Luận văn kinh tế chính trị - Thực trạng và giải pháp để nâng cao hiệu quả của đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

24/11/2017 25 6 28 Trang doc

TieuPhong
LỜI MỞ ĐẦU
Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải nguồn
nhân lực , vốn tài nguyên . Đối với Việt Nam , cả hai nguồn lực tài
chính tài nguyên thiên nhiên đều rất hạn chế nên nguồn lực con người
đương nhiên đóng vai trò quyết định .So với các nước láng giềng chúng ta
lợi thế đông dân , tuy nhiên nếu không được qua đào tạo thì dân đông
sẽ gánh nặng dân số còn nếu được qua đào tạo chu đáo thì đó sẽ
nguồn nhân lực lành nghề ,có tác động trực tiếp lên tốc độ tăng trưởng
kinh tế của quốc gia. Một đội ngũ nhân lực lành nghề và đồng bộ cũng tạo
nên sức hấp dẫn to lớn để thu hút vốn đầu nước ngoài vào Việt Nam .
thế báo cáo chính trị đại hội Đảng toàn quốc lần 8 đã chỉ : Giáo
dục đào tạo quốc sách hàng đầu , phương hướng chung trong nhiều
năm tới phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá
hiện đại hoá đất nước . o cáo chính trị đại hội Đảng toàn quốc lần 9
cũng nêu : “Phải tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta bản trở thành
một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Con đường công nghiệp hoá
hiện đại hoá của nước ta thể cần rút ngắn thời gian . Thực tế cho
thấy, sự phát triển kinh tế – xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố , nhiều điều
kiện nhưng chủ yếu nhất vẫn phụ thuộc vào con người .Điều khẳng
định trên lại càng đúng với hoàn cảnh nước ta trong giai đoạn cách mạng
đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. So sánh các nguồn lực
với tư cách là điều kiện , tiền đề để phát triển đất nước tiến hành công
nghiệp hoá hiện đại hoá thì nguồn nhân lực vai trò quyết định . Do
1

LỜI MỞ ĐẦU Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải có nguồnnhân lực , vốn và tài nguyên . Đối với Việt Nam , cả hai nguồn lực tàichính và tài nguyên thiên nhiên đều rất hạn chế nên nguồn lực con ngườiđương nhiên đóng vai trò quyết định .So với các nước láng giềng chúng tacó lợi thế đông dân , tuy nhiên nếu không được qua đào tạo thì dân đôngsẽ là gánh nặng dân số còn nếu được qua đào tạo chu đáo thì đó sẽ lànguồn nhân lực lành nghề ,có tác động trực tiếp lên tốc độ tăng trưởngkinh tế của quốc gia. Một đội ngũ nhân lực lành nghề và đồng bộ cũng tạonên sức hấp dẫn to lớn để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam .Vì thế báo cáo chính trị đại hội Đảng toàn quốc lần 8 đã chỉ rõ : “ Giáodục và đào tạo là quốc sách hàng đầu , phương hướng chung trong nhiềunăm tới là phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoáhiện đại hoá đất nước ”. Báo cáo chính trị đại hội Đảng toàn quốc lần 9cũng nêu : “Phải tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thànhmột nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Con đường công nghiệp hoáhiện đại hoá của nước ta có thể và cần rút ngắn thời gian . Thực tế chothấy, sự phát triển kinh tế – xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố , nhiều điềukiện nhưng chủ yếu nhất vẫn là phụ thuộc vào con người .Điều khẳngđịnh trên lại càng đúng với hoàn cảnh nước ta trong giai đoạn cách mạngđẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. So sánh các nguồn lựcvới tư cách là điều kiện , tiền đề để phát triển đất nước và tiến hành côngnghiệp hoá hiện đại hoá thì nguồn nhân lực có vai trò quyết định . Do1 vậy , hơn bất cứ nguồn lực nào khác ,nguồn nhân lực phải chiếm một vịtrí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nước ta . Đây lànguồn lực của mọi nguồn lực , là nhân tố quan trọng bậc nhất để đưa nướcta nhanh chóng trở thành một nước công nghiệp phát triển . Do vậy , khaithác ,sử dụng và phát triển nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng góp phầnthực hiện thành công quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.Muốn có được một nguồn nhân lực có chất lượng tốt , chúng ta phải cónhững hoạt động tích cực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nướcnhà ,trước hết phải bắt đầu từ việc giáo dục và đào tạo. Giáo dục, đào tạovà bồi dưỡng là trang bị kiến thức truyền thụ kinh nghiệm, hình thành kỹnăng kỹ xảo trong hoạt động , hình thành nên phẩm chất chính trị, tưtưởng , đạo đức và tâm lý , tạo nên những mẫu hình con người đặc trưngvà tương ứng với mỗi xã hội nhất định , tạo ra năng lực hành động chomỗi con người Nội dung của giáo dục , đào tạo quy định nội dung của cácphẩm chất tâm lý tư tưởng , đạo đức và định hướng sự phát triển của mỗinhân cách . Chúng ta đang đặt con người vào vị trí trung tâm vì khi conngười ở đúng vị trí của nó thì nó mới phát huy hết tiềm lực đang ngủ yêncủa Việt Nam . Đó là một chiến lược đúng đắn của nước ta hiện nay.Muốn làm được điều đó chúng ta cần phải nghiên cứu thực trạng một cáchchính xác để đề ra giải pháp hợp lý, để làm sao nâng cao hiệu quả nguồn nhânlực trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Đây là vấn đề hết sức quantrọng đối với nước ta hiện nay, do đó em chọn đề tài "Thực trạng và giải phápđể nâng cao hiệu quả của đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực phục vụ chosự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam" 2 NỘI DUNGI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN.1. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá là gì.Công nghiệp hoá - hiện đại hoá là quá trình chuyển đối căn bản, toàn diệncác hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sửdụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao độngcùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trênsự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo ra năng xuấtxã hội cao.Chúng ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa do đó ta cần quan tâm đếnnội dung cơ bản của công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong thời kỳ quá độ lênchủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó là ta phải phát triển lực lượng sản xuất, cơ sởvật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội trên cơ sở thực hiện cơ khí hoá nền sảnxuất xã hội và áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại; chuyểnđổi cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hoá, hợp lý hoá và hiệu quả cao; thiếtlập quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.2. Vai trò của công nghiệp hoá - hiện đại hoá đối với sự phát triểnkinh tế Việt Nam.Từ thập niên 60 của thế kỷ XX, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đề ra đườnglối công nghiệp hoá và coi công nghiệp hoá là nhiệm vụ trung tâm xuyên suốtthời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội. Phân tích những tác dụng cơ bản của côngnghiệp hoá đối với nền kinh tế đất nước hiện nay càng làm rõ ý nghĩa vai tròtrung tâm của công nghiệp hoá.Công nghiệp hoá ở nước ta trước hết là quá trình thực hiện mục tiêu xâydựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thực hiện chiến lược3

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động