Hình thức xử phạt và mức xử phạt trong lĩnh vực kế toán mới nhất 2018

Miễn phí

Tải xuống Đọc tài liệu

04/04/2018 37 5 11 Trang doc

ngocanh

Thể loại : Các công văn, biên bản, HĐ mẫu

Từ khóa
Hình thức xử phạt và mức xử phạt trong lĩnh vực kế toán mới nhất 2018
Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ đưa ra những quy
định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc
lập. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 01/05/2018
HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM TRONG
CÔNG TÁC KẾ TOÁN
1. Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
sau:
a) Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán;
b) Áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán;
c) Áp dụng sai quy định về kỳ kế toán;
d) Áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng.
- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành
vi ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán
không đúng thẩm quyền.
2. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
sau:
a) Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;
b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán;
c) Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;
d) Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;
Hình thức xử phạt và mức xử phạt trong lĩnh vực kế toán mới nhất 2018Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ đưa ra những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 01/05/2018HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN1. Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành visau:a) Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán;b) Áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán;c) Áp dụng sai quy định về kỳ kế toán;d) Áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng.- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hànhvi ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.2. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:a) Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán;c) Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;d) Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn; đ) Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:a) Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;b) Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;c) Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền;d) Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;đ) Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ;e) Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định;g) Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng.- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:a) Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;b) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưngchưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;c) Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;d) Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;đ) Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; e) Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.3. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về sổ kế toán- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:a) Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy;b) Sổ kế toán không ghi bằng bút mực (trừ trường hợp đơn vị lựa chọn ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;c) Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộcphải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử);d) Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:a) Sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định;b) Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định;c) Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định.

Hoạt động gần đây

Thành viên năng động