Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu phần mềm kế toán misa từ 2012 - 2015 QĐ 48

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

06/11/2017 1.048 87 11 Trang pdf

Khoa kk

Thể loại : Phần mềm kế toán

Từ khóa
1
HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TỪ MISA SME.NET 2012 LÊN
MISA SME.NET 2015 (QĐ 48)
Mục đích: Tài liệu y hướng dẫn cho những doanh nghiệp áp dụng theo 48 biết cách chuyển đổi dữ
liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015.
Quy định viết tắt:
Tên đầy đủ
Viết tắt
MISA SME.NET 2012
SME2012
MISA SME.NET 2015
SME2015
Người sử dụng (Người dùng)
NSD
Để chuyển đổi dữ liệu kế toán từ SME2012 lên SME2015, NSD cần thực hiện 3 bước:
Bước 1: Kiểm tra dữ liệu hiện có trên SME2012 trước khi chuyển đổi
Bước 2: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015
Bước 3: Kiểm tra lại dữ liệu sau khi chuyển đổi lên SME2015.
Sau đây là hướng dẫn chi tiết từng bước.
1. Bước 1: Kiểm tra dữ liệu trước khi chuyển đổi
Để chuyển đổi được dữ liệu lên SME2015, dliệu năm 2014 của đơn vị phải được nâng cấp lên
phiên bản MISA SME.NET 2012 R87hotfix2 trở lên, và phần mềm MISA SME.NET 2015 phải
nâng cấp lên phiên bản MISA SME.NET 2015R4 trở lên.
Để đảm bảo nh đúng đắn của dữ liệu thuận tiện cho việc kiểm tra dliệu sau khi chuyển đổi,
NSD nên thực hiện bảo trì dữ liệu SME2012 kiểm tra lại dữ liệu cần chuyển đổi xem đã chính xác
chưa trước khi thực hiện chuyển đổi.
Sau khi kiểm tra dữ liệu xong, NSD thực hiện theo bước 2 để chuyển đổi toàn bộ dữ liệu năm 2014 lên
SME2015
Lưu ý: Nếu doanh nghiệp chỉ muốn chuyển dữ liệu năm 2015 lên MISA SME.NET 2015 thì
NSD phải tạo dliệu năm 2015 từ dữ liệu năm trước trên SME2012, sau đó mới thực hiện
bước 2 để chuyển đổi dữ liệu năm 2015 lên SME2015. Trường hợp này thì số dư đầu kỳ của tài
khoản công n(131, 331, 141) chỉ theo dõi chi tiết theo đối tượng, không theo dõi chi tiết theo
hóa đơn.
2. Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015
Để thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015 NSD làm như sau:
Mở phần mềm MISA SME.NET 2015 lên, trên màn hình đăng nhập nhấn Hủy bỏ.
Vào menu Tệp\Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 , xuất hiện chức năng chuyển đổi dữ
liệu, việc chuyển đổi y giúp tạo mới dữ liệu trên MISA SME.NET 2015 chuyển đổi toàn bộ dữ
liệu trên MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015.

1 HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU TỪ MISA SME.NET 2012 LÊN MISA SME.NET 2015 (QĐ 48) Mục đích: Tài liệu này hướng dẫn cho những doanh nghiệp áp dụng theo QĐ 48 biết cách chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015. Quy định viết tắt: Tên đầy đủ Viết tắt MISA SME.NET 2012 SME2012 MISA SME.NET 2015 SME2015 Người sử dụng (Người dùng) NSD Để chuyển đổi dữ liệu kế toán từ SME2012 lên SME2015, NSD cần thực hiện 3 bước:  Bước 1: Kiểm tra dữ liệu hiện có trên SME2012 trước khi chuyển đổi  Bước 2: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015  Bước 3: Kiểm tra lại dữ liệu sau khi chuyển đổi lên SME2015. Sau đây là hướng dẫn chi tiết từng bước. 1. Bước 1: Kiểm tra dữ liệu trước khi chuyển đổi  Để chuyển đổi được dữ liệu lên SME2015, dữ liệu năm 2014 của đơn vị phải được nâng cấp lên phiên bản MISA SME.NET 2012 R87hotfix2 trở lên, và phần mềm MISA SME.NET 2015 phải nâng cấp lên phiên bản MISA SME.NET 2015R4 trở lên.  Để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu và thuận tiện cho việc kiểm tra dữ liệu sau khi chuyển đổi, NSD nên thực hiện bảo trì dữ liệu SME2012 và kiểm tra lại dữ liệu cần chuyển đổi xem đã chính xác chưa trước khi thực hiện chuyển đổi. Sau khi kiểm tra dữ liệu xong, NSD thực hiện theo bước 2 để chuyển đổi toàn bộ dữ liệu năm 2014 lên SME2015  Lưu ý: Nếu doanh nghiệp chỉ muốn chuyển dữ liệu năm 2015 lên MISA SME.NET 2015 thì NSD phải tạo dữ liệu năm 2015 từ dữ liệu năm trước trên SME2012, sau đó mới thực hiện bước 2 để chuyển đổi dữ liệu năm 2015 lên SME2015. Trường hợp này thì số dư đầu kỳ của tài khoản công nợ (131, 331, 141) chỉ theo dõi chi tiết theo đối tượng, không theo dõi chi tiết theo hóa đơn. 2. Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015 Để thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME2012 lên SME2015 NSD làm như sau:  Mở phần mềm MISA SME.NET 2015 lên, trên màn hình đăng nhập nhấn Hủy bỏ.  Vào menu Tệp\Chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 , xuất hiện chức năng chuyển đổi dữ liệu, việc chuyển đổi này giúp tạo mới dữ liệu trên MISA SME.NET 2015 và chuyển đổi toàn bộ dữ liệu trên MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015. 2  NSD lần lượt thực hiện các bước như trên giao diện để thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu.  Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước đầu tiên: Bước 1: Chọn dữ liệu kế toán MISA SME.NET 2012  NSD chọn máy chủ dữ liệu và dữ liệu cần chuyển đổi đang dùng trên SME2012, thường tên máy chủ có dạng Tên máy\MISASME2012 (VD: NTMAY\MISASME2012)  Để biết máy chủ trên SME2012 là gì, NSD mở phần mềm SME2012 lên, trên màn hình đăng 3 nhập, nhấn nút Tùy chọn để xem thông tin Tên máy chủ và Máy chủ SQL. Ví dụ: Tên máy chủ: NTMAY, máy chủ SQL: MISASME2012, trên màn hình chuyển đổi chọn máy chủ SQL là NTMAY\MISASME2012  Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bước 2. Bước 2: Tạo dữ liệu kế toán MISA SME.NET 2015

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động