Tiểu luận kinh tế chính trị - Vấn đề Công nghiệp hóa hiện đại hóa

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

27/11/2017 114 9 24 Trang doc

TieuPhong

Thể loại : Kinh tế chính trị

Từ khóa
LỜI NÓI ĐẦU
Từ Đại hội Đảng VIII đến nay, Đảng ta luôn xác định công nghiệp hoá
nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ. Nhiệm vụ CNH - HĐH đã được
thực hiện ở nước ta trong những năm qua, nhất là thời kỳ đổi mới chúng ta đã
thu được nhiều thành tựu quan trọng tạo thế và lực cho thời kỳ phát triển tiếp
theo. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được chúng ta không tránh khỏi những
sai lầm. Để giải quyết những nhiệm vụ mới đặt ra cùng khắc phục những
thiếu xót khiếm khuyết, đẩy lùi nguy tụt hậu về kinh tế đưa đất nước ra
khỏi tình trạng đói nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường tiềm lực
quốc phòng an ninh, củng cố vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia thì không
có con đường nào khác con đường đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.
Vấn đề CNH - HĐH một vấn đề rất rộng, trong phạm vi bài viết này
em xin đề cập đến: Nội dung CNH - HĐH nước ta hiện nay. Tiểu luận này
hoàn thành theo yêu cầu của Bộ môn Kinh tế chính trị, trường Học viện Ngân
hàng. Nội dung của tiểu luận dựa trên tưởng của những bài viết về vấn đề
CNH - HĐH của các chuyên gia hoạt động trong các ngành kinh tế, do phạm
vi của vấn đề rộng lớn cùng hạn chế về mặt trình độ nhận thức của bản thân
nên nội dung tiểu luận này khó tránh khỏi những sơ sài, hạn chế thiếu xót.
Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy giảng viên bộ môn đã giúp đỡ
em hoàn thành tiểu luận này.
1

LỜI NÓI ĐẦUTừ Đại hội Đảng VIII đến nay, Đảng ta luôn xác định công nghiệp hoálà nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ. Nhiệm vụ CNH - HĐH đã đượcthực hiện ở nước ta trong những năm qua, nhất là thời kỳ đổi mới chúng ta đãthu được nhiều thành tựu quan trọng tạo thế và lực cho thời kỳ phát triển tiếptheo. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được chúng ta không tránh khỏi nhữngsai lầm. Để giải quyết những nhiệm vụ mới đặt ra cùng khắc phục nhữngthiếu xót khiếm khuyết, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu về kinh tế đưa đất nước rakhỏi tình trạng đói nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường tiềm lựcquốc phòng an ninh, củng cố vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia thì khôngcó con đường nào khác con đường đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Vấn đề CNH - HĐH là một vấn đề rất rộng, trong phạm vi bài viết nàyem xin đề cập đến: Nội dung CNH - HĐH ở nước ta hiện nay. Tiểu luận nàyhoàn thành theo yêu cầu của Bộ môn Kinh tế chính trị, trường Học viện Ngânhàng. Nội dung của tiểu luận dựa trên tư tưởng của những bài viết về vấn đềCNH - HĐH của các chuyên gia hoạt động trong các ngành kinh tế, do phạmvi của vấn đề rộng lớn cùng hạn chế về mặt trình độ nhận thức của bản thânnên nội dung tiểu luận này khó tránh khỏi những sơ sài, hạn chế và thiếu xót.Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giảng viên bộ môn đã giúp đỡem hoàn thành tiểu luận này.1 A. PHẦN MỞ ĐẦUHiện nay trên thế giới đang diễn ra cuộc chạy đua phát triển kinh tế rấtsôi động, các nước nhanh chóng thực hiện các chính sách kinh tế nhằm đưakinh tế phát triển trong đó con người là vị trí trung tâm. Muốn vậy các nướckhông còn con đường nào khác là phải thực hiện công nghiệp hoá - hiện đạihoá. Do vậy vấn đề công nghiệp hoá là vấn đề chung mang tính toàn cầukhiến mọi người đều phải quan tâm nghiên cứu nó.Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng, phát triển kinh tế là quy luật kháchquan của tồn tại và phát triển xã hội loài người và bất cứ ở giai đoạn nào, ởbất kỳ đất nước nào không loại trừ các nước giàu mạnh về kinh tế suy đếncùng đều được bắt đầu và quyết định phát triển kinh tế nghĩa là phải bắt đầutừ phương thức sản xuất. Vấn đề khách nhau giữa các nước chỉ là ở mục tiêu,nội dung và cách thức phát triển, có sự khác nhau về tốc độ về hiệu quả vàtrên thực tế chỉ một số ít nước công nghiệp hoá thành công.Như ta đã biết mỗi phương thức sản xuất nhất định đều có cơ sở vật chấtkỹ thuật tương ứng. Cơ sở vật chất kỹ thuật của một xã hội nhất định thườngđược hiểu là toàn bộ vật chất của lực lượng sản xuất cùng với kết cấu của xãhội đã đạt được trình độ xã hội tương ứng. Cơ sở vật chất kỹ thuật của một xãhội tồn tại trong phạm vi các quan hệ sản xuất nhất định nên nó mang dấu ấnvà chịu sự tác động của các quan hệ sản xuất trong việc tổ chức quá trìnhcông nghệ trong cơ cấu xã hội. Vì vậy khái niệm cơ sở vật chất kỹ thuật gắnbó chặt chẽ với các hình thức xã hội của nó. Đặc trưng cơ sở vật chất kỹ thuậtcủa phương thức trước thời công nghiệp tư bản còn thủ công lạc hậu. Còn cơsở vật chất kỹ thuật của nền sản xuất lớn, hiện đại chỉ có thể là nền côngnghiệp hiện đại cân đối phù hợp dựa trên trình độ khoa học kỹ thuật côngnghệ ngày càng cao. Để có cơ sở vật chất và kỹ thuật như vậy các nước đangphát triển cần phải tiến hành công nghiệp hoá. 2 Nước ta thuộc vào nhóm đang phát triển, là một trong những nước nghèonhất thế giới, nông nghiệp lạc hậu còn chưa thoát khỏi xã hội truyền thống đểsang "Xã hội văn mình công nghiệp". Do đó khách quan phải tiến hành côngnghiệp hoá - hiện đại hoá là nội dung, phương thức là con đường phát triểnnhanh có hiệu quả. Đối với nước ta quá trình công nghiệp hoá còn gắn chặtvới hiện đại hoá, nó làm cho xã hội chuyển từ xã hội truyền thống sang xãhội hiện đại làm biến đổi căn bản bộ mặt của xã hội trên tất cả các lĩnh vựckinh tế, xã hội, chính trị...Hiện nay đất nước ta còn nghèo (thuộc nhóm thứ 3 thì việc công nghiệphoá - hiện đại hoá là con đường tất yếu. Từ Đại hội Đảng VI của Đảng xácđịnh đây là thời kỳ phát triển mới - Thời kỳ "Đẩy mạnh công nghiệp hoá -hiện đại hoá đất nước" định hướng phát triển nhằm mục tiêu "Xây dựng nướcta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấukinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển củalực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninhvững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.Để góp phần nghiên cứu về công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong khuônkhổ bài viết này em xin đề cập đến "Nội dung công nghiệp hoá - hiện đạihoá ở nước ta hiện nay.3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động