Tiểu luận kinh tế chính trị - Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư. Trong bộ tư bản C. Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

27/11/2017 2.084 119 14 Trang doc

TieuPhong
PHẦN I : MỞ ĐẦU
Theo đánh giá của V.I Lênin, lí luận giá trị thặng “hòn đá tảng của học
thuyết kinh tế của Mác” học thuyết kinh tế của C. Mác “nội dung căn bản
của chủ nghĩa Mác”. Để đạt mục đích làm giàu tối đa của nh nhà bản đã
mua sức lao động của công nhân kết hợp với liệu sản xuất để sản xuất ra sản
phẩm, thu về giá trị thặng . Nhưng nhà bản bao giờ cũng chỉ trả một phần
giá trị sức lao động cho người công nhân thông qua hình thức tiền lương bóc
lột giá trị thặng dư do người công nhân sáng tạo ra trong quá trình sản xuất.
Trong hội bản, mối quan hệ giữa bản lao động mối quan hệ
bản, sâu sắc nhất, xuyên qua tất cả các quan hệ sản xuất của hội đó. Giá trị
thặng dư, phần giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra ngoài sức
lao động bị nhà bản chiếm không, phản ánh mối quan hệ bản nhất đó.
Giá trị thặng do lao động không công của công nhân làm thuê sáng tạo ra
nguồn gốc làm giàu của giai cấp các nhà tư bản, sản xuất ra giá trị thặng dư là cơ
sở tồn tại của chủ nghĩa bản. Toàn bộ hoạt động của nhà bản hướng đến
tăng cường việc tạo ra giá trị thặng thông qua hai phương pháp cơ bảntạo
ra giá trị thặng dư tuyệt đối và tạo ra giá trị thặng dư tương đối.
Do vậy, sản xuất ra giá trị thặng tối đa cho nhà bản nội dung chính
của quy luật giá trị thặng dư. tác động đến mọi mặt của hội bản.
quyết định sự phát sinh, phát triển của chủ nghĩa bản sự thay thế bằng
một hội khác cao hơn, quy luật vận động của phương thức sản xuất bản
chủ nghĩa.
Việc nghiên cứu phạm trù giá trị thặng các phương pháp sản xuất ra
giá trị thặng ý nghĩa quan trọng, chìa khóa dẫn đến những vấn đề khác
trong phương thức sản xuất bản chủ nghĩa. Chính vậy, tôi đã mạnh dạn
chọn đề tài: Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư. Trong bộ
1

PHẦN I : MỞ ĐẦUTheo đánh giá của V.I Lênin, lí luận giá trị thặng dư là “hòn đá tảng của họcthuyết kinh tế của Mác” và học thuyết kinh tế của C. Mác là “nội dung căn bảncủa chủ nghĩa Mác”. Để đạt mục đích làm giàu tối đa của mình nhà tư bản đãmua sức lao động của công nhân kết hợp với tư liệu sản xuất để sản xuất ra sảnphẩm, thu về giá trị thặng dư . Nhưng nhà tư bản bao giờ cũng chỉ trả một phầngiá trị sức lao động cho người công nhân thông qua hình thức tiền lương và bóclột giá trị thặng dư do người công nhân sáng tạo ra trong quá trình sản xuất.Trong xã hội tư bản, mối quan hệ giữa tư bản và lao động là mối quan hệ cơbản, sâu sắc nhất, xuyên qua tất cả các quan hệ sản xuất của xã hội đó. Giá trịthặng dư, phần giá trị do lao động của công nhân làm thuê sáng tạo ra ngoài sứclao động và bị nhà tư bản chiếm không, phản ánh mối quan hệ cơ bản nhất đó.Giá trị thặng dư do lao động không công của công nhân làm thuê sáng tạo ra lànguồn gốc làm giàu của giai cấp các nhà tư bản, sản xuất ra giá trị thặng dư là cơsở tồn tại của chủ nghĩa tư bản. Toàn bộ hoạt động của nhà tư bản hướng đếntăng cường việc tạo ra giá trị thặng dư thông qua hai phương pháp cơ bản là tạora giá trị thặng dư tuyệt đối và tạo ra giá trị thặng dư tương đối.Do vậy, sản xuất ra giá trị thặng dư tối đa cho nhà tư bản là nội dung chínhcủa quy luật giá trị thặng dư. Nó tác động đến mọi mặt của xã hội tư bản. Nóquyết định sự phát sinh, phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự thay thế nó bằngmột xã hội khác cao hơn, là quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bảnchủ nghĩa.Việc nghiên cứu phạm trù giá trị thặng dư và các phương pháp sản xuất ragiá trị thặng dư có ý nghĩa quan trọng, là chìa khóa dẫn đến những vấn đề kháctrong phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Chính vì vậy, tôi đã mạnh dạnchọn đề tài: “Phân tích bản chất của phạm trù giá trị thặng dư. Trong bộ tư1 bản C. Mác đã phân tích như thế nào về phương pháp sản xuất ra giá trịthặng dư” cho bài tập lớn của mình.Do thời gian có hạn, nên bài viết không thể tránh khỏi những hạn chế nhấtđịnh. Vậy tôi kính mong các quí thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài viếtđược hoàn chỉnh hơn.Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo PGS.TS Phạm Quang Phan đã giúp đỡtôi hoàn thành bài tập lớn này.2 PHẦN II LÍ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯI- PHẠM TRÙ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ:1- Sự chuyển hoá tiền tệ thành tư bản:Mọi tư bản lúc đầu đều biểu hiện dưới hình thái một số tiền nhất định. Nhưngbản thân tiền không phải là tư bản, mà tiền chỉ biến thành tư bản khi được sửdụng để bóc lột lao động của người khác.Nếu tiền được dùng để mua bán hàng hoá thì chúng là phương tiện giản đơncủa lưu thông hàng hoá và vận động theo công thức: Hàng- Tiền- Hàng(H-T-H),nghĩa là sự chuyển hoá của hàng hoá thành tiền tệ, rồi tiền tệ lại chuyển hoáthành hàng. Còn tiền với tư cách là tư bản thì vận động theo công thức: Tiền -Hàng - Tiền (T-H-T), tức là sự chuyển hoá tiền thành hàng và sự chuyển hoángược lại của hàng thành tiền. Bất cứ tiền nào vận động theo công thức T-H-Tđều được chuyển hoá thành tư bản.Do mục đích của lưu thông hàng hoá giản đơn là giá trị sử dụng nên vòng lưuthông chấm dứt ở giai đoạn hai. Khi những người trao đổi đã có được giá trị sửdụng mà người đó cần đến. Còn mục đích lưu thông của tiền tệ với tư cách là tưbản không phải là giá trị sử dụng, mà là giá trị, hơn nữa là giá trị tăng thêm. Vìvậy nếu số tiền thu bằng số tiền ứng ra thì quá trình vận động trở nên vô nghĩa.Do đó, số tiền thu về phải lớn hơn số tiền ứng ra, nên công thức vận động đầy đủcủa tư bản là: T-H-T’, trong đó T’= T + ∆T. ∆T là số tiền trội hơn so với số tiềnứng ra, C. Mác gọi là giá trị thặng dư. Số tiền ứng ra ban đầu chuyển hoá thànhtư bản. Vậy tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư. Mục đích của lưu thông T-H-T’ là sự lớn lên của giá trị, là giá trị thặng dư, nên sự vận động T-H-T’ làkhông có giới hạn, vì sự lớn lên của giá trị là không có giới hạn.Sự vận động của mọi tư bản đều biểu hiện trong lưu thông theo công thức T-H-T’, do đó công thức này được gọi là công thức chung của tư bản.3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động