn cho những doanh nghiệp áp dụng theo QĐ15 biết cách chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015. Quy định viết tắt: Tên đầy đủ Viết tắt MISA SME.NET 2012 SME2012 MISA SME.NET 2015 SME2015 Thông tư 200/2014/TT-BTC TT 200 Người sử dụng (Người dùng) NSD Để chuyển đổi dữ liệu kế toán từ SME2012 lên SME2015, NSD cần thực hiện 3 bước:  Bước 1: Kiểm tra dữ liệu hiện có trên SME2012 trước khi chuyển đổi.  Bước 2: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015.  Bước 3: Kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi lên SME2015. Sau đây là hướng dẫn chi tiết từng bước. 1. Bước 1: Kiểm tra dữ liệu trước khi chuyển đổi  Để chuyển đổi được dữ liệu lên SME2015, dữ liệu năm 2014 của đơn vị phải được nâng cấp lên phiên bản MISA SME.NET 2012 R87hotfix2 trở lên, và phần mềm MISA SME.NET 2015 phải nâng cấp lên phiên bản MISA SME.NET 2015R4 trở lên.  Thực hiện tách dữ liệu năm 2015 bằng chức năng tạo dữ liệu từ năm trước trên SME2012, chương trình sẽ mang toàn bộ danh mục, số dư và chứng từ phát sinh của năm 2015 sang dữ liệu mới. (VD: Dữ liệu trên SME2012 là dữ liệu liên năm 2014 và 2015. NSD thực hiện tạo dữ liệu năm 2015 dựa trên dữ liệu đang có, sau đó chuyển đổi dữ liệu vừa tạo mới lên SME2015) Sau khi kiểm tra dữ liệu xong, NSD thực hiện tiếp bước 2 để chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên MISA2015 2. Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015 Để thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015, NSD làm như sau:  Mở phần mềm MISA SME.NET 2015 lên, trên màn hình đăng nhập nhấn Hủy bỏ.  Vào menu Tệp\Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012, xuất hiện chức năng chuyển đổi dữ liệu, việc chuyển đổi này giúp tạo mới dữ liệu trên SME2015 và chuyển đổi toàn bộ dữ liệu trên SME2012 lên SME2015. Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu kế toán từ MISA SME.NET 2012 sang MISA SME.NET 2015( QĐ 15) 2  NSD lần lượt thực hiện các bước như trên giao diện để thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu.  Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước đầu tiên: Bước 1: Chọn dữ liệu kế toán MISA SME.NET 2012  NSD chọn máy chủ dữ liệu và dữ liệu cần chuyển đổi đang dùng trên SME2012, thường tên máy chủ có dạng: Tên máy\MISASME2012 (VD: NTMAY\MISASME2012)  Để biết máy chủ trên SME2012 là gì, NSD mở phần mềm MISA SME.NET 2012 lên, trên màn hình đăng nhập, nhấn nút Tùy chọn để xem thông tin Tên máy chủ và Máy chủ SQL. 3 Ví dụ: Tên máy chủ: NTMAY, máy chủ SQL: MISASME2012, trên màn hình chuyển đổi chọn máy chủ SQL là NTMAY\MISASME2012  Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước 2. Bước 2: Tạo dữ liệu kế toán MISA SME.NET 2015  NSD chọn máy chủ chứa dữ liệu và đặt tên cho dữ liệu sẽ dùng trên SME2015, phần mềm ngầm định hiểm thị tên máy chủ có dạng: Tên máy\MISASME2015

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động